การใช้งานที่ออกแบบมา


Sunny Tripower คืออินเวอร์เตอร์ PV แบบไม่มีหม้อแปลงพร้อมกับตัวติดตาม MPP 2 ตัว ซึ่งจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงของอาร์เรย์ PV เป็นกระแสไฟฟ้าสามเฟสที่สอดคล้องกับโครงข่ายสามเฟส และป้อน กระแสเข้าสู่ระบบจ่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภค

ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในอาคารและกลางแจ้ง

ผลิตภัณฑ์ต้องใช้งานร่วมกับโมดูล PV ที่มีประเภทการป้องกันคลาส II เท่านั้น ตามมาตรฐาน IEC 61730 ระดับการใช้งาน A โมดูล PV จะต้องสามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้ได้

ต้องใช้โมดูล PV ที่มีการลงกราวด์ในระดับสูงเมื่อความจุรองรับของคัปลิงไม่เกิน 3.5 μF (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาความจุรองรับของคัปลิง โปรดดูข้อมูลด้านเทคนิค "Leading Leakage Currents" ที่ www.SMA-Solar.com)

ส่วนประกอบทั้งหมดจะต้องอยู่ภายในช่วงการทำงานที่อนุญาตและข้อกำหนดการติดตั้งตลอดเวลา

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้ได้เฉพาะในประเทศที่ได้รับอนุญาตหรือออกวางจำหน่ายโดย SMA Solar Technology AG และผู้ให้บริการเครือข่าย

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการรับรองสำหรับตลาดออสเตรเลียและสามารถใช้งานได้ในออสเตรเลีย ถ้ามีการระบุการสนับสนุน DRM อินเวอร์เตอร์จะต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รองรับการตอบสนองความต้องการ Demand Response Enabling Device (DRED) ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าอินเวอร์เตอร์ใช้งานคำสั่งจากผู้ให้บริการโครงข่ายสำหรับการจำกัดกำลังไฟฟ้าแอคทีฟตลอดเวลา อินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ DRED ต้องเชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกัน อินเทอร์เฟส Modbus ของอินเวอร์เตอร์ต้องได้รับการเปิดใช้งานและตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ TCP

โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ของ SMA ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานที่แนบมาเท่านั้น และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในท้องถิ่น การใช้งานในลักษณะอื่นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

การดัดแปลงผลิตภัณฑ์ของ SMA เช่น การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข จะทำได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาต อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SMA Solar Technology AG เท่านั้น การปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตจะำทำให้การประกันและการรับประกันทั้งหมดเป็นโมฆะ และในกรณีส่วนใหญ่จะทำให้ใบอนุญาตใช้งานเป็นโมฆะด้วย SMA Solar Technology AG จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่อธิบายในหัวข้อการใช้งานที่ออกแบบมาจะถือว่าเป็นการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

คู่มือการใช้งานที่แนบมากับผลิตภัณฑ์นี้นับเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของผลิตภัณฑ์ โปรดเก็บเอกสารไว้ในที่ซึ่งหยิบใช้สะดวกและแห้งเพื่อให้สามารถอ้างอิงได้มในอนาคต และปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดในเอกสาร

เอกสารฉบับนี้ไม่ได้แทนที่และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่กฎหมาย ข้อบังคับหรือประมวลกฎหมายแห่งท้องถิ่น รัฐ จังหวัด สหพันธรัฐ หรือระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง ความปลอดภัยทางไฟฟ้า และการใช้งานผลิตภัณฑ์ SMA Solar Technology AG ไม่ขอรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประมวลกฎหมายดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์

ฉลากบอกประเภทผลิตภัณฑ์จะต้องติดอยู่บนผลิตภัณฑ์อย่างถาวร