บทบัญญัติทางกฎหมาย


ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของ SMA Solar Technology AG ห้ามทำซ้ำ จัดเก็บไว้ในระบบเรียกคืน หรือส่งต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางกล ภาพถ่าย แม่เหล็กหรืออื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SMA Solar Technology AG อนุญาตให้ผลิตซ้ำเป็นการภายในเพื่อใช้เฉพาะในการประเมิน ผลิตภัณฑ์หรือการใช้งานอื่นๆ ที่เหมาะสมและไม่ต้องขออนุญาตก่อน

SMA Solar Technology AG ไม่ขอรับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้หรืออุปกรณ์และ/หรือซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่อาจอธิบายรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอย ความสามารถในการค้าขายได้หรือความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด การรับรองหรือการรับประกันดังกล่าวทั้งหมดจะถูกปฏิเสธโดยชัดแจ้ง SMA Solar Technology AG หรือผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายโดยมิได้ตั้งใจหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญาไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

ข้อยกเว้นการรับประกันโดยปริยายอาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกกรณีภายใต้กฎหมายบางฉบับ และข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้นอาจไม่สามารถใช้ได้

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้เอกสารฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และทันสมัย อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านควรตระหนักว่า SMA Solar Technology AG อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือตามข้อกำหนดของสัญญาเนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และประสบการณ์การใช้งานภาคสนาม SMA Solar Technology AG จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายโดยมิได้ตั้งใจหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญาซึ่งเกิดจากการพึ่งพาเนื้อหาที่นำเสนอรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเว้น ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ หรือรายการข้อผิดพลาดที่ระบุในเนื้อหา

การรับประกันของ SMA

คุณสามารถดาวน์โหลดเงื่อนไขการรับประกันฉบับปัจจุบันได้จากอินเทอร์เน็ตที่ www.SMA-Solar.com

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดได้รับการจดทะเบียน แม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้เช่นนั้นโดยชัดแจ้ง การไม่มีเครื่องหมายบ่งชี้ ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้นๆ ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Germany

โทรศัพท์ +49 561 9522-0

โทรสาร +49 561 9522-100

www.SMA.de

อีเมล: info@SMA.de

ขาตั้ง: รุ่น 1.7

Copyright © 2021 SMA Solar Technology AG. สงวนลิขสิทธิ์