Μηνύματα συμβάντων


Αρ. συμβάντος

Μήνυμα, αιτία και αντιμετώπιση

101

102

103

Βλάβη δικτύου

Υπερβολική τάση ή σύνθετη αντίσταση δικτύου στο σημείο σύνδεσης του μετατροπέα. Ο μετατροπέας έχει αποσυνδεθεί από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε αν η τάση δικτύου στο σημείο σύνδεσης του μετατροπέα βρίσκεται μόνιμα εντός του επιτρεπτού εύρους.

  Εάν η τάση δικτύου είναι εκτός του επιτρεπτού εύρους εξαιτίας των τοπικών συνθηκών δικτύου, επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου. Ο πάροχος του δικτύου πρέπει να εγκρίνει προσαρμογή της τάσης στο σημείο τροφοδοσίας ή την τροποποίηση των επιτηρούμενων ορίων λειτουργίας.

  Εάν η ηλεκτρική τάση είναι διαρκώς εντός του επιτρεπτού εύρους και εξακολουθεί να εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε το σέρβις.

202

203

Βλάβη δικτύου

Το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο έχει αποσυνδεθεί, το καλώδιο AC είναι ελαττωματικό ή η τάση δικτύου στο σημείο σύνδεσης του μετατροπέα είναι πολύ χαμηλή. Ο μετατροπέας έχει αποσυνδεθεί από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης προστασίας αγωγών.
 2. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο AC.
 3. Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο AC.
 4. Ελέγξτε αν η τάση δικτύου στο σημείο σύνδεσης του μετατροπέα βρίσκεται μόνιμα εντός του επιτρεπτού εύρους.
 5. Εάν η τάση δικτύου είναι εκτός του επιτρεπτού εύρους εξαιτίας των τοπικών συνθηκών δικτύου, επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου. Ο πάροχος του δικτύου πρέπει να εγκρίνει προσαρμογή της τάσης στο σημείο τροφοδοσίας ή την τροποποίηση των επιτηρούμενων ορίων λειτουργίας.

  Εάν η ηλεκτρική τάση είναι διαρκώς εντός του επιτρεπτού εύρους και εξακολουθεί να εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε το σέρβις.

301

Βλάβη δικτύου

Η μέση τιμή 10 λεπτών της τάσης δικτύου είναι εκτός του επιτρεπτού εύρους. Η τάση δικτύου ή η σύνθετη αντίσταση δικτύου στο σημείο σύνδεσης είναι υψηλή. Ο μετατροπέας αποσυνδέεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα τάσης.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε αν η τάση δικτύου στο σημείο σύνδεσης του μετατροπέα βρίσκεται μόνιμα εντός του επιτρεπτού εύρους.

  Εάν η τάση δικτύου είναι εκτός του επιτρεπτού εύρους εξαιτίας των τοπικών συνθηκών δικτύου, επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου. Ο πάροχος του δικτύου πρέπει να εγκρίνει προσαρμογή της τάσης στο σημείο τροφοδοσίας ή την τροποποίηση των επιτηρούμενων ορίων λειτουργίας.

  Εάν η ηλεκτρική τάση είναι διαρκώς εντός του επιτρεπτού εύρους και εξακολουθεί να εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε το σέρβις.

401

402

403

404

Βλάβη δικτύου

Ο μετατροπέας δεν βρίσκεται σε κατάσταση παράλληλης λειτουργίας δικτύου και έχει διακόψει την τροφοδοσία στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε τη σύνδεση του δικτύου για έντονες, σύντομες διακυμάνσεις της συχνότητας.

501

Βλάβη δικτύου

Η συχνότητα του δικτύου βρίσκεται εκτός του επιτρεπόμενου εύρους. Ο μετατροπέας έχει αποσυνδεθεί από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε κατά το δυνατόν τη συχνότητα του δικτύου για συχνές διακυμάνσεις.

  Εάν παρατηρούνται συχνές διακυμάνσεις και εμφανίζεται συχνά αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου. Ο πάροχος του δικτύου πρέπει να εγκρίνει την τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας του μετατροπέα.

  Εάν συμφωνεί ο πάροχος του δικτύου, συνεννοηθείτε για την τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας με το σέρβις.

601

Βλάβη δικτύου

Ο μετατροπέας έχει διαπιστώσει ένα ανεπίτρεπτα υψηλό ποσοστό συνεχούς ρεύματος στο ρεύμα δικτύου.

Αντιμετώπιση:

 1. Ελέγξτε το ποσοστό συνεχούς ρεύματος στη σύνδεση δικτύου.
 2. Εάν προβάλλεται συχνά αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου και ρωτήστε αν μπορεί να αυξηθεί η οριακή τιμή επιτήρησης στον μετατροπέα.

701

Μη επιτρεπτή συχν. > Έλεγχος παραμέτρων

Η συχνότητα του δικτύου βρίσκεται εκτός του επιτρεπόμενου εύρους. Ο μετατροπέας έχει αποσυνδεθεί από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε κατά το δυνατόν τη συχνότητα του δικτύου για συχνές διακυμάνσεις.

  Εάν παρατηρούνται συχνές διακυμάνσεις και εμφανίζεται συχνά αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου. Ο πάροχος του δικτύου πρέπει να εγκρίνει την τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας του μετατροπέα.

  Εάν συμφωνεί ο πάροχος του δικτύου, συνεννοηθείτε για την τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας με το σέρβις.

1302

Αναμ. για τάση δικτύου > Σφάλμα εγκατάστασης σημείου σύνδ. δικτ. >< Έλεγχος δικτύου & ασφαλειών >

Ο μετατροπέας διαπίστωσε βλάβη στην καλωδίωση AC. Ο μετατροπέας δεν μπορεί να συνδεθεί με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση AC είναι σωστή.
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί σωστά το σύνολο δεδομένων χώρας. Για τον σκοπό αυτό ελέγξτε την παράμετρο Ρύθμιση συνόλου δεδομένων χώρας ή CntrySet και ελέγξτε την τιμή.

1501

Σφάλμα επανασύνδεσης στο δίκτυο

Το σύνολο δεδομένων χώρας που έχει αλλάξει ή η τιμή της παραμέτρου που έχετε ρυθμίσει, δεν αντιστοιχεί στις τοπικές απαιτήσεις. Ο μετατροπέας δεν μπορεί να συνδεθεί με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί σωστά το σύνολο δεδομένων χώρας. Για τον σκοπό αυτό ελέγξτε την παράμετρο Ρύθμιση συνόλου δεδομένων χώρας ή CntrySet και ελέγξτε την τιμή.

3301

Ασταθής λειτουργία > Ισχύς γεν. ανεπαρκής

Η τροφοδοσία στην είσοδο DC του μετατροπέα δεν επαρκεί για μια σταθερή λειτουργία. Αιτία μπορούν να είναι οι καλυμμένες από χιόνι φωτοβολταϊκές μονάδες ή η πολύ χαμηλή ακτινοβολία. Ο μετατροπέας διακόπτει τη λειτουργία τροφοδοσίας και δεν μπορεί να συνδεθεί πλέον με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 1. Εάν η ακτινοβολία είναι πολύ χαμηλή, περιμένετε μέχρι να αυξηθεί η ακτινοβολία.
 2. Εάν αυτό το μήνυμα προβάλλεται συχνά, βεβαιωθείτε ότι έχει σχεδιαστεί σωστά και είναι συνδεδεμένη η Φ/Β γεννήτρια.

3302

Ασταθής λειτουργία > Ακύρωση αυτοδοκιμής

Η τροφοδοσία στην είσοδο DC του μετατροπέα δεν επαρκεί για μια σταθερή λειτουργία. Αιτία μπορούν να είναι οι καλυμμένες από χιόνι φωτοβολταϊκές μονάδες ή η πολύ χαμηλή ακτινοβολία. Ο μετατροπέας διακόπτει τη λειτουργία τροφοδοσίας και δεν μπορεί να συνδεθεί πλέον με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 1. Εάν η ακτινοβολία είναι πολύ χαμηλή, περιμένετε μέχρι να αυξηθεί η ακτινοβολία.
 2. Εάν αυτό το μήνυμα προβάλλεται συχνά, βεβαιωθείτε ότι έχει σχεδιαστεί σωστά και είναι συνδεδεμένη η Φ/Β γεννήτρια.

3303

Ασταθής λειτουργία > Φραγή μνήμης δεδομένων

Η τροφοδοσία στην είσοδο DC του μετατροπέα δεν επαρκεί για μια σταθερή λειτουργία. Αιτία μπορούν να είναι οι καλυμμένες από χιόνι φωτοβολταϊκές μονάδες ή η πολύ χαμηλή ακτινοβολία. Ο μετατροπέας διακόπτει τη λειτουργία τροφοδοσίας και δεν μπορεί να συνδεθεί πλέον με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 1. Εάν η ακτινοβολία είναι πολύ χαμηλή, περιμένετε μέχρι να αυξηθεί η ακτινοβολία.
 2. Εάν αυτό το μήνυμα προβάλλεται συχνά, βεβαιωθείτε ότι έχει σχεδιαστεί σωστά και είναι συνδεδεμένη η Φ/Β γεννήτρια.

3401

3402

Υπέρταση DC > Αποσύνδ. γεννήτριας

Υπέρταση στην είσοδο DC. Ο μετατροπέας μπορεί να καταστραφεί.

Αντιμετώπιση:

 1. Απομονώστε αμέσως τον μετατροπέα από την τάση.
 2. Ελέγξτε αν η τάση DC είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα.
 3. Εάν η τάση DC είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα, συνδέστε και πάλι τα βύσματα σύνδεσης DC στο μετατροπέα.

  Εάν η τάση DC υπερβαίνει τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα, βεβαιωθείτε ότι η Φ/Β γεννήτρια έχει σχεδιασθεί σωστά ή επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη της Φ/Β γεννήτριας.

 4. Εάν αυτό το μήνυμα επαναλαμβάνεται συχνά, επικοινωνήστε με το σέρβις.

3501

Αντίσταση μόνωσης > Έλεγχος γεννήτριας

Ο μετατροπέας έχει ανιχνεύσει βραχυκύκλωμα γείωσης στη Φ/Β γεννήτρια.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση για βραχυκύκλωμα γείωσης.

3601

Υψηλό ρεύμα διαφυγής < Έλεγχος γεννήτριας

Τα ρεύματα διαφυγής του μετατροπέα και της Φ/Β γεννήτριας είναι πολύ υψηλά. Υπάρχει βραχυκύκλωμα γείωσης, σφάλμα γείωσης, κάποιο ρεύμα διαρροής ή κάποια δυσλειτουργία.

Ο μετατροπέας διακόπτει αμέσως τη λειτουργία τροφοδοσίας, μόλις υπάρξει υπέρβαση μιας οριακής τιμής και συνδέεται στη συνέχεια αυτόματα στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Εάν αυτή η διαδικασία παρουσιάζεται 5 φορές τη μέρα, ο μετατροπέας αποσυνδέεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο και διακόπτει την τροφοδοσία.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση για βραχυκύκλωμα γείωσης.

3701

Ρεύμα σφ. πολύ υψηλό > Έλεγχος γεννήτριας

Ο μετατροπέας έχει ανιχνεύσει κάποιο ρεύμα διαρροής από τη βραχυπρόθεσμη γείωση της Φ/Β γεννήτριας.

Αντιμετώπιση:

 • Ελέγξτε τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση για βραχυκύκλωμα γείωσης.

3801

3802

Υπερένταση DC > Έλεγχος γεννήτριας

Υπερένταση στην είσοδο DC. Ο μετατροπέας διακόπτει βραχυπρόθεσμα την τροφοδοσία.

Αντιμετώπιση:

 • Εάν αυτό το μήνυμα προβάλλεται συχνά, βεβαιωθείτε ότι έχει σχεδιαστεί σωστά και είναι συνδεδεμένη η Φ/Β γεννήτρια.

3901

3902

Αναμ. για συνθ. εκκ. DC > Δεν πληρούνται οι συνθήκες εκκίνησης

Δεν πληρούνται ακόμη οι συνθήκες για την τροφοδοσία στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 1. Εάν η ακτινοβολία είναι πολύ χαμηλή, περιμένετε μέχρι να αυξηθεί η ακτινοβολία.
 2. Εάν αυτό το μήνυμα προβάλλεται συχνά κατά τις πρωινές ώρες, αυξήστε την οριακή τάση για την έναρξη της τροφοδοσίας. Για τον σκοπό αυτό τροποποιήστε την παράμετρο Ελάχιστη τάση εισόδου ή A.VStr, B.VStr.
 3. Εάν αυτό το μήνυμα προβάλλεται συχνά σε μέτρια ακτινοβολία, βεβαιωθείτε ότι έχει σχεδιαστεί σωστά η Φ/Β γεννήτρια.

6001-6438

Αυτοδιάγνωση > Βλάβη συσκευής

Η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί από το σέρβις.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

6501-6511

Αυτοδιάγνωση > Βλάβη συσκευής

Ο μετατροπέας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας.

Αντιμετώπιση:

 1. Καθαρίστε τους ανεμιστήρες.
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο εξαερισμός του μετατροπέα είναι επαρκής.

6512

Ελάχ. θερμ. λειτουργίας κάτω από το όριο

Ο μετατροπέας τροφοδοτεί ξανά το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο μόνο από μια θερμοκρασία -25 C και άνω.

6603

6604

Αυτοδιάγνωση > Υπερφόρτιση

Η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί από το σέρβις.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

6606

Βλάβη συσκευής

Η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί από το σέρβις.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

6701

6702

Διακόπηκε η επικοινωνία

Η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί από το σέρβις.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

6801

6802

Αυτοδιάγνωση > Ελατ. είσοδος A

Η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί από το σέρβις.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

6901

6902

Αυτοδιάγνωση > Ελατ. είσοδος Β

Η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί από το σέρβις.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

7001

7002

Σφάλμα αισθ.ανεμ.εν.

Η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί από το σέρβις.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

7101

Ελαττωματική κάρτα SD

Η κάρτα SD δεν είναι διαμορφωμένη.

Αντιμετώπιση:

 • Διαμορφώστε εκ νέου την κάρτα μνήμης SD.

 • Αποθηκεύστε ξανά τα αρχεία στην κάρτα μνήμης SD.

7102

Δεν βρέθηκε/ελαττωματικό αρχείο παραμέτρων

Το αρχείο παραμέτρων δεν βρέθηκε ή είναι ελαττωματικό. Η ενημέρωση απέτυχε. Ο μετατροπέας εξακολουθεί να τροφοδοτεί.

Αντιμετώπιση:

 • Αντιγράψτε το αρχείο παραμέτρων ξανά στον σωστό κατάλογο.

7105

Απέτυχε η ρύθμιση παραμέτρων

Δεν ήταν δυνατός ο ορισμός παραμέτρων μέσω της κάρτας μνήμης. Ο μετατροπέας εξακολουθεί να τροφοδοτεί.

Αντιμετώπιση:

 • Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ρυθμισμένες οι παράμετροι.

 • Βεβαιωθείτε, ότι υπάρχει ο κωδικός SMA Grid Guard.

7106

Ελατ. αρχείο ενημέρ.

Το αρχείο ενημέρωσης στην κάρτα μνήμης έχει σφάλματα.

Αντιμετώπιση:

 • Διαμορφώστε εκ νέου την κάρτα μνήμης.

 • Αποθηκεύστε ξανά τα αρχεία στην κάρτα μνήμης.

7110

Δεν βρ. αρχ. ενημέρ.

Δεν βρέθηκε αρχείο ενημέρωσης.

Αντιμετώπιση:

 • Αντιγράψτε το αρχείο ενημέρωσης στον κατάλογο της κάρτας μνήμης. Επιλέξτε τον κατάλογο \UPDATE.

7201

7202

Αδύν. αποθ. δεδομ.

Εσωτερικό σφάλμα. Ο μετατροπέας εξακολουθεί να τροφοδοτεί το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

7303

Απέτυχε η ενημέρωση κεντρικού υπολογιστή

Η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί από το σέρβις.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

7305

Απέτυχε η ενημέρωση της μονάδας RS485I

Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της ενημέρωσης της μονάδας RS485i.

Αντιμετώπιση:

 • Προσπαθήστε να εκτελέσετε εκ νέου την ενημέρωση.

 • Εάν το σφάλμα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το σέρβις.

7311

Απέτυχε η ενημέρωση του πίνακα γλωσσών

Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της ενημέρωσης του πίνακα γλωσσών.

Αντιμετώπιση:

 • Προσπαθήστε να εκτελέσετε εκ νέου την ενημέρωση.

 • Εάν το σφάλμα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το σέρβις.

7316

Απέτυχε ενημέρωση Speedwire

Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της ενημέρωσης της μονάδας Speedwire.

Αντιμετώπιση:

 • Προσπαθήστε να εκτελέσετε εκ νέου την ενημέρωση.

 • Εάν το σφάλμα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το σέρβις.

7326

Ενημέρωση Webconnect μη επιτυχής

Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της ενημέρωσης της μονάδας Webconnect.

Αντιμετώπιση:

 • Προσπαθήστε να εκτελέσετε εκ νέου την ενημέρωση.

 • Εάν το σφάλμα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το σέρβις.

7701

7702

7703

Αυτοδιάγνωση > Βλάβη συσκευής

Η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί από το σέρβις.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

8001

Μείωση μέγ. ισχύος

Ο μετατροπέας έχει μειώσει την ισχύ του για περισσότερα από 10 λεπτά λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας.

Αντιμετώπιση:

 • Καθαρίστε τα πτερύγια ψύξης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος και τα κανάλια εξαερισμού στην επάνω πλευρά με μια μαλακή βούρτσα.

 • Βεβαιωθείτε ότι ο εξαερισμός του μετατροπέα είναι επαρκής.

8101

8102

8103

8104

Διακόπηκε η επικοινωνία

Η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί από το σέρβις.

Αντιμετώπιση:

 • Επικοινωνήστε με το σέρβις.

9002

Μη έγκυρος κωδικός εγκαταστάτη

Ο καταχωρημένος κωδικός SMA Grid Guard δεν είναι σωστός. Οι παράμετροι εξακολουθούν να προστατεύονται και δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Αντιμετώπιση:

 • Καταχωρίστε τον σωστό κωδικό SMA Grid Guard.

9003

Φραγή των παραμέτρων δικτύου

Οι παράμετροι είναι πλέον δεσμευμένες. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τις παραμέτρους.

Αντιμετώπιση:

 • Ξεκλειδώστε τις παραμέτρους με τον κωδικό SMA Grid Guard.

9005

Η αλλαγή των παραμέτρων δικτύου δεν είναι δυνατή > Διασφαλίστε την παροχή DC

Για τη ρύθμιση του συνόλου δεδομένων χώρας είναι πολύ χαμηλή η Φ/Β ισχύς. Μόλις υπάρξει επαρκής ακτινοβολία, ο μετατροπέας αναλαμβάνει αυτόματα τη ρύθμιση.