คำอธิบายผลิตภัณฑ์


Sunny Tripower คืออินเวอร์เตอร์ PV แบบไม่มีหม้อแปลงพร้อมกับตัวติดตาม MPP 2 ตัว ซึ่งจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงของอาร์เรย์ PV เป็นกระแสไฟฟ้าสามเฟสที่สอดคล้องกับโครงข่ายสามเฟส และป้อน กระแสเข้าสู่ระบบจ่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภค

848694156

การออกแบบของ Sunny Tripower

ตำแหน่ง

ชื่อเต็ม

A

เกลียวสำหรับขันหมุดห่วงสองตัวสำหรับการเคลื่อนย้าย

B

ฉลากประเภทผลิตภัณฑ์

ฉลากประเภทผลิตภัณฑ์จะบ่งบอกข้อมูลจำเพาะของอินเวอร์เตอร์ คุณจะต้องใช้ข้อมูลในฉลากประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย และเมื่อต้องการรับบริการลูกค้าจากสายด่วนบริการ SMA คุณจะพบข้อมูลต่อไปนี้บนฉลากประเภทผลิตภัณฑ์:

  • ประเภทอุปกรณ์ (Model)

  • หมายเลขซีเรียล (Serial No.)

  • วันที่ผลิต (Date of manufacture)

  • ลักษณะเฉพาะอุปกรณ์

C

ตะแกรงระบายอากาศ

D

ร่องมือจับ

E

LED

ไฟ LED บ่งบอกสถานะการทำงานของอินเวอร์เตอร์ สัญญาณไฟ LED)

F

จอแสดงผล (อุปกรณ์เสริม)

จอแสดงผลจะแสดงข้อมูลการทำงานปัจจุบันและเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาด ข้อความแสดงเหตุการณ์)

G

ฝาปิดตัวเครื่องด้านล่าง

H

ฝาปิดด้านบน

I

สวิตช์ตัดโหลดกระแสตรง

อินเวอร์เตอร์นี้มีการติดตั้งสวิตช์ตัดโหลดกระแสตรง ถ้าตั้งค่าสวิตช์ตัดโหลดกระแสตรงอยู่ในตำแหน่ง I จะมีการเชื่อมต่อตัวนำไฟฟ้าระหว่างอาร์เรย์ PV และอินเวอร์เตอร์ การตั้งค่าสวิตช์ตัดโหลดกระแสตรงไปที่ตำแหน่ง O จะตัดวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและตัดการเชื่อมต่ออาร์เรย์ PV จากอินเวอร์เตอร์อย่างสมบูรณ์ โดยจะตัดวงจรที่ทุกขั้ว