ขั้นตอนการกำหนดค่า


เมื่อคุณเริ่มทดลองเดินระบบอินเวอร์เตอร์ คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าต่างๆ ผ่านสวิตช์โรตารีในอินเวอร์เตอร์หรือผ่านผลิตภัณฑ์การสื่อสาร ส่วนนี้จะอธิบายกระบวนการสำหรับ การกำหนดค่า และให้ภาพรวมเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องทำทุกครั้งตามลำดับ

ขั้นตอน

โปรดดู

ถ้าจำเป็น ให้รวมอินเวอร์เตอร์ไว้ในเครือข่าย Speedwire

การเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์กับเครือข่าย

บันทึกอินเวอร์เตอร์ในผลิตภัณฑ์การสื่อสารหรือตั้งค่า พารามิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์ ให้เลือกอินเวอร์เตอร์ในผลิตภัณฑ์การสื่อสาร

คู่มือของผลิตภัณฑ์สื่อสารที่ www.SMA-Solar.com

เปลี่ยนเวลาของระบบ และรหัสผ่านของระบบ

คู่มือของผลิตภัณฑ์สื่อสารที่ www.SMA-Solar.com

ถ้าจำเป็น ให้ลงทะเบียนอินเวอร์เตอร์ใน Sunny Portal

คู่มือของโมดูลข้อมูล SMA Speedwire/Webconnect

กำหนดค่าบริการการจัดการโครงข่ายตามข้อกำหนดจำเพาะของผู้ให้บริการโครงข่ายหากมี

ข้อมูลด้านเทคนิค"SMA GRID GUARD 10.0 - Grid management services through SMA Inverter"

การลดความแรงของสัญญาณควบคุมริปเปิล ถ้าจำเป็น

การลดความแรงของสัญญาณควบคุมริปเปิล

สำหรับโมดูล PV ที่มีการบังเงาบางส่วน และขึ้นอยู่กับสภาวะการบังเงาในขณะนั้นๆ คุณควรตั้งค่าช่วงห่างเวลาให้อินเวอร์เตอร์สามารถปรับค่า MPP ของระบบ PV ให้เหมาะสมที่สุด

การตั้งค่า SMA ShadeFix