การมีผลใช้งาน


เอกสารฉบับนี้ใช้ได้กับ:

  • STP 15000TL-30 (Sunny Tripower 15000TL)

  • STP 17000TL-30 (Sunny Tripower 17000TL)

  • STP 20000TL-30 (Sunny Tripower 20000TL)

  • STP 25000TL-30 (Sunny Tripower 25000TL)