Επισκόπηση της οθόνης


Στην οθόνη προβάλλονται τα τρέχοντα δεδομένα λειτουργίας του μετατροπέα (π.χ., τρέχουσα ισχύς, ημερήσια ενέργεια, συνολική ενέργεια) και τα συμβάντα ή σφάλματα. Η ενέργεια και η ισχύς προβάλλονται υπό μορφή ράβδων σε ένα διάγραμμα.

2106409996

Επισκόπηση της οθόνης (παράδειγμα)

Θέση

Σύμβολο

Επεξήγηση

A

-

Τρέχουσα ισχύς

B

-

Ενέργεια της τρέχουσας ημέρας

C

-

Συνολικό άθροισμα της ενέργειας που έχει τροφοδοτηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή

ΠΕΜΠΤ

Ενεργή σύνδεση με ένα δίκτυο Speedwire

Ενεργή σύνδεση με το Sunny Portal

Το ρελέ πολλαπλών λειτουργιών είναι ενεργοποιημένο

Περιορισμός ισχύος λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας

Περιορισμός της ενεργής ισχύος μέσω του συστήματος ελέγχου της εγκατάστασης

E

-

Στην ένδειξη της τάσης εξόδου: Φάσεις, μεταξύ των οποίων εφαρμόζεται η τάση εξόδου

Στην ένδειξη του ρεύματος εξόδου: Φάση, η οποία αντιστοιχίζεται στο ρεύμα εξόδου

ΠΑΡ

Δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο

G

-

Αριθμός συμβάντος ενός σφάλματος που υφίσταται στην πλευρά του δημόσιου ηλεκτρικού δικτύου

H

-

Τάση εξόδου ή ρεύμα εξόδου της εκάστοτε φάσης

I

-

Αριθμός συμβάντος ενός σφάλματος που υφίσταται στο μετατροπέα

K

Ρελέ δικτύου

Όταν το ρελέ δικτύου είναι κλειστό, ο μετατροπέας τροφοδοτεί το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Όταν το ρελέ δικτύου είναι ανοικτό, ο μετατροπέας είναι αποσυνδεδεμένος από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

L

Μετατροπέας

M

-

Τάση εισόδου ή ρεύμα εισόδου της εκάστοτε φάσης

N

-

Αριθμός συμβάντος ενός σφάλματος που υφίσταται στην πλευρά της Φ/Β γεννήτριας

O

-

Γραμμή κειμένου για την ένδειξη μηνυμάτων συμβάντων και σφάλματος

P

Φ/Β γεννήτρια

Q

-

Διάγραμμα με την εξέλιξη της ισχύος κατά τις τελευταίες 16 ώρες τροφοδοσίας ή οι ενεργειακές αποδόσεις των τελευταίων 16 ημερών

  • Για εναλλαγή μεταξύ των ενδείξεων, κτυπήστε 1 φορά το καπάκι περιβλήματος.

R

Μπορείτε να χειρίζεστε την οθόνη χτυπώντας το καπάκι του περιβλήματος.

Το προβαλλόμενο σφάλμα πρέπει να αντιμετωπισθεί επιτόπου από εξειδικευμένο προσωπικό.

Το προβαλλόμενο σφάλμα δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί επιτόπου.

  • Επικοινωνήστε με το σέρβις.