Vigtige sikkerhedsanvisninger


Opbevaring af vejledning

Dette kapitel indeholder sikkerhedsanvisninger, der altid skal overholdes ved alle arbejder.

Produktet er udviklet og testet i overensstemmelse med internationale sikkerhedskrav. På trods af en omhyggelig konstruktion er der restrisici som ved alle elektriske eller elektroniske apparater. Læs dette kapitel omhyggeligt, og følg til enhver tid alle sikkerhedshenvisningerne, så personskade og materielle skader undgås, og en vedvarende drift af produktet sikres.

FARE

Livsfare på grund af elektrisk stød ved berøring af spændingsførende DC-kabler

Ved lysindfald genererer PV-modulerne høj jævnspænding, som findes på DC-kablerne. Det medfører elektrisk stød og død eller livsfarlige kvæstelser at berøre spændingsførende DC-kabler.

 1. Berør ingen fritliggende spændingsførende dele eller kabler.
 2. Afbryd spændingen til produktet før alle arbejder, og sørg for, at gentilkobling ikke er mulig.
 3. DC-stikforbinderne må ikke frakobles, mens de er påtrykt spænding.
 4. Bær egnet personligt beskyttelsesudstyr ved alle arbejder på produktet.

FARE

Livsfare på grund af elektrisk stød ved berøring af spændingsførende dele, når produktet er åbent

Under drift er der høj spænding på spændingsførende dele og kabler inde i produktet. Det medfører elektrisk stød og død eller livsfarlige kvæstelser at berøre spændingsførende dele eller kabler.

 1. Produktet må ikke åbnes.

FARE

Livsfare som følge af elektrisk stød ved berøring af et ikke-jordforbundet PV-modul eller generatorstel

Ved at berøre et PV-modul eller generatorstel uden jordforbindelse kan der opstå elektrisk stød, hvilket kan medføre døden eller livsfarlige kvæstelser.

 1. PV‑modulets ramme, generatorstellet og elektrisk ledende flader skal forbindes med gennemgående ledende forbindelse og med jord. I den forbindelse skal de lokalt gældende forskrifter overholdes.

FARE

Livsfare på grund af elektrisk stød ved berøring af anlægsdele, der er under spænding, ved en jordslutning

Ved en jordslutning kan anlægsdele være under spænding. Det medfører elektrisk stød og død eller livsfarlige kvæstelser at berøre spændingsførende dele eller kabler.

 1. Afbryd spændingen til produktet før alle arbejder, og sørg for, at gentilkobling ikke er mulig.
 2. Rør kun ved PV-generatorens kabler ved isoleringen.
 3. Rør ikke ved underkonstruktionen og PV-generatorens stel.
 4. Tilslut ingen PV-strenge med jordslutning til omformeren.

FARE

Livsfare på grund af elektrisk stød ved overspændinger og manglende overspændingsbeskyttelse

Uden en overspændingsbeskyttelse kan overspændinger (f.eks. i tilfælde af lynnedslag) via netværkskablerne eller andre netværkskabler ledes ind i bygningen og andre tilsluttede apparater i samme netværk. Det medfører elektrisk stød og død eller livsfarlige kvæstelser at berøre spændingsførende dele eller kabler.

 1. Kontrollér, at alle apparater i samme netværk er integreret i den eksisterende overspændingsbeskyttelse.
 2. Når netværkskabler udlægges udendørs, skal der være en egnet overspændingsbeskyttelse ved overgangen mellem produktets netværkskabler udenfor og netværket i bygningen.
 3. Omformerens ethernetinterface er klassificeret som "TNV-1" og beskytter mod overspændinger på op til 1,5 kV.

ADVARSEL

Livsfare på grund af brand eller eksplosion

I sjældne situationer kan der i tilfælde af fejl opstå en antændelig gasblanding inde i produktet. Omskiftninger kan i denne tilstand udløse en brand inde i produktet eller en eksplosion. Konsekvensen kan være døden eller livsfarlige kvæstelser på grund af dele, der er varme eller flyver bort.

 1. I tilfælde af fejl må der ikke udføres nogen direkte handlinger på produktet.
 2. Sørg for, at uvedkommende ikke har nogen adgang til produktet.
 3. Aktivér ikke DC-lastadskilleren på omformeren.
 4. Adskil PV-generatoren fra omformeren med en ekstern adskillende anordning. Hvis der ikke er en adskillelse til rådighed: Vent, indtil der ikke er nogen DC-effekt mere på omformeren.
 5. Slå AC-ledningsbeskyttelsesafbryderen fra, eller lad den være slukket, hvis den allerede er udløst, og sørg for at sikre den mod genindkobling.
 6. Arbejde på produktet (f.eks. fejlsøgning, reparation) må kun udføres med personligt beskyttelsesudstyr til håndteringen af farlige stoffer (f.eks. beskyttelseshandsker, øjen-, ansigts- og åndedrætsværn).

ADVARSEL

Fare for kvæstelse på grund af giftige stoffer, gasser og støv

I sjældne tilfælde kan der som følge af beskadigelser på elektroniske komponenter opstå giftige stoffer, gasser og støv inde i produktet. Berøring af giftige stoffer eller indånding af giftige gasser og giftigt støv kan medføre hudirritationer, ætsninger, åndedrætsbesvær og kvalme.

 1. Arbejde på produktet (f.eks. fejlsøgning, reparation) må kun udføres med personligt beskyttelsesudstyr til håndteringen af farlige stoffer (f.eks. beskyttelseshandsker, øjen-, ansigts- og åndedrætsværn).
 2. Sørg for, at uvedkommende ikke har nogen adgang til produktet.

ADVARSEL

Livsfare på grund af elektrisk stød, hvis et måleudstyr ødelægges af overspænding

En overspænding kan beskadige måleudstyr og medføre spænding på måleudstyrets kabinet. Det medfører elektrisk stød og død eller livsfarlige kvæstelser at berøre kabinettet på måleudstyret, der er under spænding.

 1. Der må kun anvendes måleudstyr med et DC-indgangsspændingsområde på op til mindst 1000 V eller højere.

FORSIGTIG

Risiko for forbrænding på grund af varme kabinetdele

Under driften kan kabinetdele blive varme. Berøring af varme kabinetdele kan medføre forbrændinger.

 1. Rør kun omformerens kabinetdæksel under driften.

FORSIGTIG

Risiko for kvæstelser på grund af produktets vægt

Hvis produktet løftes forkert, eller hvis det falder ned under transporten eller monteringen, kan der være risiko for kvæstelser.

 1. Transportér og løft produktet forsigtigt. Vær opmærksom på produktets vægt.
 2. Bær egnet personligt beskyttelsesudstyr ved alle arbejder på produktet.

BEMÆRK

Høje omkostninger på grund af høje internettakster

Den produktdatamængde, der overføres via internettet, kan variere afhængigt af brugen. Datamængden afhænger f.eks. af antallet af omformere i anlægget, hyppigheden af enhedsopdateringer, hyppigheden af Sunny Portal-overførsler eller brugen af FTP-Push. Konsekvensen kan være høje internetudgifter.

 1. SMA Solar Technology AG anbefaler, at der anvendes en internet-flatrate.

BEMÆRK

Beskadigelse af produktet på grund af rengøringsmidler

Ved anvendelse af rengøringsmidler kan produktet og produktdele blive beskadiget.

 1. Rengør udelukkende produktet og alle produktdele med en klud fugtet med klart vand.

Ændring af netparametres navne og enheder til overholdelse af nettilslutningsbestemmelserne iht. EU-forordning 2016/631 (gældende siden 27.4.2019)

Til overholdelse af EU-nettilslutningsbestemmelserne (gældende siden 27.4.2019) er netparametres navne og enheder ændret. Ændringen er gældende fra firmware-version ≥ 3.00.00.R, hvis et landedatasæt er indstillet som led i overholdelse af EU-nettilslutningsbestemmelserne (gældende fra 27.4.2019). Navne og enheder for netparametre ved omformere med en firmware-version ≤ 2.99.99.R er ikke berørt af ændringen og er således fortsat gyldige. Det gælder ligeledes fra firmware-version ≥ 3.00.00.R, hvis der er indstillet et landedatasæt, der er gældende for lande uden for EU.