Cílová skupina


Tento dokument je určený pro odborné pracovníky a koncové uživatele. Činnosti, které jsou v tomto dokumentu vyznačené výstražným symbolem a označením „Odborný pracovník“, smějí provádět pouze odborní pracovníci s odpovídající kvalifikací. Činnosti, které nevyžadují zvláštní kvalifikaci, nejsou nijak vyznačené a smějí je provádět i koncoví uživatelé. Odborní pracovníci musejí mít následující kvalifikaci:

  • znalost principu fungování a provozu střídače

  • proškolení o zacházení s nebezpečími a riziky při instalaci, opravách a obsluze elektrických přístrojů a zařízení,

  • vzdělání pro instalaci elektrických přístrojů a zařízení a jejich uvádění do provozu

  • znalost příslušných zákon, norem a směrnic

  • znalost a dodržování tohoto dokumentu včetně všech bezpečnostních upozornění