Hændelsesmeldinger


Hændelsesnummer

Melding, årsag og afhjælpning

101

102

103

Grid fault

Netspændingen eller netimpendansen på omformerens tilslutningspunkt er for høj. Omformeren er blevet koblet fra det offentlige elnet.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, om netspændingen på omformerens tilslutningspunkt konstant befinder sig inden for det tilladte område.

  Hvis netspændingen befinder sig uden for det tilladte område som følge af lokale netbetingelser, skal der tages kontakt til netudbyderen. I den forbindelse skal netudbyderen acceptere en tilpasning af spændingen på tilførselspunktet eller ændring af de overvågede driftsgrænser.

  Hvis netspændingen permanent befinder sig i det tilladte område, og denne fejlmelding fortsat vises, skal Service kontaktes.

202

203

Grid fault

Det offentlige elnet er frakoblet, AC-kablet er beskadiget, eller netspændingen på omformerens tilslutningspunkt er for lav. Omformeren er blevet koblet fra det offentlige elnet.

Afhjælpning:

 1. Kontrollér, at belastningsafbryderen er slået til.
 2. Kontrollér, at AC-kablet ikke er beskadiget.
 3. Kontrollér, at AC-kablet er tilsluttet korrekt.
 4. Kontrollér, om netspændingen på omformerens tilslutningspunkt konstant befinder sig inden for det tilladte område.
 5. Hvis netspændingen befinder sig uden for det tilladte område som følge af lokale netbetingelser, skal der tages kontakt til netudbyderen. I den forbindelse skal netudbyderen acceptere en tilpasning af spændingen på tilførselspunktet eller ændring af de overvågede driftsgrænser.

  Hvis netspændingen permanent befinder sig i det tilladte område, og denne fejlmelding fortsat vises, skal Service kontaktes.

301

Grid fault

Netspændingens 10-minuts-middelværdi har forladt det tilladte område. Netspændingen eller netimpendansen på tilslutningspunktet er for høj. Omformeren kobler fra det offentlige elnet for at overholde spændingskvaliteten.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, om netspændingen på omformerens tilslutningspunkt konstant befinder sig inden for det tilladte område.

  Hvis netspændingen befinder sig uden for det tilladte område som følge af lokale netbetingelser, skal der tages kontakt til netudbyderen. I den forbindelse skal netudbyderen acceptere en tilpasning af spændingen på tilførselspunktet eller ændring af de overvågede driftsgrænser.

  Hvis netspændingen permanent befinder sig i det tilladte område, og denne fejlmelding fortsat vises, skal Service kontaktes.

401

402

403

404

Grid fault

Omformeren har forladt netparallel-driften og afbrudt tilførslen til det offentlige elnet.

Afhjælpning:

 • Kontrollér nettilslutningen for kraftige, kortvarige frekvenssvingninger.

501

Grid fault

Netfrekvensen ligger uden for det tilladte område. Omformeren er blevet koblet fra det offentlige elnet.

Afhjælpning:

 • Kontrollér så vidt muligt netfrekvensen for hyppige udsving.

  Hvis der forekommer mange udsving, og denne melding vises tit, så kontakt netudbyderen. I den forbindelse skal netudbyderen acceptere en ændring af omformerens driftsparametre.

  Hvis netudbyderen accepterer, så aftal ændringerne af driftsparametrene med Service.

601

Grid fault

Omformeren har konstateret en ikke-tilladt høj jævnstrømsandel i netstrømmen.

Afhjælpning:

 1. Kontrollér nettilslutningen for jævnstrømsandel.
 2. Hvis denne melding vises tit, så spørg netudbyderen, om du må forøge grænseværdien for overvågningen på omformeren.

701

Frq. not permitted > Check parameter

Netfrekvensen ligger uden for det tilladte område. Omformeren er blevet koblet fra det offentlige elnet.

Afhjælpning:

 • Kontrollér så vidt muligt netfrekvensen for hyppige udsving.

  Hvis der forekommer mange udsving, og denne melding vises tit, så kontakt netudbyderen. I den forbindelse skal netudbyderen acceptere en ændring af omformerens driftsparametre.

  Hvis netudbyderen accepterer, så aftal ændringerne af driftsparametrene med Service.

1302

Waiting for grid voltage > Installation failure grid connection > Check grid and fuses

Omformeren har konstateret en fejl i AC-kabelføringen. Omformeren kan ikke kobles op til det offentlige elnet.

Afhjælpning:

 1. Kontrollér, at AC-tilslutningen er korrekt.
 2. Kontrollér, at landedataposten er indstillet korrekt. Vælg parameteren Set country standard eller CntrySet, og kontrollér værdien.

1501

Reconnection fault grid

Den ændrede landedatapost eller en indstillet driftsparameters værdi er ikke i overensstemmelse med de lokale krav. Omformeren kan ikke kobles op til det offentlige elnet.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at landedataposten er indstillet korrekt. Vælg parameteren Set country standard eller CntrySet, og kontrollér værdien.

3301

Unstable operation > Generator output too low

Forsyningen ved omformerens DC-indgang er ikke tilstrækkelig til en stabil drift. Årsagen kan være snedækkede PV-moduler eller for lav indstråling. Omformeren afbryder tilførselsdriften og kan ikke mere kobles op til det offentlige elnet.

Afhjælpning:

 1. Hvis indstrålingen er for lille: Vent på en højere indstråling.
 2. Hvis denne melding vises tit, så kontrollér, at PV-generatoren er dimensioneret og tilsluttet korrekt.

3302

Unstable operation > Abort self-test

Forsyningen ved omformerens DC-indgang er ikke tilstrækkelig til en stabil drift. Årsagen kan være snedækkede PV-moduler eller for lav indstråling. Omformeren afbryder tilførselsdriften og kan ikke mere kobles op til det offentlige elnet.

Afhjælpning:

 1. Hvis indstrålingen er for lille: Vent på en højere indstråling.
 2. Hvis denne melding vises tit, så kontrollér, at PV-generatoren er dimensioneret og tilsluttet korrekt.

3303

Unstable operation > Data storage blocked

Forsyningen ved omformerens DC-indgang er ikke tilstrækkelig til en stabil drift. Årsagen kan være snedækkede PV-moduler eller for lav indstråling. Omformeren afbryder tilførselsdriften og kan ikke mere kobles op til det offentlige elnet.

Afhjælpning:

 1. Hvis indstrålingen er for lille: Vent på en højere indstråling.
 2. Hvis denne melding vises tit, så kontrollér, at PV-generatoren er dimensioneret og tilsluttet korrekt.

3401

3402

DC overvoltage > Disconnect generator

Overspænding på DC-indgangen. Omformeren kan blive ødelagt.

Afhjælpning:

 1. Afbryd straks spændingen til omformeren.
 2. Kontrollér, om DC-spændingen ligger under omformerens maks. indgangsspænding.
 3. Hvis DC-spændingen ligger under omformerens maksimale indgangsspænding, skal DC-stikforbinderne tilsluttes til omformeren igen.

  Hvis DC-spændingen ligger over omformerens maksimale indgangsspænding, skal det kontrolleres, at PV-generatoren er dimensioneret korrekt. Ellers kontakt installatøren af PV-generatoren.

 4. Hvis denne melding vises tit, skal Service kontaktes.

3501

Insulation resistance > Check generator

Omformeren har konstateret en jordslutning i PV-generatoren.

Afhjælpning:

 • Kontrollér PV-anlægget for jordslutning.

3601

High discharge current > Check generator

Omformerens og PV-generatorens afledningsstrøm er for høj. Der foreligger en jordslutning, fejlstrøm eller en fejlfunktion.

Omformeren afbryder tilførselsdriften med det samme efter overskridelse af en grænseværdi og kobler sig derefter automatisk op til det offentlige elnet. Hvis dette sker 5 gange om dagen, afbryder omformeren forbindelsen til det offentlige elnet og afslutter tilførslen.

Afhjælpning:

 • Kontrollér PV-anlægget for jordslutning.

3701

Residual current too high > Check generator

Omformeren har registreret en fejlstrøm som følge af kortvarig jordforbindelse i PV-generatoren.

Afhjælpning:

 • Kontrollér PV-anlægget for jordslutning.

3801

3802

DC overcurrent > Check generator

Overstrøm på DC-indgangen. Omformeren afbryder tilførslen kortvarigt.

Afhjælpning:

 • Hvis denne melding vises tit, så kontrollér, at PV-generatoren er dimensioneret og tilsluttet korrekt.

3901

3902

Waiting for DC start conditions > Start conditions not met

Betingelserne for tilførsel til det offentlige elnet er endnu ikke opfyldt.

Afhjælpning:

 1. Hvis indstrålingen er for lille: Vent på en højere indstråling.
 2. Hvis denne melding vises tit om morgenen, skal grænsespændingen for start af tilførslen forøges. Foretag ændring af parameteren Minimum voltage input eller A.VCur, B.VCur.
 3. Hvis denne melding vises tit ved mellem-indstråling, skal det kontrolleres, at PV‑generatoren er dimensioneret korrekt.

6001-6438

Self diagnosis > Interference of device

Årsagen skal findes af Service.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

6501-6511

Self diagnosis > Interference of device

Omformeren er frakoblet som følge af for høj temperatur.

Afhjælpning:

 1. Rengør ventilatorerne.
 2. Kontrollér, at omformeren får tilstrækkelig ventilation.

6512

Minimum operating temperature not reached

Omformeren tilfører først til det offentlige elnet igen fra en temperatur på -25 °C.

6603

6604

Self diagnosis > Overload

Årsagen skal findes af Service.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

6606

Interference device

Årsagen skal findes af Service.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

6701

6702

Communication disturbed

Årsagen skal findes af Service.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

6801

6802

Self diagnosis > Input A defective

Årsagen skal findes af Service.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

6901

6902

Self diagnosis > Input B defective

Årsagen skal findes af Service.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

7001

7002

Sensor fault fan permanently on

Årsagen skal findes af Service.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

7101

SD card defective

SD-kortet er ikke formateret.

Afhjælpning:

 • Formatér SD-kortet igen.

 • Gem filerne på SD-kortet igen.

7102

Parameter file not found or defective

Parameterfilen blev ikke fundet eller er defekt. Opdateringen mislykkedes. Omformeren fortsætter tilførslen.

Afhjælpning:

 • Kopiér parameterfilen til den rigtige mappe igen.

7105

Param. setting failed

Parametrene kunne ikke indstilles via hukommelseskortet. Omformeren fortsætter tilførslen.

Afhjælpning:

 • Kontrollér, at parametrene er indstillet korrekt.

 • Kontrollér, at SMA Grid Guard-koden findes.

7106

Update file defect.

Opdateringsfilen på hukommelseskortet er defekt.

Afhjælpning:

 • Formatér hukommelseskortet igen.

 • Gen filerne på hukommelseskortet igen.

7110

No update file found

Der er ikke fundet nogen opdateringsfil.

Afhjælpning:

 • Kopiér opdateringsfilen til hukommelseskortets mappe. Vælg mappen \UPDATE.

7201

7202

Data storage not possible

Intern fejl. Omformeren fortsætter med at levere til det offentlige strømnet.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

7303

Update main CPU failed

Årsagen skal findes af Service.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

7305

Update RS485I module failed

Opdateringen af RS485i-modulet kunne ikke udføres.

Afhjælpning:

 • Forsøg en opdatering igen.

 • Hvis fejlen sker igen, så kontakt Service.

7311

Update language table failed

Opdateringen af sprogtabellen kunne ikke udføres.

Afhjælpning:

 • Forsøg en opdatering igen.

 • Hvis fejlen sker igen, så kontakt Service.

7316

Update Speedwire module failed

Opdateringen af Speedwire-modulet kunne ikke udføres.

Afhjælpning:

 • Forsøg en opdatering igen.

 • Hvis fejlen sker igen, så kontakt Service.

7326

Webconnect update failed

Opdateringen af Webconnect-modulet kunne ikke udføres.

Afhjælpning:

 • Forsøg en opdatering igen.

 • Hvis fejlen sker igen, så kontakt Service.

7701

7702

7703

Self diagnosis > Interference of device

Årsagen skal findes af Service.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

8001

Derating occurred

Omformeren har reduceret sin effekt i mere end 10 min. på grund af for høj temperatur.

Afhjælpning:

 • Rengør køleribberne på bagsiden af kabinettet og ventilationskanalerne på oversiden med en blød børste.

 • Kontrollér, at omformeren får tilstrækkelig ventilation.

8101

8102

8103

8104

Communication disturbed

Årsagen skal findes af Service.

Afhjælpning:

 • Kontakt Service.

9002

Installer code invalid

Den indtastede SMA Grid Guard-kode er ikke korrekt. Parametrene er fortsat beskyttede og kan ikke ændres.

Afhjælpning:

 • Indtast den korrekte SMA Grid Guard‑kode.

9003

Grid parameter locked

Parametrene er nu spærrede. Parametrene kan ikke ændres.

Afhjælpning:

 • Parametrene kan låses op med SMA Grid Guard‑koden.

9005

Changing of grid parameters not possible > Ensure DC supply

PV-effekten er for lav til indstilling af landedataposten. Så snart der er tilstrækkelig indstråling, overtager omformeren automatisk indstillingen.