การตั้งค่า SMA ShadeFix


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

สำหรับโมดูล PV ที่มีการบังเงาบางส่วน คุณควรตั้งค่าช่วงห่างเวลาให้อินเวอร์เตอร์สามารถปรับค่า MPP ของระบบ PV ให้เหมาะสมที่สุด ถ้าไม่ต้องการใช้คุณสมบัติ SMA OptiTrac Global Peak คุณสามารถปิดใช้งานได้

คำอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนพารามิเตอร์การทำงานจะอยู่ในอีกส่วนหนึ่ง การเปลี่ยนพารามิเตอร์การทำงาน)

ขั้นตอน:

  • เลือกพารามิเตอร์ ระยะเวลาวัฏจักรขั้นตอนวิธี OptiTrac Global Peak หรือ MPPShdw.CycTms และตั้งค่าช่วงเวลาที่ต้องการ ปกติแล้วช่วงเวลาที่เหมาะสมคือหกนาที ควรเพิ่มค่านี้ต่อเมื่อสภาวะบังเงาเปลี่ยนแปลงช้ามาก

    อินเวอร์เตอร์จะทำการปรับ MPP ของระบบ PV ให้เหมาะสมที่สุดในช่วงห่างเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

  • ในการปิดใช้งานคุณสมบัติ SMA OptiTrac Global Peak ให้เลือกพารามิเตอร์ OptiTrac Global Peak เปิด หรือตั้งค่า MPPShdw.IsOn เป็น ปิด