การตรวจสอบระบบ PV เพื่อดูข้อผิดพลาดของกราวด์


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

หากไฟ LED สีแดงติดสว่างและหมายเลขเหตุการณ์ 3501, 3601 หรือ 3701 แสดงในเมนู ผลลัพธ์ บนส่วนต่อประสานผู้ใช้ของอินเวอร์เตอร์ อาจมีความผิดปกติของกราวด์เกิดขึ้น การหุ้มฉนวนไฟฟ้าจากระบบ PV ลงกราวด์ชำรุดหรือไม่เพียงพอ

อันตราย

อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าช็อตเมื่อสัมผัสส่วนประกอบของระบบที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในกรณีการเกิดข้อผิดพลาดของกราวด์

หากเกิดข้อผิดพลาดของกราวด์ขึ้นอาจมีบางส่วนของระบบที่ยังทำงานอยู่ การสัมผัสชิ้นส่วนและสายไฟส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต

 1. ถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าและตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้เชื่อมต่อใหม่ก่อนที่จะทำงานกับอุปกรณ์
 2. ให้สัมผัสได้เฉพาะส่วนฉนวนของสายเคเบิลอาร์เรย์ PV
 3. ห้ามสัมผัสส่วนอื่นของโครงสร้างรองรับหรือกรอบของอาร์เรย์ PV
 4. ห้ามเชื่อมต่อกับสตริง PV ที่มีข้อผิดพลาดของกราวด์กับอินเวอร์เตอร์
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าและรอห้านาทีก่อนสัมผัสชิ้นส่วนต่าง ๆ ของระบบ PV หรือผลิตภัณฑ์

คำเตือน

อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าช็อตจากการเสื่อมสลายของอุปกรณ์ตรวจวัดเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกิน

แรงดันไฟฟ้าเกินสามารถสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ตรวจวัดและส่งผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้าปรากฏอยู่ในกล่องหุ้มของอุปกรณ์วัด การสัมผัสกล่องหุ้มของอุปกรณ์วัดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต

 1. ใช้เครื่องมือวัดที่มีช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตกระแสตรงอย่างน้อย 1000 V ขึ้นไป

ขั้นตอน:

ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดกราวด์ของระบบ PV ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่อธิบาย มีคำอธิบายกระบวนการโดยละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้

 • ตรวจสอบข้อผิดพลาดของกราวด์ในระบบ PV ด้วยการวัดแรงดันไฟฟ้า

 • ถ้าการวัดแรงดันไฟฟ้าไม่สำเร็จ ให้ตรวจสอบระบบ PV ผ่านการวัดความต้านทานของฉนวนเพื่อดูข้อผิดพลาดของกราวด์

ทดสอบด้วยการวัดแรงดันไฟฟ้า

โปรดดำเนินการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบแต่ละสตริงในโรงงาน PV เพื่อหาข้อผิดพลาดของกราวด์

ขั้นตอน:

 1. อันตราย

  อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าแรงสูง

  1. ปลดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าทั้งหมด การตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งแรงดันไฟฟ้า)
 2. วัดแรงดันไฟฟ้า:
  • วัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วความต่างศักย์ของสายดิน (PE)

  • วัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าขั้วลบกับขั้วความต่างศักย์ของสายดิน (PE)

  • วัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกและลบ
   ถ้ามีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ปรากฏขึ้นพร้อมกัน แสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดของกราวด์ในระบบ PV:

   แรงดันไฟฟ้าที่วัดทั้งหมดมีความเสถียร

   ผลรวมของแรงดันไฟฟ้าต่อขั้วความต่างศักย์ของสายกราวด์ของทั้งสองขั้วโดยประมาณจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ

 3. ถ้ามีข้อผิดพลาดของกราวด์ ให้หาตำแหน่งของข้อผิดพลาดของกราวด์ผ่านอัตราส่วนของแรงดันไฟฟ้าที่วัดสองจุด และขจัดข้อผิดพลาดของกราวด์
 4. ถ้าไม่สามารถวัดข้อผิดพลาดของกราวด์ที่แน่นอน และข้อความยังคงปรากฏ ให้วัดความต้านทานของฉนวน
 5. เชื่อมต่ออนุกรมที่ไม่มีข้อผิดพลาดของกราวด์เข้ากับอินเวอร์เตอร์ และเริ่มเดินระบบอินเวอร์เตอร์ (ดูการติดตั้งอินเวอร์เตอร์)
 6. ตำแหน่งที่เกิดข้อผิดพลาดของกราวด์

  ตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นข้อผิดพลาดของกราวด์ระหว่างโมดูล PV ลำดับที่สองและที่สาม

  5451103500

ทดสอบด้วยการวัดความต้านทานของฉนวน

ถ้าการวัดแรงดันไฟฟ้าไม่สามารถบ่งชี้ข้อผิดพลาดของกราวด์ได้เพียงพอ การวัดความต้านทานของฉนวนจะให้ผลลัพธ์ที่แน่นอนยิ่งขึ้น

559183116

แผนภาพของการวัด

การคำนวณความต้านทานของฉนวน

ความต้านทานรวมที่คาดหมายของระบบ PV หรือของแต่ละอนุกรมนั้นสามารถคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

ความต้านทานของฉนวนที่แน่นอนของโมดูล PV นั้นสามารถขอรับได้จากผู้ผลิตโมดูลหรือจากแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์

สำหรับความต้านทานของโมดูล PV จะสามารถใช้ค่าเฉลี่ยได้: สำหรับโมดูล PV แบบธินฟิล์มมีค่าประมาณ 40 MOhm และสำหรับโมดูล PV แบบโพลีคริสตัลลีนและโมโนคริสตัลลีนมีค่าประมาณ 50 MOhm ต่อโมดูล PV (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณความต้านทานของฉนวน โปรดดูข้อมูลทางเทคนิค "Insulation Resistance (Riso) of Non-Galvanically Isolated PV Systems" ที่ www.SMA-Solar.com)

อุปกรณ์ที่ต้องการ:

 • อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการตัดการเชื่อมต่อและลัดวงจรอย่างปลอดภัย

 • อุปกรณ์วัดความต้านทานของฉนวน

อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการตัดการเชื่อมต่อและลัดวงจรอาร์เรย์ PV อย่างปลอดภัย

ความต้านทานของฉนวนนั้นสามารถวัดได้ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการตัดการเชื่อมต่อและลัดวงจรของอาร์เรย์ PV อย่างปลอดภัย ถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม จะต้องไม่ดำเนินการวัดความต้านทานฉนวนโดยเด็ดขาด

ขั้นตอน:

 1. คำนวณความต้านทานของฉนวนที่คาดหมายต่ออนุกรม
 2. อันตราย

  อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าแรงสูง

  1. ปลดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าทั้งหมด การตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งแรงดันไฟฟ้า)
 3. ติดตั้งอุปกรณ์ลัดวงจร
 4. เชื่อมต่ออุปกรณ์วัดความต้านทานของฉนวน
 5. ลัดวงจรของอนุกรมแรก
 6. ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าทดสอบ แรงดันไฟฟ้าทดสอบควรใกล้เคียงกับแรงดันไฟฟ้าระบบสูงสุดของโมดูล PV มากที่สุด แต่ไม่เกินค่านี้ (ดูเอกสารข้อมูลของโมดูล PV)
 7. วัดความต้านทานของฉนวน
 8. นำการลัดวงจรออก
 9. วัดอนุกรมที่เหลือในลักษณะเดียวกัน
 10. ถ้าความต้านทานของฉนวนของอนุกรมมีความเบี่ยงเบนไปมากจากค่าที่คำนวณได้ทางทฤษฎี แสดงว่ามีข้อผิดพลาดของกราวด์ในอนุกรมนั้น
 11. เชื่อมต่อเฉพาะอนุกรมเหล่านั้นกับอินเวอร์เตอร์ที่มีการขจัดข้อผิดพลาดของกราวด์แล้ว
 12. เชื่อมต่ออนุกรมอื่นทั้งหมดเข้ากับอินเวอร์เตอร์
 13. ทดลองเดินระบบซ้ำสำหรับอินเวอร์เตอร์
 14. ถ้าอินเวอร์เตอร์ยังแสดงข้อผิดพลาดของฉนวน ให้ติดต่อฝ่ายบริการ รายชื่อผู้ติดต่อ) โมดูล PV อาจไม่เหมาะสำหรับอินเวอร์เตอร์ในจำนวนปัจจุบัน