สัญลักษณ์


สัญลักษณ์

ข้อมูลคำอธิบาย

ข้อมูลที่มีความสำคัญในหัวข้อหรือเป้าหมายหนึ่งๆ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

แสดงถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานให้ บรรลุเป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

อาจเกิดปัญหา

ตัวอย่าง

ส่วนที่อธิบายกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการโดย ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น