ภาพรวมของจอแสดงผล


หน้าจอแสดงผลจะแสดงข้อมูลการทำงานของอินเวอร์เตอร์ในขณะนั้น (เช่น กำลังไฟฟ้าในขณะนั้น พลังงานในแต่ละวัน พลังงานทั้งหมด) รวมทั้งเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดต่างๆ กำลังไฟฟ้าและพลังงานจะแสดงเป็นแท่งในแผนภูมิ

2106409996

ภาพรวมของจอแสดงผล (ตัวอย่าง)

ตำแหน่ง

สัญลักษณ์

ข้อมูลคำอธิบาย

A

-

กำลังกระแสไฟฟ้า

B

-

พลังงานในปัจจุบัน

C

-

ปริมาณพลังงานรวมที่ป้อนเข้า

D

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Speedwire ที่ใช้งานอยู่

การเชื่อมต่อไปยัง Sunny Portal ที่ใช้งานอยู่

รีเลย์มัลติฟังก์ชันทำงานอยู่

การจำกัดกำลังไฟฟ้าเนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินไป

การจำกัดกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ผ่านการควบคุมจากระบบ PV

E

-

เมื่อแสดงแรงดันไฟฟ้า: ตัวนำสายที่มีแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตอยู่

เมื่อแสดงกระแสเอาต์พุต: ตัวนำสายที่มีการจัดสรรกระแสเอาต์พุต

F

โครงข่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภค

G

-

หมายเลขเหตุการณ์ของข้อผิดพลาดที่ด้านโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภค

H

-

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตหรือกระแสไฟฟ้าเอาต์พุตของตัวนำสายนั้นๆ

I

-

หมายเลขเหตุการณ์ของข้อผิดพลาดในอินเวอร์เตอร์

K

รีเลย์โครงข่ายไฟฟ้า

เมื่อรีเลย์โครงข่ายปิด อินเวอร์เตอร์จะป้อนกระแสเข้าสู่โครงข่ายสาธารณูปโภค

เมื่อรีเลย์โครงข่ายเปิด อินเวอร์เตอร์จะตัดการเชื่อมต่อกับโครงข่ายสาธารณูปโภค

L

อินเวอร์เตอร์

M

-

แรงดันไฟฟ้าอินพุตหรือกระแสไฟฟ้าอินพุตของตัวนำสายนั้นๆ

N

-

หมายเลขเหตุการณ์ของข้อผิดพลาดที่ด้านอาร์เรย์ PV

O

-

บรรทัดข้อความเพื่อแสดงเหตุการณ์และข้อความแสดงข้อผิดพลาด

P

อาร์เรย์ PV

Q

-

แผนภาพที่มีกราฟกำลังไฟฟ้าของช่วงการป้อนกระแสครบ 16 ชั่วโมงล่าสุดหรือการผลิตพลังงานในช่วง 16 วันล่าสุด

  • หากต้องการสลับระหว่างกราฟ ให้แตะหนึ่งครั้งที่ฝาปิดตัวเครื่อง

R

คุณสามารถใช้งานจอแสดงผลได้ด้วยการแตะบนฝาปิดตัวเครื่อง

ข้อผิดพลาดที่แสดงผลต้องได้รับการแก้ไขในไซต์งานโดยผู้เชี่ยวชาญ

ข้อผิดพลาดที่แสดงผลไม่สามารถแก้ไขได้ในไซต์งาน

  • ติดต่อฝ่ายบริการ