Översikt över displayen


På displayen visas växelriktarens aktuella driftdata (t.ex. aktuell effekt, dagsenergi, total energi) samt händelser eller fel. Energi och effekt framställs som staplar i ett diagram.

2106409996

Översikt över displayen (exempel)

Position

Symbol

Förklaring

A

-

Aktuell effekt

B

-

Energi under den aktuella dagen

C

-

Totalsumma av hittills inmatad energi

D

Aktuell förbindelse med ett Speedwire-nätverk

Aktiv förbindelse med Sunny Portal

Multifunktionsrelä aktivt

Effektbegränsning på grund av för hög temperatur

Begränsning av aktiv effekt via anläggningsstyrning

E

-

Vid angivelse av utgångsspänningen: Ytterledare som utgångsspänningen ligger mellan

Vid angivelse av utströmmen: Ytterledare som är tilldelad utströmmen

F

Allmänt elnät

G

-

Händelsenummer för ett fel som föreligger på det allmänna elnätets sida

H

-

Utgångsspänning eller utgångsström för respektive ytterledare

I

-

Händelsenummer för ett fel som föreligger på växelriktaren

K

Nätrelä

När nätreläet är stängt matar växelriktaren in i det allmänna elnätet.

När nätreläet är öppet är växelriktaren skild från det allmänna elnätet.

L

Växelriktare

M

-

Inspänning eller inström för respektive ytterledare

N

-

Händelsenummer för ett fel som föreligger på PV-generatorns sida

O

-

Textrad för indikering av händelse- och felmeddelanden

P

PV-generator

Q

-

Diagram med effektutvecklingen under de senaste 16 inmatningstimmarna eller energiavkastning under de senaste 16 dagarna

  • Knacka en gång på huskåpan för att växla mellan indikeringarna.

R

Du kan styra displayen genom att knacka på huskåpan.

Det visade felet måste åtgärdas på plats av en specialist.

Det indikerade felet kan inte avhjälpas på platsen.

  • Kontakta Service.