Viktiga säkerhetsanvisningar


Spara bruksanvisningen

Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation som alltid måste beaktas vid alla arbeten.

Produkten har utvecklats och testats i enlighet med internationella säkerhetskrav. Trots noggrann konstruktion kvarstår risker, precis som hos alla elektriska eller elektroniska apparater. För att undvika person- och sakskador och säkerställa en varaktig drift av produkten ska du läsa detta kapitel uppmärksamt och alltid följa alla säkerhetsanvisningar.

FARA

Livsfara på grund av elektrisk stöt om du nuddar spänningsförande likströmskablar

PV-modulerna genererar vid ljusinsläpp hög likspänning som ligger an på likströmskablarna. Att beröra spänningsförande likströmskablar leder till döden eller till livsfarliga skador på grund av elektrisk stöt.

 1. Berör inga friliggande spänningsförande delar eller kablar.
 2. Frånskilj spänningen från produkten innan arbeten och säkra mot återinkoppling.
 3. Dra inte ur likströmskontakterna vid påslagen ström.
 4. Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid alla arbeten på produkten.

FARA

Livsfara på grund av elektrisk stöt om du vidrör spänningsförande komponenter vid arbete med öppen produkt.

På de spänningsförande komponenterna och kablarna inuti produkten är höga spänningar pålagda vid driften. Att beröra spänningsförande delar eller kablar leder till döden eller till livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

 1. Öppna inte produkten.

FARA

Livsfara pga. elstötar vid kontakt med ojordad PV-modul eller ojordat generatorstativ

Att beröra ojordad PV-modul eller ojordat generatorstativ leder till döden eller till livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

 1. Anslut PV-modulernas ram, generatorstativet och de elektriskt ledande ytorna med genomgående ledande förbindelse och jorda. Lokalt gällande bestämmelser måste beaktas.

FARA

Livsfara genom elektrisk stöt om spänningssatta anläggningsdelar berörs vid ett jordfel

Vid ett jordfel kan anläggningsdelar vara spänningssatta. Att beröra spänningsförande delar eller kablar leder till döden eller till livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

 1. Frånskilj spänningen från produkten innan arbeten och säkra mot återinkoppling.
 2. Vidrör endast PV-generatorns kablar på isoleringen.
 3. Vidrör inte delar av PV-generatorns ram och ställ.
 4. Anslut aldrig PV-strängar med jordfel till växelriktaren.

FARA

Livsfara genom elektrisk stöt vid överspänning och överspänningsskydd som saknas.

Överspänningar (t.ex. vid blixtnedslag) kan ledas vidare genom överspänningsskydd som saknas via nätverkskablarna eller andra datakablar in i byggnaden och annan ansluten utrustning i samma nätverk. Att beröra spänningsförande delar eller kablar leder till döden eller till livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

 1. Se till att all utrustning i samma nätverk är integrerad i befintligt överspänningsskydd.
 2. När nätverkskablar dras utomhus måste man säkerställa att det finns ett lämpligt överspänningsskydd vid övergången för nätverkskabeln från produkten utomhus till nätverket i byggnaden.
 3. Växelriktarens ethernet-gränssnitt är klassificerat som "TNV-1" och ger ett skydd mot överspänning upp till 1,5 kV.

VARNING

Livsfara genom brand och explosion

I sällsynta fall kan vid fel en antändlig gasblandning uppstå inuti produkten. Genom kopplingar med den här statusen kan en brand uppstå inuti produkten eller en explosion utlösas. Följden kan bli dödsfall eller livsfarliga skador genom heta delar eller delar som flyger iväg.

 1. Genomför inga direkt handlingar på produkten vid fel.
 2. Se till att obehöriga inte har tillträde till produkten.
 3. Utlös inte lastfrånskiljaren för likström på växelriktaren.
 4. Frånskilj PV-generatorn från växelriktaren via en extern frånskiljare. Om ingen frånskiljare finns, vänta tills ingen DC-effekt ligger längre på växelriktaren.
 5. Koppla från växelströmsdvärgbrytaren, om den redan har löst ut, låt den vara frånkopplad och säkra den mot återinkoppling.
 6. Genomför endast arbeten på produkten (t.ex. felsökning, reparationsarbeten) med personlig skyddsutrustning för hanteringen av farliga ämnen (t.ex. skyddshandskar, ögon- och ansiktsskydd och andningsskydd).

VARNING

Personskaderisk genom giftiga substanser, gaser och damm

I sällsynta enstaka fall kan giftiga substanser, gaser och damm uppstå inuti produkten genom skador på elektroniska komponenter. Att beröra giftiga substanser och andas in giftiga gaser och damm kan leda till hudirritationer, frätskador, andningsbesvär och illamående.

 1. Genomför endast arbeten på produkten (t.ex. felsökning, reparationsarbeten) med personlig skyddsutrustning för hanteringen av farliga ämnen (t.ex. skyddshandskar, ögon- och ansiktsskydd och andningsskydd).
 2. Se till att obehöriga inte har tillträde till produkten.

VARNING

Livsfara genom elektrisk stöt om ett mätinstrument förstörs genom överspänning.

Överspänning kan skada ett mätinstrument och leda till att spänning ligger an på mätinstrumentets hölje. Att beröra det spänningssatta höljet på mätinstrumentet leder till döden eller till livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

 1. Använd endast mätutrustning med likströmsdriftspänning upp till minst 1000 V eller högre.

FÖRSIKTIGHET

Risk för brännskador från heta delar av huset

Delar av huset kan bli heta under drift. Att vidröra heta delar av huset kan leda till brännskador.

 1. Vidrör under drift endast kåpan till växelriktarens hölje.

FÖRSIKTIGHET

Skaderisk genom produktens vikt

Om produkten lyfts på fel sätt eller om den faller ned under transport eller montering kan personskador uppstå.

 1. Transportera och lyft produkten försiktigt. Beakta vikten för produkten.
 2. Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid alla arbeten på produkten.

OBSERVERA

Höga kostnader genom ej anpassade internetavgifter

Den datamängd för produkten som överförs via internet kan vara olika stor beroende på användningen. Datamängden beror t.ex. på antalet växelriktare i anläggningen, hur ofta utrustningen uppdateras, hur ofta Sunny Portal-överföringarna görs eller användningen av FTP-push. Följden kan bli höga kostnader för internetuppkopplingen.

 1. SMA Solar Technology AG rekommenderar att internet med fast avgift används.

OBSERVERA

Skador på produkten genom rengöringsmedel

Produkten och produktkomponenter kan skadas vid användning av rengöringsmedel.

 1. Produkten och alla produktkomponenter får endast rengöras med en trasa som är fuktad med rent vatten.

Ändring av namn och enheter på nätparametrar för att uppfylla nätanslutningsbestämmelserna enligt förordning (EU) 2016/631 (gäller fr.o.m. 2019-04-27)

För att uppfylla EU:s nätanslutningsbestämmelser (gäller fr.o.m. 2019-04-27) har namn och enheter för nätparametrar ändrats. Ändringen gäller fr.o.m. firmwareversion ≥ 3.00.00.R, om en nationell datapost är inställd för att uppfylla EU:s nätanslutningsbestämmelser (gäller fr.o.m. 2019-04-27). Namn och enheter för nätparametrar för växelriktare med en firmwareversion ≤ 2.99.99.R omfattas inte av ändringen och gäller därmed fortfarande. Detta gäller även fr.o.m. firmwareversion ≥ 3.00.00.R, om en nationell datapost är inställd, vilken gäller för länder utanför EU.