Gebeurtenismeldingen


Gebeurtenisnummer

Melding, oorzaak en oplossing

101

102

103

Netstoring

De netspanning of de netimpedantie op het aansluitpunt van de omvormer is te hoog. De omvormer heeft zich van het openbare stroomnet losgekoppeld.

Oplossing:

 • Controleer of de netspanning op het aansluitpunt van de omvormer continu binnen het toegestane bereik ligt.

  Als de netspanning op grond van lokale netwerkvoorwaarden niet binnen het toegestane bereik ligt, neem dan contact op met de netwerkexploitant. De netwerkexploitant moet een aanpassing van de spanning op het terugleverpunt of een wijziging van de bewaakte grenswaarden goedkeuren.

  Als de netspanning zich continu binnen het toegestane bereik bevindt en deze melding nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met onze serviceafdeling.

202

203

Netstoring

De omvormer is niet verbonden met het openbare stroomnet, de AC-kabel is beschadigd of de netspanning op het aansluitpunt van de omvormer is te laag. De omvormer heeft zich van het openbare stroomnet losgekoppeld.

Oplossing:

 1. Controleer of de leidingbeveiligingsschakelaar is ingeschakeld.
 2. Controleer of de AC-kabel beschadigd is.
 3. Controleer of de AC-kabel correct is aangesloten.
 4. Controleer of de netspanning op het aansluitpunt van de omvormer continu binnen het toegestane bereik ligt.
 5. Als de netspanning op grond van lokale netwerkvoorwaarden niet binnen het toegestane bereik ligt, neem dan contact op met de netwerkexploitant. De netwerkexploitant moet een aanpassing van de spanning op het terugleverpunt of een wijziging van de bewaakte grenswaarden goedkeuren.

  Als de netspanning zich continu binnen het toegestane bereik bevindt en deze melding nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met onze serviceafdeling.

301

Netstoring

De gemiddelde waarde over 10 minuten van de netspanning heeft het toegestane bereik verlaten. De netspanning of de netimpedantie op het aansluitpunt is te hoog. Om de spanningskwaliteit te waarborgen, wordt de omvormer van het openbare stroomnet losgekoppeld.

Oplossing:

 • Controleer of de netspanning op het aansluitpunt van de omvormer continu binnen het toegestane bereik ligt.

  Als de netspanning op grond van lokale netwerkvoorwaarden niet binnen het toegestane bereik ligt, neem dan contact op met de netwerkexploitant. De netwerkexploitant moet een aanpassing van de spanning op het terugleverpunt of een wijziging van de bewaakte grenswaarden goedkeuren.

  Als de netspanning zich continu binnen het toegestane bereik bevindt en deze melding nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met onze serviceafdeling.

401

402

403

404

Netstoring

De omvormer heeft het netparallelle bedrijf verlaten en de teruglevering aan het openbare stroomnet onderbroken.

Oplossing:

 • Controleer de netaansluiting op sterke, kortstondige schommelingen in de frequentie.

501

Netstoring

De netfrequentie bevindt zich buiten het toegestane bereik. De omvormer heeft zich van het openbare stroomnet losgekoppeld.

Oplossing:

 • Controleer zo mogelijk op vaak voorkomende schommelingen in de netfrequentie.

  Als er vaak schommelingen optreden en deze melding vaak verschijnt, neem dan contact op met de netwerkexploitant. Daarbij moet de netwerkexploitant een wijziging van de bedrijfsparameters van de omvormer toestemmen.

  Als de netwerkexploitant zijn toestemming heeft verleend, stem de wijziging van de bedrijfsparameters dan af met de afdeling Service.

601

Netstoring

De omvormer heeft een ongeoorloofd hoge gelijkstroomcomponent in de netstroom vastgesteld.

Oplossing:

 1. Controleer de gelijkstroomcomponent van de netaansluiting.
 2. Neem contact op met de netwerkexploitant en overleg met hem of de grenswaarde van de bewaking van de omvormer mag worden verhoogd als deze melding vaak wordt weergegeven.

701

Freq. niet toegest. > Control. parameters

De netfrequentie bevindt zich buiten het toegestane bereik. De omvormer heeft zich van het openbare stroomnet losgekoppeld.

Oplossing:

 • Controleer zo mogelijk op vaak voorkomende schommelingen in de netfrequentie.

  Als er vaak schommelingen optreden en deze melding vaak verschijnt, neem dan contact op met de netwerkexploitant. Daarbij moet de netwerkexploitant een wijziging van de bedrijfsparameters van de omvormer toestemmen.

  Als de netwerkexploitant zijn toestemming heeft verleend, stem de wijziging van de bedrijfsparameters dan af met de afdeling Service.

1302

Wachten op netspann. > Installatiefout netaansluiting > Net + beveilig. testen

De omvormer heeft een fout in de AC-bekabeling vastgesteld. De omvormer kan geen verbinding maken met het openbare stroomnet.

Oplossing:

 1. Controleer of de AC-aansluiting correct is.
 2. Controleer of de landspecifieke gegevensrecord correct is ingesteld. Controleer daarbij de parameter Landspecifieke gegevensrecord instellen of selecteer CntrySet en controleer de waarde.

1501

Storing herverbinden net

De gewijzigde landspecifieke gegevensrecord of de waarde van een parameter die u hebt ingesteld voldoet niet aan de plaatselijke voorwaarden. De omvormer kan geen verbinding maken met het openbare stroomnet.

Oplossing:

 • Controleer of de landspecifieke gegevensrecord correct is ingesteld. Controleer daarbij de parameter Landspecifieke gegevensrecord instellen of selecteer CntrySet en controleer de waarde.

3301

Instabiel bedrijf > Generatorcapaciteit te laag

De voeding aan de DC-ingang van de omvormer is niet voldoende voor een stabiel bedrijf. Dit probleem kan veroorzaakt worden door sneeuw op de PV-panelen of onvoldoende instraling. De omvormer onderbreekt het terugleverbedrijf en kan geen verbinding meer maken met het openbare stroomnet.

Oplossing:

 1. Wacht tot er meer instraling is als deze te gering is.
 2. Controleer of de PV-generator correct geconfigureerd en aangesloten is als deze melding vaak wordt weergegeven.

3302

Instabiel bedrijf > Zelftest afgebroken

De voeding aan de DC-ingang van de omvormer is niet voldoende voor een stabiel bedrijf. Dit probleem kan veroorzaakt worden door sneeuw op de PV-panelen of onvoldoende instraling. De omvormer onderbreekt het terugleverbedrijf en kan geen verbinding meer maken met het openbare stroomnet.

Oplossing:

 1. Wacht tot er meer instraling is als deze te gering is.
 2. Controleer of de PV-generator correct geconfigureerd en aangesloten is als deze melding vaak wordt weergegeven.

3303

Instabiel bedrijf > Geheugen geblokkeerd

De voeding aan de DC-ingang van de omvormer is niet voldoende voor een stabiel bedrijf. Dit probleem kan veroorzaakt worden door sneeuw op de PV-panelen of onvoldoende instraling. De omvormer onderbreekt het terugleverbedrijf en kan geen verbinding meer maken met het openbare stroomnet.

Oplossing:

 1. Wacht tot er meer instraling is als deze te gering is.
 2. Controleer of de PV-generator correct geconfigureerd en aangesloten is als deze melding vaak wordt weergegeven.

3401

3402

DC-overspanning > Generator loskopp.

Overspanning op de DC-ingang. De omvormer kan onherstelbaar beschadigd raken.

Oplossing:

 1. Schakel de omvormer onmiddellijk spanningsvrij.
 2. Controleer of de DC-spanning onder de maximale ingangsspanning van de omvormer ligt.
 3. Ligt de DC-spanning onder de maximale ingangsspanning van de omvormer, sluit de DC-connectoren dan opnieuw op de omvormer aan.

  Ligt de DC-spanning boven de maximale ingangsspanning van de omvormer, controleer dan of de PV-generator correct geconfigureerd is of neem contact op met de installateur van de PV-generator.

 4. Neem contact op met de afdeling Service als deze melding vaak optreedt.

3501

Isolatieweerstand > Generator testen

De omvormer heeft een aardlek in de PV-generator vastgesteld.

Oplossing:

 • Controleer de zonnestroominstallatie op aardlek.

3601

Hoge lekstroom > Control. generator

De afvoerstromen van de omvormer en de PV-generator zijn te hoog. Er is een aardlek, een aardlekstroom of een storing opgetreden.

De omvormer onderbreekt de teruglevermodus onmiddellijk na overschrijding van een drempelwaarde en wordt daarna weer automatisch op het openbare stroomnet aangesloten. Als dit 5 keer per dag optreedt, ontkoppelt de omvormer zich van het openbare stroomnet en beëindigt hij de teruglevering.

Oplossing:

 • Controleer de zonnestroominstallatie op aardlek.

3701

Aardlekstr. te hoog > Control. generator

De omvormer heeft een lekstroom ontdekt die is veroorzaakt door een kortstondige aarding van de PV-generator.

Oplossing:

 • Controleer de zonnestroominstallatie op aardlek.

3801

3802

DC-overstroom > Control. generator

Overstroom op de DC-ingang. De omvormer onderbreekt korte tijd de teruglevering.

Oplossing:

 • Controleer of de PV-generator correct geconfigureerd en aangesloten is als deze melding vaak wordt weergegeven.

3901

3902

Wachten op DC-startvoorw. > Startvoorw. niet bereikt

Er is nog niet voldaan aan de voorwaarden voor teruglevering aan het openbare stroomnet.

Oplossing:

 1. Wacht tot er meer instraling is als deze te gering is.
 2. Verhoog de startspanning voor teruglevering als deze melding voornamelijk 's ochtends wordt weergegeven. Wijzig hiervoor de parameter minimale spanning ingang of A.VStr, B.VStr.
 3. Controleer of de PV-generator correct is geconfigureerd als deze melding vaak bij een gemiddelde instraling wordt weergegeven.

6001-6438

Zelfdiagnose > Apparaatstoring

De oorzaak kan alleen door de afdeling Service worden bepaald.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

6501-6511

Zelfdiagnose > Apparaatstoring

De omvormer is vanwege een te hoge temperatuur uitgeschakeld.

Oplossing:

 1. Reinig de ventilatoren.
 2. Controleer of de omvormer voldoende geventileerd is.

6512

Minimale bedrijfstemperatuur onderschreden

De omvormer levert pas vanaf een temperatuur van -25°C terug aan het openbare stroomnet.

6603

6604

Zelfdiagnose > Overbelasting

De oorzaak kan alleen door de afdeling Service worden bepaald.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

6606

Apparaatstoring

De oorzaak kan alleen door de afdeling Service worden bepaald.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

6701

6702

Communicatie onderbroken

De oorzaak kan alleen door de afdeling Service worden bepaald.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

6801

6802

Zelfdiagnose > Ingang A defect

De oorzaak kan alleen door de afdeling Service worden bepaald.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

6901

6902

Zelfdiagnose > Ingang B defect

De oorzaak kan alleen door de afdeling Service worden bepaald.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

7001

7002

Sensorfout vent. perm. aan

De oorzaak kan alleen door de afdeling Service worden bepaald.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

7101

SD-kaart defect

De SD-kaart is niet geformatteerd.

Oplossing:

 • Formatteer de SD-kaart opnieuw.

 • Sla de bestanden opnieuw op de SD-kaart op.

7102

Parameterdata niet gevonden of defect

Het parameterbestand is niet gevonden of is defect. De update is mislukt. De omvormer gaat door met terugleveren.

Oplossing:

 • Kopieer het parameterbestand opnieuw naar de juiste map.

7105

Parameter instellen mislukt

Parameters konden niet worden ingesteld via de geheugenkaart. De omvormer gaat door met terugleveren.

Oplossing:

 • Controleer of de parameters correct zijn ingesteld.

 • Controleer of de SMA Grid Guard-code beschikbaar is.

7106

Updatebestand defect

Het updatebestand op de geheugenkaart bevat fouten.

Oplossing:

 • Formatteer de geheugenkaart opnieuw.

 • Sla de bestanden opnieuw op de geheugenkaart op.

7110

Geen updatebestand

Er is geen updatebestand gevonden.

Oplossing:

 • Kopieer het updatebestand naar de map op de geheugenkaart. Kies daarbij de map \UPDATE.

7201

7202

Geg. opslaan niet mogelijk

Interne fout. De omvormer gaat door met terugleveren aan het openbare stroomnet.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

7303

Update hoofdcomputer mislukt

De oorzaak kan alleen door de afdeling Service worden bepaald.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

7305

Update RS485I-module mislukt

De update van de RS485i-module kon niet worden uitgevoerd.

Oplossing:

 • Probeer de update opnieuw uit te voeren.

 • Neem contact op met de service als de fout vaker optreedt.

7311

Update taaltabel mislukt

De update van de taaltabel kon niet worden uitgevoerd.

Oplossing:

 • Probeer de update opnieuw uit te voeren.

 • Neem contact op met de service als de fout vaker optreedt.

7316

Update speedwire-module mislukt

De update van de Speedwire-module kon niet worden uitgevoerd.

Oplossing:

 • Probeer de update opnieuw uit te voeren.

 • Neem contact op met de service als de fout vaker optreedt.

7326

Upd Webconnect misl

De update van de Webconnect-module kon niet worden uitgevoerd.

Oplossing:

 • Probeer de update opnieuw uit te voeren.

 • Neem contact op met de service als de fout vaker optreedt.

7701

7702

7703

Zelfdiagnose > Apparaatstoring

De oorzaak kan alleen door de afdeling Service worden bepaald.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

8001

Derating aangetr.

De omvormer heeft zijn vermogen vanwege een te hoge temperatuur langer dan 10 minuten beperkt.

Oplossing:

 • Reinig de koelribben aan de achterkant van de behuizing en de ventilatiekanalen aan de bovenkant met een zachte borstel.

 • Controleer of de omvormer voldoende geventileerd is.

8101

8102

8103

8104

Communicatie onderbroken

De oorzaak kan alleen door de afdeling Service worden bepaald.

Oplossing:

 • Neem contact op met onze serviceafdeling.

9002

Installateurscode ongeldig

De ingevoerde SMA Grid Guard-code is niet correct De parameters zijn nog steeds beveiligd en kunnen niet worden gewijzigd.

Oplossing:

 • Voer de correcte SMA Grid Guard-code in.

9003

Netparam. vergrend.

De parameters zijn momenteel vergrendeld. U kunt de parameters niet wijzigen.

Oplossing:

 • Ontgrendel de parameters met de SMA Grid Guard-code.

9005

Wijziging netparameter niet mogelijk > DC-voeding controleren

Het PV-vermogen is te gering om de landspecifieke gegevensrecord in te stellen. Zodra er voldoende instraling is, past de omvormer de instelling automatisch toe.