ข้อความแสดงเหตุการณ์


หมายเลขเหตุการณ์

ข้อความ สาเหตุและการแก้ไข

101

102

103

เหตุขัดข้องในวงจรข่าย

แรงดันในโครงข่ายหรือค่าความต้านทานของโครงข่ายไฟฟ้าตรงจุดเชื่อมต่อของอินเวอร์เตอร์สูงเกินไป อินเวอร์เตอร์ตัดการเชื่อมต่อจากโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภค

มาตรการแก้ไข:

 • ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายตรงจุดขั้วต่อของอินเวอร์เตอร์อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้อย่างถาวร

  หากแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายเกินกว่าช่วงที่อนุญาตเนื่องจากสภาพของโครงข่ายไฟฟ้าท้องถิ่น ให้ติดต่อผู้ดูแลโครงข่าย ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าต้องยอมรับการปรับแรงดันไฟฟ้าที่จุดป้อนเข้า หรือการเปลี่ยนขีดจำกัดการทำงานที่ติดตาม

  หากแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายอยู่ในช่วงที่่ยอมรับได้อย่างถาวรแล้ว แต่ยังคงมีข้อความนี้แสดงอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ

202

203

เหตุขัดข้องในวงจรข่าย

โครงข่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภคตัดการเชื่อมต่อ สายไฟฟ้ากระแสสลับเสียหายหรือแรงดันของโครงข่ายตรงจุดเชื่อมต่อของอินเวอร์เตอร์ต่ำเกินไป อินเวอร์เตอร์ตัดการเชื่อมต่อจากโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภค

มาตรการแก้ไข:

 1. ตรวจยืนยันว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์เปิดสวิตช์อยู่
 2. ตรวจสอบว่าสายไฟฟ้ากระแสสลับไม่เสียหาย
 3. ตรวจสอบว่าสายไฟฟ้ากระแสสลับเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
 4. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายตรงจุดขั้วต่อของอินเวอร์เตอร์อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้อย่างถาวร
 5. หากแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายเกินกว่าช่วงที่อนุญาตเนื่องจากสภาพของโครงข่ายไฟฟ้าท้องถิ่น ให้ติดต่อผู้ดูแลโครงข่าย ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าต้องยอมรับการปรับแรงดันไฟฟ้าที่จุดป้อนเข้า หรือการเปลี่ยนขีดจำกัดการทำงานที่ติดตาม

  หากแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายอยู่ในช่วงที่่ยอมรับได้อย่างถาวรแล้ว แต่ยังคงมีข้อความนี้แสดงอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ

301

เหตุขัดข้องในวงจรข่าย

ค่าเฉลี่ยในสิบนาทีของแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายไม่อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ แรงดันในโครงข่ายหรือค่าความต้านทานของโครงข่ายไฟฟ้าตรงจุดเชื่อมต่อสูงเกินไป อินเวอร์เตอร์จะตัดการเชื่อมต่อจากโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภคเพื่อรักษาคุณภาพของกำลัง

มาตรการแก้ไข:

 • ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายตรงจุดขั้วต่อของอินเวอร์เตอร์อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้อย่างถาวร

  หากแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายเกินกว่าช่วงที่อนุญาตเนื่องจากสภาพของโครงข่ายไฟฟ้าท้องถิ่น ให้ติดต่อผู้ดูแลโครงข่าย ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าต้องยอมรับการปรับแรงดันไฟฟ้าที่จุดป้อนเข้า หรือการเปลี่ยนขีดจำกัดการทำงานที่ติดตาม

  หากแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายอยู่ในช่วงที่่ยอมรับได้อย่างถาวรแล้ว แต่ยังคงมีข้อความนี้แสดงอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ

401

402

403

404

เหตุขัดข้องในวงจรข่าย

อินเวอร์เตอร์ไม่ได้ทำงานขนานกับโครงข่ายไฟฟ้าอีก และได้หยุดการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภค

มาตรการแก้ไข:

 • ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อหาการแปรผันความถี่ที่มีความสำคัญในระยะสั้น

501

เหตุขัดข้องในวงจรข่าย

ความถี่ของกำลังไฟฟ้าไม่อยู่ในช่วงค่าที่ยอมรับได้ อินเวอร์เตอร์ตัดการเชื่อมต่อจากโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภค

มาตรการแก้ไข:

 • หากเป็นไปได้ให้ตรวจสอบความถี่ของกำลังไฟฟ้าและสังเกตดูว่าความผันผวนเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด

  ถ้าเกิดการผันผวนขึ้นบ่อยๆ และข้อความนี้ปรากฏบ่อย โปรดติดต่อผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องอนุมัติการเปลี่ยนพารามิเตอร์การทำงานของอินเวอร์เตอร์

  ถ้าผู้ให้บริการโครงข่ายอนุมัติ โปรดสอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์การทำงานกับฝ่ายบริการ

601

เหตุขัดข้องในวงจรข่าย

อินเวอร์เตอร์ตรวจพบไฟฟ้ากระแสตรงเกินเป็นปริมาณมากจากกระแสไฟฟ้าของโครงข่าย

มาตรการแก้ไข:

 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าในส่วนไฟฟ้ากระแสตรง
 2. ถ้าข้อความปรากฏบ่อยๆ ให้ติดต่อผู้ดูแลโครงข่ายและตรวจสอบว่าค่าเกณฑ์การตรวจสอบของอินเวอร์เตอร์นั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

701

ความถี่ ไม่อนุมัติ > ตรวจสอบ ค่าพารามิเตอร์

ความถี่ของกำลังไฟฟ้าไม่อยู่ในช่วงค่าที่ยอมรับได้ อินเวอร์เตอร์ตัดการเชื่อมต่อจากโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภค

มาตรการแก้ไข:

 • หากเป็นไปได้ให้ตรวจสอบความถี่ของกำลังไฟฟ้าและสังเกตดูว่าความผันผวนเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด

  ถ้าเกิดการผันผวนขึ้นบ่อยๆ และข้อความนี้ปรากฏบ่อย โปรดติดต่อผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องอนุมัติการเปลี่ยนพารามิเตอร์การทำงานของอินเวอร์เตอร์

  ถ้าผู้ให้บริการโครงข่ายอนุมัติ โปรดสอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์การทำงานกับฝ่ายบริการ

1302

รอ แรงดันวงจรข่าย > ผิดพลาดการติดตั้ง การต่อกับวงจรข่าย > เช็ค วงจรข่ายและฟิวส์

อินเวอร์เตอร์ตรวจพบข้อผิดพลาดของการเดินสายไฟฟ้ากระแสสลับ อินเวอร์เตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า

มาตรการแก้ไข:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับนั้นถูกต้อง
 2. ตรวจยืนยันว่ามีการปรับตั้งชุดข้อมูลประเทศอย่างถูกต้อง เลือกพารามิเตอร์ ประเทศ ในการตั้งค่าประเทศ หรือ CntrySet และตรวจสอบค่า

1501

เหตุขัดข้องการเชื่อมต่อเพิ่มเข้าอีกครั้ง วงจรข่าย

ชุดค่าข้อมูลประเทศที่เปลี่ยนแปลง หรือค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งไปไม่เข้ากับข้อกำหนดของท้องถิ่น อินเวอร์เตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า

มาตรการแก้ไข:

 • ตรวจยืนยันว่ามีการปรับตั้งชุดข้อมูลประเทศอย่างถูกต้อง เลือกพารามิเตอร์ ประเทศ การตั้งค่าข้อมูล หรือ CntrySet และตรวจสอบค่า

3301

การปฏิบัติงานไม่เสถียร > กำลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต่ำเกินไป

มีกำลังไฟฟ้าตรงส่วนอินพุตไฟฟ้ากระแสตรงของอินเวอร์เตอร์ไม่เพียงพอสำหรับการทำงานอย่างมีเสถียรภาพ อาจเกิดจากหิมะบนโมดูล PV หรือมีการแผ่รังสีไม่เพียงพอ อินเวอร์เตอร์ตัดวงจรป้อนเข้าและไม่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าอีก

มาตรการแก้ไข:

 1. ถ้ามีการแผ่รังสีน้อยเกินไป โปรดรอให้มีการแผ่รังสีเพิ่มขึ้น
 2. ถ้ามีข้อความนี้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง โปรดตรวจสอบว่ามีการกำหนดหรือเดินสายอาร์เรย์ PV ไว้อย่างถูกต้องแล้ว

3302

การปฏิบัติงานไม่เสถียร > ยกเลิก การทดสอบตัวเอง

มีกำลังไฟฟ้าตรงส่วนอินพุตไฟฟ้ากระแสตรงของอินเวอร์เตอร์ไม่เพียงพอสำหรับการทำงานอย่างมีเสถียรภาพ อาจเกิดจากหิมะบนโมดูล PV หรือมีการแผ่รังสีไม่เพียงพอ อินเวอร์เตอร์ตัดวงจรป้อนเข้าและไม่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าอีก

มาตรการแก้ไข:

 1. ถ้ามีการแผ่รังสีน้อยเกินไป โปรดรอให้มีการแผ่รังสีเพิ่มขึ้น
 2. ถ้ามีข้อความนี้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง โปรดตรวจสอบว่ามีการกำหนดหรือเดินสายอาร์เรย์ PV ไว้อย่างถูกต้องแล้ว

3303

การปฏิบัติงานไม่เสถียร > หน่วยบันทึกข้อมูลถูกปิดกั้น

มีกำลังไฟฟ้าตรงส่วนอินพุตไฟฟ้ากระแสตรงของอินเวอร์เตอร์ไม่เพียงพอสำหรับการทำงานอย่างมีเสถียรภาพ อาจเกิดจากหิมะบนโมดูล PV หรือมีการแผ่รังสีไม่เพียงพอ อินเวอร์เตอร์ตัดวงจรป้อนเข้าและไม่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าอีก

มาตรการแก้ไข:

 1. ถ้ามีการแผ่รังสีน้อยเกินไป โปรดรอให้มีการแผ่รังสีเพิ่มขึ้น
 2. ถ้ามีข้อความนี้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง โปรดตรวจสอบว่ามีการกำหนดหรือเดินสายอาร์เรย์ PV ไว้อย่างถูกต้องแล้ว

3401

3402

แรงดันเกิน กระแสตรง > แยกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออก

แรงดันไฟฟ้าเกินที่อินพุตกระแสตรง กรณีนี้อาจทำให้อินเวอร์เตอร์เสียหายได้

มาตรการแก้ไข:

 1. ตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์ทันทีจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าทั้งหมด
 2. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงต่ำกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของอินเวอร์เตอร์หรือไม่
 3. หากแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอยู่ต่ำกว่าค่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้าต่ำสุดของอินเวอร์เตอร์แล้ว ให้เชื่อมต่อขั้วต่อไฟฟ้ากระแสตรงเข้ากับอินเวอร์เตอร์อีกครั้ง

  ถ้าแรงดันไฟฟ้า DC สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ โปรดตรวจสอบว่าได้กำหนดอาร์เรย์ PV อย่างถูกต้องแล้วหรือติดต่อผู้ติดตั้งอาร์เรย์ PV

 4. ถ้าข้อความนี้ปรากฏขึ้นซ้ำบ่อยๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการ

3501

ความต้านทานของฉนวน > ตรวจสอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อินเวอร์เตอร์ตรวจพบข้อผิดพลาดของกราวด์ในอาร์เรย์ PV

มาตรการแก้ไข:

 • ตรวจสอบระบบ PV เพื่อดูข้อผิดพลาดของกราวด์

3601

กระแสทำงานสูง ตรวจสอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กระแสรั่วไหลของอินเวอร์เตอร์และอาร์เรย์ PV สูงเกินไป มีข้อผิดพลาดของกราวด์ มีกระแสหลงเหลือหรือการทำงานผิดปกติ

อินเวอร์เตอร์จะรบกวนการทำงานของระบบป้อนเข้าทันทีเมื่อเกินเกณฑ์ จากนั้นก็จะเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ถ้ากระบวนการนี้เกิดขึ้นวันละห้าครั้ง อินเวอร์เตอร์จะตัดการเชื่อมต่อจากโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภคและยุติการป้อนเข้า

มาตรการแก้ไข:

 • ตรวจสอบระบบ PV เพื่อดูข้อผิดพลาดของกราวด์

3701

กระแสตกค้าง มากเกินไป > ตรวจสอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อินเวอร์เตอร์ตรวจพบกระแสไฟฟ้าตกค้างอันเนื่องมาจากการลงกราวด์อาร์เรย์ PV แบบชั่วคราว

มาตรการแก้ไข:

 • ตรวจสอบระบบ PV เพื่อดูข้อผิดพลาดของกราวด์

3801

3802

กระแสเกิน กระแสตรง > ตรวจสอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เกิดกระแสเกินตรงกระแสตรงขาเข้า อินเวอร์เตอร์จะตัดวงจรป้อนเข้าเป็นระยะสั้นๆ

มาตรการแก้ไข:

 • ถ้ามีข้อความนี้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง โปรดตรวจสอบว่ามีการกำหนดหรือเดินสายอาร์เรย์ PV ไว้อย่างถูกต้องแล้ว

3901

3902

รอ เงื่อนไขการเริ่มต้นกระแสตรง > ไม่ถึงเงื่อนไขของการเริ่มต้น

สภาวะการป้อนเข้าสำหรับโครงข่ายสาธารณูปโภคยังไม่เป็นไปตามความต้องการ

มาตรการแก้ไข:

 1. ถ้ามีการแผ่รังสีน้อยเกินไป โปรดรอให้มีการแผ่รังสีเพิ่มขึ้น
 2. ถ้าข้อความนี้ปรากฏบ่อยๆ ในตอนเช้า ให้เพิ่มขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าสำหรับการเริ่มป้อนเข้าโครงข่าย เปลี่ยนพารามิเตอร์ แรงดันต่ำสุด ทางเข้า หรือ A.VStr, B.VStr
 3. ถ้ามีข้อความนี้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งขณะที่มีการแผ่รังสีปานกลาง โปรดตรวจสอบว่ามีการกำหนดอาร์เรย์ PV ไว้อย่างถูกต้องแล้ว

6001-6438

การวินิจฉัยตัวเอง > เหตุขัดข้องของเครื่อง

ต้องพิจารณาสาเหตุโดยฝ่ายบริการ

มาตรการแก้ไข:

 • ติดต่อฝ่ายบริการ

6501-6511

การวินิจฉัยตัวเอง > เหตุขัดข้องของเครื่อง

อินเวอร์เตอร์ปิดลงเนื่องจากมีอุณหภูมิสูงเกินไป

มาตรการแก้ไข:

 1. ทำความสะอาดพัดลม
 2. ตรวจสอบว่าอินเวอร์เตอร์มีการระบายอากาศเพียงพอ

6512

เกินอุณหภูมิทำงานต่ำสุด

อินเวอร์เตอร์จะเริ่มทำงานการป้อนเข้าโครงข่ายเมื่ออุณหภูมิถึงขั้นต่ำ −25°C

6603

6604

การวินิจฉัยตัวเอง > เกินกำลัง

ต้องพิจารณาสาเหตุโดยฝ่ายบริการ

มาตรการแก้ไข:

 • ติดต่อฝ่ายบริการ

6606

อุปกรณ์ที่่มีสัญญาณกวน

ต้องพิจารณาสาเหตุโดยฝ่ายบริการ

มาตรการแก้ไข:

 • ติดต่อฝ่ายบริการ

6701

6702

การสื่อสาร ถูกรบกวน

ต้องพิจารณาสาเหตุโดยฝ่ายบริการ

มาตรการแก้ไข:

 • ติดต่อฝ่ายบริการ

6801

6802

การวินิจฉัยตัวเอง > ทางเข้า A ชำรุด

ต้องพิจารณาสาเหตุโดยฝ่ายบริการ

มาตรการแก้ไข:

 • ติดต่อฝ่ายบริการ

6901

6902

การวินิจฉัยตัวเอง > ทางเข้า B ชำรุด

ต้องพิจารณาสาเหตุโดยฝ่ายบริการ

มาตรการแก้ไข:

 • ติดต่อฝ่ายบริการ

7001

7002

ข้อผิดพลาดเซนเซอร์ เครื่องระบายอากาศเปิดตลอดเวลา

ต้องพิจารณาสาเหตุโดยฝ่ายบริการ

มาตรการแก้ไข:

 • ติดต่อฝ่ายบริการ

7101

SD memory card defective

การ์ดหน่วยความจำ SD ไม่ได้ฟอร์แมต

มาตรการแก้ไข:

 • ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ SD อีกครั้ง

 • บันทึกไฟล์ในการ์ดหน่วยความจำ SD อีกครั้ง

7102

แฟ้มพารามิเตอร์ ไม่พบหรือชำรุด

ค้นหาไฟล์พารามิเตอร์ไม่พบหรือใช้การไม่ได้ การปรับปรุงล้มเหลว อินเวอร์เตอร์ยังคงป้อนกระแสเข้า

มาตรการแก้ไข:

 • คัดลอกไฟล์พารามิเตอร์ไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกต้องอีกครั้ง

7105

ตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่สำเร็จ

ไม่สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์โดยใช้การ์ดหน่วยความจำ อินเวอร์เตอร์ยังคงป้อนกระแสเข้า

มาตรการแก้ไข:

 • ตรวจยืนยันว่ามีการตั้งค่าพารามิเตอร์ไว้อย่างถูกต้อง

 • ตรวจยืนยันว่ามีรหัส SMA Grid Guard ที่ใช้ได้

7106

แฟ้มอัพเดท ชำรุด

ไฟล์อัพเดทบนการ์ดหน่วยความจำชำรุด

มาตรการแก้ไข:

 • ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำใหม่

 • บันทึกไฟล์ในการ์ดหน่วยความจำอีกครั้ง

7110

ไม่พบแฟ้มอัพเดท

ไม่พบไฟล์ปรับปรุง

มาตรการแก้ไข:

 • คัดลอกไฟล์อัพเดทไปยังโฟลเดอร์ของการ์ดหน่วยความจำ เลือกโฟลเดอร์ \UPDATE

7201

7202

ไม่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้

ข้อผิดพลาดภายใน อินเวอร์เตอร์ยังคงป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายสาธารณูปโภค

มาตรการแก้ไข:

 • ติดต่อฝ่ายบริการ

7303

อัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์หลักไม่สำเร็จ

ต้องพิจารณาสาเหตุโดยฝ่ายบริการ

มาตรการแก้ไข:

 • ติดต่อฝ่ายบริการ

7305

อัพเดทบโมดูล RS485i ไม่สำเร็จ

การอัพเดทโมดูล RS485i ล้มเหลว

มาตรการแก้ไข:

 • ทดลองปรับปรุงอีกครั้ง

 • ถ้าข้อผิดพลาดเกิดซ้ำ โปรดติดต่อฝ่ายบริการ

7311

อัพเดทตารางภาษาไม่สำเร็จ

การอัพเดทตารางภาษาล้มเหลว

มาตรการแก้ไข:

 • ทดลองปรับปรุงอีกครั้ง

 • ถ้าข้อผิดพลาดเกิดซ้ำ โปรดติดต่อฝ่ายบริการ

7316

อัพเดท Speedwire ไม่สำเร็จ

การอัพเดทโมดูล Speedwire ล้มเหลว

มาตรการแก้ไข:

 • ทดลองปรับปรุงอีกครั้ง

 • ถ้าข้อผิดพลาดเกิดซ้ำ โปรดติดต่อฝ่ายบริการ

7326

อัพเดท Webconnect ไม่สำเร็จ

การอัพเดทโมดูล Webconnect ล้มเหลว

มาตรการแก้ไข:

 • ทดลองปรับปรุงอีกครั้ง

 • ถ้าข้อผิดพลาดเกิดซ้ำ โปรดติดต่อฝ่ายบริการ

7701

7702

7703

การวินิจฉัยตัวเอง > เหตุขัดข้องของเครื่อง

ต้องพิจารณาสาเหตุโดยฝ่ายบริการ

มาตรการแก้ไข:

 • ติดต่อฝ่ายบริการ

8001

มีการเสื่อมพิกัดปรากฏอยู่

อินเวอร์เตอร์ลดเอาต์พุตกำลังลงมากกว่าสิบนาทีเนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินไป

มาตรการแก้ไข:

 • ทำความสะอาดครีบระบายความร้อนที่ด้านหลังของฝาครอบและท่อระบายอากาศที่ด้านบนโดยใช้แปรงขนอ่อน

 • ตรวจสอบว่าอินเวอร์เตอร์มีการระบายอากาศเพียงพอ

8101

8102

8103

8104

การสื่อสาร ถูกรบกวน

ต้องพิจารณาสาเหตุโดยฝ่ายบริการ

มาตรการแก้ไข:

 • ติดต่อฝ่ายบริการ

9002

รหัสผู้ติดตั้งใช้ไม่ได้

รหัส SMA Grid Guard ที่ป้อนไม่ถูกต้อง ค่าพารามิเตอร์การทำงานยังได้รับการป้องกันจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

มาตรการแก้ไข:

 • ป้อนรหัส SMA Grid Guard ที่ถูกต้อง

9003

พารามิเตอร์วงจรข่าย ถูกปิดล็อก

ขณะนี้พารามิเตอร์ถูกล็อค คุณไม่สามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์

มาตรการแก้ไข:

 • ปลดล็อกพารามิเตอร์ด้วยรหัส SMA Grid Guard

9005

เปลี่ยนพารามิเตอร์วงจรข่ายไม่ได้ > ดูให้แน่ใจว่ามีการจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรง

กำลัง PV ต่ำเกินกว่าจะตั้งค่าชุดข้อมูลประเทศ เมื่อมีการแผ่รังสีเพียงพอ อินเวอร์เตอร์จะรับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ