Pomembni varnostni napotki


Shranite navodila

V tem poglavju so opisani varnostni napotki, ki jih je treba upoštevati pri vseh delih.

Izdelek je bil oblikovan in preizkušen v skladu z mednarodnimi varnostnimi zahtevami. Kljub skrbni izdelavi tako kot pri vseh električnih ali elektronskih napravah obstajajo preostala tveganja. Za preprečevanje poškodb oseb in materialne škode ter za zagotovitev dolgotrajnega delovanja izdelka pozorno preberite to poglavje in vedno upoštevajte vse varnostne napotke.

NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara pri dotiku električnega kabla za enosmerni tok pod napetostjo

FV-modul pri vpadu svetlobe ustvarja visoko enosmerno napetost, ki se prenaša po kablih za enosmerni tok. Dotikanje kabla za enosmerni tok, ki je pod napetostjo, lahko privede do smrti ali smrtno nevarnih telesnih poškodb zaradi električnega udara.

 1. Ne dotikajte se izpostavljenih delov ali kablov pod napetostjo.
 2. Pred vsemi posegi morate izdelek vedno odklopiti od napetosti in zaščititi pred ponovnim vklopom.
 3. Vtičnega priključka za enosmerni tok ne ločite ob obremenitvi.
 4. Pri vseh delih na izdelku nosite ustrezno osebno zaščitno opremo.

NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara pri dotiku sestavnih delov pod napetostjo, ko je izdelek odprt

Med delovanjem so na sestavnih delih izdelka pod napetostjo in kablu v notranjosti izdelka prisotne visoke napetosti. Dotikanje delov ali kabla, ki so pod napetostjo, lahko privede do smrti ali smrtno nevarnih telesnih poškodb zaradi električnega udara.

 1. Ne odprite izdelka.

NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara pri dotiku neozemljenega FV-modula ali ohišja generatorja.

Dotik neozemljenega FV-modula ali ohišja generatorja lahko privede do smrti ali smrtno nevarnih telesnih poškodb zaradi električnega udara.

 1. Okvir FV-modulov, ogrodje generatorja in električno prevodne površine prevodno povežite ter ozemljite brez prekinitev. Pri tem upoštevajte veljavne lokalne predpise.

NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara v primeru dotikanja delov sistema pod napetostjo pri zemeljskem stiku

Pri zemeljskem stiku so lahko deli sistema pod napetostjo. Dotikanje delov ali kabla, ki so pod napetostjo, lahko privede do smrti ali smrtno nevarnih telesnih poškodb zaradi električnega udara.

 1. Pred vsemi posegi morate izdelek vedno odklopiti od napetosti in zaščititi pred ponovnim vklopom.
 2. Kable FV-generatorja prijemajte samo za izolacijo.
 3. Ne prijemajte delov podkonstrukcije in ohišja FV-generatorja.
 4. Na razsmernik ne priključite FV-nizov, pri katerih je prišlo do zemeljskega stika.

NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara pri prenapetosti in manjkajoči prenapetostni zaščiti

Prenapetosti (npr. v primeru udara strele) se lahko zaradi manjkajoče prenapetostne zaščite prek omrežnih kablov ali drugih podatkovnih kablov prenesejo v zgradbo in druge priključene naprave v istem omrežju. Dotikanje delov ali kabla, ki so pod napetostjo, lahko privede do smrti ali smrtno nevarnih telesnih poškodb zaradi električnega udara.

 1. Zagotovite, da so vse naprave v istem omrežju vključene v obstoječo prenapetostno zaščito.
 2. Pri polaganju omrežnih kablov ali drugih podatkovnih kablov na prostem morate biti pri prehodu kabla od izdelka na zunanjem območju v zgradbo pozorni na ustrezno prenapetostno zaščito.
 3. Vmesnik za Ethernet razsmernika je klasificiran kot »TNV-1« in nudi zaščito pred prenapetostmi do 1,5 kV.

OPOZORILO

Smrtna nevarnost zaradi požara ali eksplozije

V redkih posamičnih primerih lahko zaradi napake v notranjosti izdelka nastane vnetljiva mešanica plinov. Med preklapljanjem lahko v tem stanju pride do požara ali eksplozije v notranjosti izdelka. Posledica so lahko smrtno nevarne telesne poškodbe zaradi vročine ali delov, ki odletijo po zraku.

 1. V primeru okvare na izdelku ničesar ne izvajajte.
 2. Zagotovite, da nepooblaščene osebe nimajo dostopa do izdelka.
 3. Ne vklapljajte močnostnega ločitvenega stikala DC na razsmerniku.
 4. Fotovoltaični generator prek zunanje ločilne naprave ločite od razsmernika. Če ločilna naprava ni na voljo, počakajte, dokler na razsmerniku ni več zmogljivosti DC.
 5. Izklopite odklopnik AC oziroma ga pustite izklopljenega, če je že izklopljen, in ga zaščitite pred ponovnim vklopom.
 6. Dela na izdelku (npr. iskanje napak, popravila) izvajajte samo z osebno zaščitno opremo za ravnanje z nevarnimi snovmi (npr. zaščitnimi rokavicami, zaščito za oči in obraz ter zaščito dihal).

OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi strupenih snovi, plinov in prahov

V redkih posameznih primerih lahko zaradi poškodb elektronskih sestavnih delov v notranjosti izdelka nastanejo strupene snovi, plini in prahovi. Pri dotikanju strupenih snovi ter vdihavanju strupenih plinov in prahov lahko pride do draženja kože, razjed, težav pri dihanju in slabosti.

 1. Dela na izdelku (npr. iskanje napak, popravila) izvajajte samo z osebno zaščitno opremo za ravnanje z nevarnimi snovmi (npr. zaščitnimi rokavicami, zaščito za oči in obraz ter zaščito dihal).
 2. Zagotovite, da nepooblaščene osebe nimajo dostopa do izdelka.

OPOZORILO

Smrtna nevarnost zaradi električnega urada pri uničenju merilne naprave zaradi prenapetosti

Prenapetost lahko poškoduje merilno napravo in povzroči prisotnost napetosti na ohišju merilne naprave. Dotikanje ohišja merilne naprave, ki je pod napetostjo, lahko privede do smrti ali smrtno nevarnih telesnih poškodb zaradi električnega udara.

 1. Uporabljajte samo merilne naprave z vhodnim napetostnim razponom za enosmerno napetost do najmanj 1000 V ali večjim.

PREVIDNO

Nevarnost opeklin zaradi vročih delov ohišja

Deli ohišja so lahko med delovanjem vroči. Če se dotaknete vročih delov ohišja, se lahko opečete.

 1. Med delovanjem se lahko dotikate samo pokrova ohišja razsmernika.

PREVIDNO

Nevarnost telesnih poškodb zaradi teže izdelka

Zaradi napačnega dvigovanja ali padca izdelka pri transportu ali montaži lahko pride do telesnih poškodb.

 1. Pri transportu in dvigovanju izdelka bodite previdni. Pri tem upoštevajte težo izdelka.
 2. Pri vseh delih na izdelku nosite ustrezno osebno zaščitno opremo.

POZOR

Visoki stroški zaradi neprimerne internetne tarife

Količina podatkov izdelka, prenesena prek interneta, se lahko razlikuje glede na uporabo. Količina podatkov je odvisna npr. od števila razsmernikov v napravi, pogostosti posodobitev naprave, pogostosti prenosa s portala Sunny Portal ali uporabe potisne storitve FTP. Posledično lahko nastanejo visoki stroški internetne povezave.

 1. SMA Solar Technology AG priporoča uporabo internetne tarife s pavšalnim zneskom.

POZOR

Poškodovanje izdelka zaradi čistilnih sredstev

Ob uporabi čistilnih sredstev lahko pride do poškodb izdelka in njegovih delov.

 1. Izdelek in njegove dele čistite izključno s krpo, navlaženo s čisto vodo.

Sprememba imen in enot parametrov omrežja za izpolnjevanje zahtev za priključitev v skladu z Uredbo (EU) 2016/631 (veljavno od 27. 4. 2019)

Za izpolnjevanje evropskih zahtev za priključitev (veljavnih od 27. 4. 2019) so imena in enote parametrov omrežja spremenjeni. Sprememba je veljavna od vdelane programske opreme različice ≥ 3.00.00.R naprej, če za izpolnjevanje evropskih zahtev za priključitev (veljavnih od 27. 4. 2019) velja podatkovni niz države. Sprememba ne vpliva na imena in enote parametrov omrežja pri razsmerniku z vdelano programsko opremo različice ≤ 2.99.99.R, ki so še vedno veljavni. To velja tudi za različico vdelane programske opreme ≥ 3.00.00.R, če je vzpostavljen državni podatkovni niz, ki velja za države zunaj EU.