รายการส่งมอบ


ตรวจสอบรายการส่งมอบเพื่อดูความครบถ้วนสมบูรณ์ และความเสียหายภายนอกที่ปรากฏให้เห็น ติดต่อ ผู้แทนจำหน่ายถ้ารายการส่งมอบไม่สมบูรณ์หรือเสียหาย

รายการส่งมอบอาจมีชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นสำหรับการติดตั้งอินเวอร์เตอร์นี้

489415692

ส่วนประกอบที่รวมอยู่ในรายการส่งมอบ

ตำแหน่ง

จำนวน

ชื่อเต็ม

A

1

อินเวอร์เตอร์

B

1

สวิตช์ตัดโหลดกระแสตรง

C

1

โครงติดผนัง

D

1

คู่มืออ้างอิงแบบด่วน เอกสารเพิ่มเติมพร้อมการตั้งค่าเริ่มต้น คู่มือการติดตั้งขั้วต่อไฟฟ้ากระแสตรง

E

6

ขั้วต่อกระแสตรงด้านลบ

F

6

ขั้วต่อกระแสตรงด้านบวก

G

12

ปลั๊กสำหรับซีล

H

1

ขาจับ

I

1

สกรูหัวตัด M6 x 16

K

1

แหวนสปริงรูปกรวย M6

L

2

สกรูหัวตัด M5 x 20*

M

2

แหวนสปริงรูปกรวย M5*

P

1

เคเบิลแกลนด์กระแสสลับ

Q

1

น็อตล็อค

* อะไหล่สำหรับฝาปิดตัวเครื่อง