กลุ่มเป้าหมาย


เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่มีการทำเครื่องหมายไว้ในเอกสารนี้ด้วยสัญลักษณ์คำเตือนและข้อความ "ผู้เชี่ยวชาญ" จะต้องดำเนินการด้วยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น งานที่ไม่ต้องใช้ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะจะไม่มีการทำเครื่องหมาย ไว้และสามารถดำเนินการได้โดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีทักษะดังต่อไปนี้:

  • มีความรู้เกี่ยวกับวิธีทำงานและใช้งานอินเวอร์เตอร์

  • ได้ัรับการฝึกอบรมในด้านวิธีจัดการกับอันตรายและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการติดตั้ง การซ่อมแซม และใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและการติดตั้ง

  • ผ่านการอบรมการติดตั้งและปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและการติดตั้ง

  • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย มาตรฐาน และแนวทางการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

  • มีความรู้ รวมทั้งปฏิบัติตามเอกสารนี้และข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมด