ขั้นตอนการเริ่มเดินระบบ


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ก่อนที่จะสามารถทดลองเดินระบบอินเวอร์เตอร์ คุณจะต้องตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆ และดำเนินการแก้ไขถ้าจำเป็น ส่วนนี้จะอธิบายขั้นตอนและให้ภาพรวมของขั้นตอน ซึ่งจะต้องดำเนินการตามลำดับที่ระบุไว้ทุกครั้ง

ขั้นตอน

โปรดดู

การเชื่อมต่อโมดูลข้อมูล SMA Speedwire/Webconnect

คู่มือการติดตั้งของโมดูลข้อมูล SMA Speedwire/Webconnect

ตรวจสอบชุดข้อมูลประเทศที่มีการตั้งค่ากับอินเวอร์เตอร์

แผ่นข้อมูลเสริมที่มีการตั้งค่าเริ่มต้น ฉลากประเภทผลิตภัณฑ์ หรือการแสดงผล

ถ้าไม่ได้ตั้งค่าชุดข้อมูลประเทศไว้อย่างถูกต้องสำหรับประเทศของคุณหรือวัตถุประสงค์ของคุณ ให้ปรับเป็นชุดข้อมูลประเทศที่ต้องการ

การกำหนดค่าชุดข้อมูลประเทศ

ทดลองเดินระบบ

การทดลองเดินระบบอินเวอร์เตอร์