การเปลี่ยนพารามิเตอร์การทำงาน


หัวข้อนี้จะอธิบายกระบวนการขั้นพื้นฐานในการเปลี่ยนพารามิเตอร์การทำงาน เปลี่ยนพารามิเตอร์การทำงานตามที่อธิบายในหัวข้อนี้เสมอ บางพารามิเตอร์ที่มีฟังก์ชันที่ละเอียดอ่อนจะสามารถดูและเปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนพารามิเตอร์ โปรดดูที่คู่มือผลิตภัณฑ์การสื่อสาร)

พารามิเตอร์การทำงานของอินเวอร์เตอร์จะตั้งค่าเป็นค่าบางอย่างโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์การทำงานโดยใช้ผลิตภัณฑ์การสื่อสารเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์

ข้อกำหนด:

  • คอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เฟสอีเธอร์เน็ตต้องพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทการสื่อสาร

  • ต้องมีผลิตภัณฑ์สื่อสารที่ตรงกับประเภทของการสื่อสารที่ใช้

  • ต้องลงทะเบียนอินเวอร์เตอร์ในอุปกรณ์สื่อสาร

  • การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายไฟฟ้าต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้ให้บริการโครงข่ายที่รับผิดชอบ

  • เมื่อเปลี่ยนพารามิเตอร์เกี่ยวกับโครงข่ายไฟฟ้า จะต้องมีรหัส SMA Grid Guard (โปรดดู "Application for SMA Grid Guard Code" ที่ www.SMA-Solar.com)

ขั้นตอน:

  1. เรียกอินเทอร์เฟสผู้ใช้ของอุปกรณ์สื่อสารหรือซอฟต์แวร์ แล้วเข้าสู่ระบบในฐานะ ผู้ติดตั้ง หรือ ผู้ใช้
  2. ถ้าต้องการ ให้ป้อนรหัส SMA Grid Guard
  3. เลือกและตั้งค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็น
  4. บันทึกการตั้งค่า