ระดับของข้อความแจ้งเตือน


ระดับของข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์

อันตราย

แสดงถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตราย ซึ่งถ้าไม่หลีกเลี่ยงจะทำให้เกิด การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรง

คำเตือน

แสดงถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตราย ซึ่งถ้าไม่หลีกเลี่ยงอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงได้

ข้อควรระวัง

แสดงถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตราย ซึ่งถ้าไม่หลีกเลี่ยงอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง

หมายเหตุ

แสดงถึงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สินถ้าไม่หลีกเลี่ยง