Komunikaty o zdarzeniach


Numer zdarzenia

Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia

101

102

103

Zakłócenie sieci

Napięcie sieciowe lub impedancja sieciowa w punkcie przyłączenia falownika jest za wysokie (-a). Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.

  Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem w powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

  Jeśli napięcie sieciowe znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

202

203

Zakłócenie sieci

Odłączenie od publicznej sieci elektroenergetycznej, uszkodzony kabel AC lub za niskie napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 1. Sprawdzić, czy zadziałał wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
 2. Sprawdzić, czy przewód AC nie jest uszkodzony.
 3. Przyłączyć prawidłowo przewód AC.
 4. Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.
 5. Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem w powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

  Jeśli napięcie sieciowe znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

301

Zakłócenie sieci

Średnia 10-minutowa wartość napięcia sieciowego przekroczyła dopuszczalny zakres. Napięcie sieciowe lub impedancja sieciowa w punkcie przyłączenia falownika jest za wysokie (-a). Falownik odłącza się od publicznej sieci elektroenergetycznej, aby nie wpływać negatywnie na jakość napięcia.

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.

  Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem w powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

  Jeśli napięcie sieciowe znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

401

402

403

404

Zakłócenie sieci

Falownik zakończył pracę w trybie równoległym z siecią i przerwał dostarczanie energii do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić, czy w punkcie przyłączenia do sieci nie występują silne, krótkotrwałe wahania częstotliwości.

501

Zakłócenie sieci

Częstotliwość napięcia w sieci znajduje się poza dopuszczalnym zakresem. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 • W miarę możliwości sprawdzić częstotliwość napięcia w sieci pod kątem występowania częstych wahań.

  Jeśli wahania występują często i jest wyświetlany ten komunikat, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci przesyłowej musi wyrazić zgodę na zmianę parametrów użytkowych falownika.

  Jeśli operator sieci wyrazi na to zgodę, zmianę parametrów użytkowych należy uzgodnić z serwisem.

601

Zakłócenie sieci

Falownik wykrył niedopuszczalnie wysoki udział prądu stałego w prądzie sieciowym.

Rozwiązanie:

 1. Sprawdzić udział prądu stałego w punkcie przyłączenia do sieci.
 2. Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się operatorem sieci przesyłowej i wyjaśnić, czy jest możliwe zwiększenie nadzorowanej wartości granicznej w falowniku.

701

Częstotliwość niedopuszczalna > Sprawdzić parametry

Częstotliwość napięcia w sieci znajduje się poza dopuszczalnym zakresem. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 • W miarę możliwości sprawdzić częstotliwość napięcia w sieci pod kątem występowania częstych wahań.

  Jeśli wahania występują często i jest wyświetlany ten komunikat, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci przesyłowej musi wyrazić zgodę na zmianę parametrów użytkowych falownika.

  Jeśli operator sieci wyrazi na to zgodę, zmianę parametrów użytkowych należy uzgodnić z serwisem.

1302

Czekam na napięcie sieci > Błąd instalacji przyłącze sieci > Sprawdzić sieć i bezpieczniki

Falownik wykrył usterkę w okablowaniu obwodu AC. Falownik nie może podłączyć się do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 1. Wykonać prawidłowe przyłącze AC.
 2. Ustawić prawidłowy zestaw danych krajowych. W tym celu wybrać parametr Ustaw normę krajową lub CntrySet i sprawdzić nastawę.

1501

Zakłócenie ponownego włączenia sieci

Zmieniony zestaw danych krajowych lub wprowadzona wartość jakiegoś parametru nie odpowiada miejscowym wymaganiom. Falownik nie może podłączyć się do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 • Ustawić prawidłowy zestaw danych krajowych. W tym celu wybrać parametr Ustaw normę krajową lub CntrySet i sprawdzić nastawę.

3301

Niestabilna praca > Za niska moc generatora

Zasilanie na wejściu DC jest niewystarczające do zapewnienia stabilnej pracy falownika. Przyczynę mogą stanowić moduły fotowoltaiczne pokryte śniegiem lub zbyt małe nasłonecznienie. Falownik przerywa dostarczanie energii i nie może podłączyć się do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 1. Jeśli nasłonecznienie jest zbyt słabe, poczekać na większe.
 2. Jeśli ten komunikat będzie często wyświetlany, należy dobrać odpowiedni generator fotowoltaiczny i zapewnić jego prawidłowe okablowanie.

3302

Niestabilna praca > Przerwanie autotestu

Zasilanie na wejściu DC jest niewystarczające do zapewnienia stabilnej pracy falownika. Przyczynę mogą stanowić moduły fotowoltaiczne pokryte śniegiem lub zbyt małe nasłonecznienie. Falownik przerywa dostarczanie energii i nie może podłączyć się do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 1. Jeśli nasłonecznienie jest zbyt słabe, poczekać na większe.
 2. Jeśli ten komunikat będzie często wyświetlany, należy dobrać odpowiedni generator fotowoltaiczny i zapewnić jego prawidłowe okablowanie.

3303

Niestablina praca > Pamięć danych zablokowana

Zasilanie na wejściu DC jest niewystarczające do zapewnienia stabilnej pracy falownika. Przyczynę mogą stanowić moduły fotowoltaiczne pokryte śniegiem lub zbyt małe nasłonecznienie. Falownik przerywa dostarczanie energii i nie może podłączyć się do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 1. Jeśli nasłonecznienie jest zbyt słabe, poczekać na większe.
 2. Jeśli ten komunikat będzie często wyświetlany, należy dobrać odpowiedni generator fotowoltaiczny i zapewnić jego prawidłowe okablowanie.

3401

3402

Zakłócenie ponownego włączenia sieci

Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika.

Rozwiązanie:

 1. Natychmiast odłączyć falownik spod napięcia.
 2. Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika.
 3. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć wtyki DC do falownika.

  Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, należy dobrać właściwy generator fotowoltaiczny lub skontaktować się z instalatorem generatora fotowoltaicznego.

 4. Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z serwisem.

3501

Rezystancja izolacji > Sprawdzić generator

Falownik stwierdził zwarcie doziemne w generatorze fotowoltaicznym.

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego.

3601

Wysokie natężenie prądu upływu > Sprawdzić generator

Prądy upływu falownika i generatora fotowoltaicznego są za wysokie. Przyczyną może być zwarcie, wystąpienie prądu uszkodzeniowego lub nieprawidłowe działanie.

Falownik przerywa tryb dostarczania energii natychmiast po przekroczeniu wartości granicznej i następnie automatycznie podłącza się do publicznej sieci elektroenergetycznej. Jeśli taka sytuacja powtórzy się 5-krotnie w ciągu dnia, falownik odłączy się od publicznej sieci elektroenergetycznej i przerwie oddawanie energii do sieci

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego.

3701

Prąd uszkodzeniowy za duży > Sprawdzić generator

Falownik wykrył prąd uszkodzeniowy, powstały wskutek krótkotrwałego uziemienia generatora fotowoltaicznego.

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego.

3801

3802

Nadmierne natężenie prądu DC > Sprawdzić generator

Zbyt duże natężenie prądu na wejściu DC. Falownik przerywa na chwilę oddawanie energii do sieci.

Rozwiązanie:

 • Gdy ten komunikat będzie często wyświetlany, należy dobrać odpowiedni generator fotowoltaiczny i zapewnić jego prawidłowe okablowanie.

3901

3902

Czekam na warunki startowe DC > Warunki startowe nieosiągnięte

Nie są spełnione warunki konieczne dla oddawania energii do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 1. Jeśli nasłonecznienie jest zbyt słabe, poczekać na większe.
 2. Jeśli ten komunikat będzie często wyświetlany w godzinach porannych, należy zwiększyć wartość graniczną napięcia wymaganą do rozpoczęcia zasilania. W tym celu należy zmienić wartość parametru Minimalne napięcie wejścialub A.VStr, B.VStr.
 3. Gdy ten komunikat będzie się często pojawiał przy średnim nasłonecznieniu, należy dobrać odpowiedni generator fotowoltaiczny.

6001-6438

Samodiagnoza > Zakłócenie urządzenia

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

6501-6511

Samodiagnoza > Zakłócenie urządzenia

Falownik wyłączył się wskutek zbyt wysokiej temperatury.

Rozwiązanie:

 1. Wyczyścić wentylatory.
 2. Zapewnić odpowiednią wentylację falownika.

6512

Poniżej min. temperatury roboczej

Falownik oddaje prąd do publicznej sieci elektroenergetycznej, gdy temperatura wynosi powyżej -25 °C.

6603

6604

Samodiagnoza > Przeciążenie

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

6606

Interference of device

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

6701

6702

Zakłócenia komunikacji

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

6801

6802

Samodiagnoza > Wejście A uszkodzone

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

6901

6902

Samodiagnoza > Wejście B uszkodzone

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

7001

7002

Błąd czujnika, wentylator ciągle włączony

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

7101

Uszkodzona karta SD

Karta SD nie została sformatowana.

Rozwiązanie:

 • Sformatować na nowo kartę SD.

 • Ponownie zapisać dane na karcie SD.

7102

Plik parametrów nieznaleziony lub uszkodzony

Plik z parametrami nie został znaleziony lub jest uszkodzony. Aktualizacja nie powiodła się. Falownik kontynuuje zasilanie.

Rozwiązanie:

 • Ponownie skopiować plik z parametrami do odpowiedniego folderu

7105

Programow. paramet. niepomyślne

Ustawianie parametrów z karty SD zakończyło się niepowodzeniem. Falownik kontynuuje zasilanie.

Rozwiązanie:

 • Ustawić prawidłowy zestaw danych krajowych.

 • Zwrócić się z wnioskiem o kod SMA Grid Guard.

7106

Uszkodzony plik aktualizacji

Plik aktualizacji na karcie pamięci jest uszkodzony.

Rozwiązanie:

 • Sformatować na nowo kartę pamięci.

 • Zapisać ponownie pliki na karcie pamięci.

7110

Plik aktualiz. nieznalezniony

Nie znaleziono pliku aktualizacji.

Rozwiązanie:

 • Skopiować plik aktualizacji do folderu na karcie pamięci. Do tego celu wybrać katalog \UPDATE.

7201

7202

Zapis danych niemożliwy

Błąd wewnętrzny. Falownik kontynuuje dostarczenie energii do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

7303

Aktualizacja komputera głównego niepomyślna

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

7305

Aktualizacja modułu RS485I niepomyślna

Nie wykonano aktualizacji modułu RS 485i.

Rozwiązanie:

 • Ponowić próbę wykonania aktualizacji.

 • Jeśli błąd się powtórzy, należy skontaktować się z serwisem.

7311

Aktualizacja tabeli języków niepomyślna

Nie wykonano aktualizacji tabeli języków.

Rozwiązanie:

 • Ponowić próbę wykonania aktualizacji.

 • Jeśli błąd się powtórzy, należy skontaktować się z serwisem.

7316

Aktualizacja modułu Speedwire niepomyślna

Nie wykonano aktualizacji modułu Speedwire.

Rozwiązanie:

 • Ponowić próbę wykonania aktualizacji.

 • Jeśli błąd się powtórzy, należy skontaktować się z serwisem.

7326

Aktualizacja Webconnect niepomyślna

Nie wykonano aktualizacji modułu Webconnect.

Rozwiązanie:

 • Ponowić próbę wykonania aktualizacji.

 • Jeśli błąd się powtórzy, należy skontaktować się z serwisem.

7701

7702

7703

Samodiagnoza > Zakłócenie urządzenia

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

8001

Ograniczenie parametrów znamionowych

Wskutek zbyt wysokiej temperatury falownik ograniczył swoją moc na okres dłuższy niż 10 minut.

Rozwiązanie:

 • Za pomocą miękkiej szczotki wyczyścić żebra chłodzące znajdujące się z tyłu obudowy i kanały wentylacyjne umieszczone u góry falownika.

 • Zapewnić odpowiednią wentylację falownika.

8101

8102

8103

8104

Zakłócenia komunikacji

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

 • Skontaktować się z serwisem.

9002

Kod instalatora niedopuszczal.

Wprowadzono nieprawidłowy kod SMA Grid Guard. Parametry są nadal objęte ochroną i nie można ich zmienić.

Rozwiązanie:

 • Wprowadzić prawidłowy kod SMA Grid Guard.

9003

Parametry sieciowe zablokowane

Parametry są aktualnie zablokowane. Nie można ich modyfikować.

Rozwiązanie:

 • Odblokować parametry poprzez wprowadzenie kodu SMA Grid Guard.

9005

Zmiana parametrów sieci niemożliwa > Zapewnić zasilanie DC

Moc instalacji fotowoltaicznej jest za mała, aby móc ustawić zestaw danych krajowych. Przy odpowiednim nasłonecznieniu falownik samoczynnie wykona ustawienia.