สัญญาณไฟ LED


ไฟ LED บ่งบอกสถานะการทำงานของอินเวอร์เตอร์

LED

สถานะ

ข้อมูลคำอธิบาย

ไฟ LED สีเขียว

สว่าง

การป้อนกระแสไฟฟ้าเข้า

หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างระหว่างการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้า ข้อความเหตุการณ์จะปรากฏในผลิตภัณฑ์การสื่อสาร ข้อความแสดงเหตุการณ์)

กะพริบ

เงื่อนไขยังไม่เป็นไปตามการทำงานป้อนเข้า ทันทีที่เป็นไปตามเงื่อนไข อินเวอร์เตอร์จะเริ่มการป้อนเข้า

ไฟ LED สีแดง

สว่าง

ข้อผิดพลาด

เกิดข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดต้องได้รับการแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญข้อความแสดงเหตุการณ์)

ไฟ LED สีน้ำเงิน

-

ไม่มีฟังก์ชัน