Riigi andmekogumi seadmine


Spetsialistid

Vaheldi on tehases seatud üldiselt kehtivale riigiandmebaasile. Te peate riigiandmebaasi kohandama paigalduskohale.

Riigiandmebaas peab olema õigesti seatud.

Kui te seate riigi andmebaasi, mis ei kehti teie riigi või kasutuseesmärgi jaoks, võib see põhjustada seadme riket ja tuua kaasa probleemid võrguoperaatoriga. Järgige riigiandmebaasi valimise korral igal juhul kohapeal kehtivaid standardeid ja suuniseid ning seadme omadusi (nt seadme suurus, võrguühenduspunkt).

  1. Kui te ei ole kindel, millised standardid ja suunised teie riigis kehtivad, võtke ühendust võrguoperaatoriga.

Võrguparameetrite nimede ja ühikute muutmine võrku ühendamise nõuete täitmiseks kooskõlas määrusega (EL) 2016/631 (kehtib alates 27.04.2019)

ELi võrku ühendamise nõuete (kehtivad alates 27.04.2019) täitmiseks muudetakse võrguparameetrite nimed ja ühikud. Muudatus kehtib alates püsivara versioonist ≥ 3.00.00.R, kui määratud on ELi võrku ühendamise nõuete (kehtivad alates 27.04.2019) täitmiseks ette nähtud riigipõhiste andmete kogu. Püsivara versiooniga ≤ 2.99.99.R vaheldite võrguparameetrite nimedele ja ühikutele kõnealust muudatust ei kohaldata ning need kehtivad endiselt. Sama kehtib ka alates püsivara versioonist ≥ 3.00.00.R, kui määratud on väljaspool ELi asuvate riikide puhul kohaldatav riigipõhiste andmete kogu.

Üldist meetodit tööparameetrite muutmiseks on kirjeldatud ühes teises peatükis Tööparameetrite muutmine).

Meetod:

  • valige parameetrirühmas Võrguseire > Võrguseire parameeter Sea riigi standard ja seadke soovitud riigiandmebaas.