ตรวจสอบการทำงานของพัดลม


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

คุณสามารถตรวจสอบการทำงานของพัดลมด้วยการตั้งค่าพารามิเตอร์

ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนพารามิเตอร์การทำงานมีคำอธิบายอยู่ในคู่มือของอินเวอร์เตอร์ หรือผลิตภัณฑ์การสื่อสาร (โปรดดูคู่มือการปฏิบัติงานของอินเวอร์เตอร์หรือผลิตภัณฑ์การสื่อสาร)

ขั้นตอน:

  1. เลือกพารามิเตอร์ การทดสอบเครื่องระบายอากาศ หรือ FanTst และตั้งค่าเป็น เปิด
  2. บันทึกการตั้งค่า
  3. ตรวจสอบว่ามีการดูดอากาศผ่านด้านล่างและระบายออกที่ตะแกรงระบายอากาศด้านบนหรือไม่ และพัดลมมีเสียงผิดปกติหรือไม่
  4. ถ้าไม่มีการดูดอากาศผ่านด้านล่าง หรือไม่มีอากาศไหลออกจากตะแกรงระบายอากาศด้านบน หรือพัดลมมีเสียงผิดปตกิ แสดงว่าพัดลมอาจได้รับการติดตั้งไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งพัดลมอย่างถูกต้องหรือไม่

    ถ้าติดตั้งพัดลมไว้อย่างถูกต้องแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการ รายชื่อผู้ติดต่อ)

  5. เลือกพารามิเตอร์ การทดสอบเครื่องระบายอากาศ หรือ FanTst และตั้งค่าเป็น ปิด
  6. บันทึกการตั้งค่า