ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน EU


ภายในขอบเขตของข้อบังคับ EU

  • ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2014/30/EU (29 มีนาคม 2557 L 96/79-106) (EMC)

  • ข้อบังคับด้านการทดสอบแรงดันไฟฟ้าต่ำ 2014/35/EU (29 มีนาคม 2557 L 96/357-374) (LVD)

      • ข้อจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิด 2011/65/EU (L 174/88, 8 มิถุนายน 2554) และ 2015/863/EU (L 137/10, 31 มีนาคม 2558) (RoHS)

      SMA Solar Technology AG ยืนยันในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์ที่อธิบายในเอกสารนี้เป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานและข้อบัญญัติอื่นๆ ของข้อบังคับที่กล่าวข้างต้น ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน EU ทั้งหมดมีอยู่ที่ www.SMA-Solar.com