Händelsemeddelande


Händelsenummer

Meddelande, orsak och åtgärd

101

102

103

Grid fault

Nätspänningen eller nätimpedansen vid växelriktarens anslutningspunkt är för hög. Växelriktaren har skilts från det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 • Kontrollera att nätspänningen vid växelriktarens anslutningspunkt permanent ligger i det tillåtna området.

  Kontakta nätägaren om nätspänningen ligger utanför det tillåtna området på grund av de lokala nätkraven. Nätägaren måste godkänna en anpassning av spänningen på inmatningspunkten eller en ändring av de övervakade driftsgränserna.

  Kontakta Service om nätspänningen permanent ligger inom tillåtet område men detta meddelande fortsätter att visas.

202

203

Grid fault

Det offentliga elnätet är frånskilt, växelströmskabeln är skadad eller nätspänningen vid växelriktarens anslutningspunkt är för låg. Växelriktaren har skilts från det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 1. Kontrollera att dvärgbrytaren är tillkopplad.
 2. Kontrollera att växelströmskabeln inte är skadad.
 3. Kontrollera att växelströmskabeln är korrekt ansluten.
 4. Kontrollera att nätspänningen vid växelriktarens anslutningspunkt permanent ligger i det tillåtna området.
 5. Kontakta nätägaren om nätspänningen ligger utanför det tillåtna området på grund av de lokala nätkraven. Nätägaren måste godkänna en anpassning av spänningen på inmatningspunkten eller en ändring av de övervakade driftsgränserna.

  Kontakta Service om nätspänningen permanent ligger inom tillåtet område men detta meddelande fortsätter att visas.

301

Grid fault

Nätspänningens medelvärde under 10 minuter ligger inte i tillåtet område. Nätspänningen eller nätimpedansen vid anslutningspunkten är för hög. Växelriktaren har skilts från det allmänna elnätet för att upprätthålla spänningskvaliteten.

Åtgärd:

 • Kontrollera att nätspänningen vid växelriktarens anslutningspunkt permanent ligger i det tillåtna området.

  Kontakta nätägaren om nätspänningen ligger utanför det tillåtna området på grund av de lokala nätkraven. Nätägaren måste godkänna en anpassning av spänningen på inmatningspunkten eller en ändring av de övervakade driftsgränserna.

  Kontakta Service om nätspänningen permanent ligger inom tillåtet område men detta meddelande fortsätter att visas.

401

402

403

404

Grid fault

Växelriktaren har lämnat nätparallelldriften och har avbrutit inmatningen till det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 • Kontrollera om nätanslutningen har kraftiga, korta frekvensvariationer.

501

Grid fault

Nätfrekvensen ligger utanför det tillåtna området. Växelriktaren har skilts från det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 • Kontrollera om nätfrekvensen varierar ofta.

  Kontakta nätoperatören om variationer förekommer ofta och detta meddelande visas ofta. Nätoperatören måste då godkänna en ändring av växelriktarens driftsparametrar.

  Kontakta Service och avtala om en ändring av driftparametrarna om nätägaren godkänt detta.

601

Grid fault

Växelriktaren har registrerat en otillåten hög likströmsandel i elnätet.

Åtgärd:

 1. Kontrollera likströmsandelen i nätanslutningen.
 2. Kontakta nätoperatören och fråga om gränsvärdet för övervakning av växelriktaren kan höjas om detta meddelande visas ofta.

701

Frequency not permitted > Check parameter

Nätfrekvensen ligger utanför det tillåtna området. Växelriktaren har skilts från det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 • Kontrollera om nätfrekvensen varierar ofta.

  Kontakta nätoperatören om variationer förekommer ofta och detta meddelande visas ofta. Nätoperatören måste då godkänna en ändring av växelriktarens driftsparametrar.

  Kontakta Service och avtala om en ändring av driftparametrarna om nätägaren godkänt detta.

1302

Waiting for grid voltage > Installation failure grid connection > Check grid and fuses

Växelriktaren har registrerat ett fel i växelströmskablarna. Växelriktaren kan inte anslutas till det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 1. Se till att växelströmanslutningen är korrekt.
 2. Kontrollera att landsdataposten är korrekt inställd. Välj då parametern Set country standard eller CntrySet och kontrollera värdet.

1501

Störning återanslutning nät

Den ändrade landsdataposten eller värdet för en parameter som har ställts in uppfyller inte de lokala förutsättningarna. Växelriktaren kan inte anslutas till det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 • Kontrollera att landsdataposten är korrekt inställd. Välj då parametern Set country standard eller CntrySet och kontrollera värdet.

3301

Unstable operation > Generator output too low

Försörjningen på växelriktarens likströmsingång räcker inte för stabil drift. Orsak kan vara snötäckta solcellsmoduler eller för låg instrålning. Växelriktaren avbryter matardriften och kan inte längre kopplas upp till det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 1. Vänta på högre instrålning om instrålningen är för låg.
 2. Kontrollera att PV-generatorn är korrekt dimensionerad och ansluten om detta meddelande visas ofta.

3302

Unstable operation > Abort self-test

Försörjningen på växelriktarens likströmsingång räcker inte för stabil drift. Orsak kan vara snötäckta solcellsmoduler eller för låg instrålning. Växelriktaren avbryter matardriften och kan inte längre kopplas upp till det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 1. Vänta på högre instrålning om instrålningen är för låg.
 2. Kontrollera att PV-generatorn är korrekt dimensionerad och ansluten om detta meddelande visas ofta.

3303

Unstable operation > Data storage blocked

Försörjningen på växelriktarens likströmsingång räcker inte för stabil drift. Orsak kan vara snötäckta solcellsmoduler eller för låg instrålning. Växelriktaren avbryter matardriften och kan inte längre kopplas upp till det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 1. Vänta på högre instrålning om instrålningen är för låg.
 2. Kontrollera att PV-generatorn är korrekt dimensionerad och ansluten om detta meddelande visas ofta.

3401

3402

DC overvoltage > Disconnect generator

Överspänning vid likströmsingången. Växelriktaren kan förstöras.

Åtgärd:

 1. Gör växelriktaren spänningsfri direkt.
 2. Kontrollera om likströmsspänningen ligger under maximala inspänningen för växelriktaren.
 3. Anslut likströmskontakten till växelriktaren på nytt när likströmsspänningen ligger under max. ingångsspänning för växelriktaren.

  Kontrollera att PV-generatorn är korrekt dimensionerad eller kontakta installatören av PV-generatorn om likströmsspänningen ligger över max. ingångsspänning för växelriktaren.

 4. Kontakta kundtjänst om detta meddelande visas ofta.

3501

Insulation resistance > Check generator

Växelriktaren har registrerat ett jordfel i PV-generatorn.

Åtgärd:

 • Kontrollera om PV-anläggningen har jordslutning.

3601

High discharge current > Check generator

Avledningsströmmarna för växelriktaren och PV-generatorn är för höga. Det finns ett jordfel, en felström eller något annat fel.

Växelriktaren avbryter inmatningsdriften direkt när gränsvärdet överskrids och tillkopplas automatiskt på nytt till det allmänna elnätet. Om denna procedur inträffar 5 gånger om dagen, frånskiljs växelriktaren från det allmänna elnätet och avslutar inmatningen.

Åtgärd:

 • Kontrollera om PV-anläggningen har jordslutning.

3701

Residual current too high > Check generator

Växelriktaren har registrerat en felström på grund av kortvarig jordning av PV-generatorn.

Åtgärd:

 • Kontrollera om PV-anläggningen har jordslutning.

3801

3802

DC overcurrent > Check generator

Överström vid likströmsingången. Växelriktaren avbryter kortvarigt inmatningen.

Åtgärd:

 • Kontrollera att PV-generatorn är korrekt dimensionerad och ansluten om detta meddelande visas ofta.

3901

3902

Waiting for DC start conditions > Start conditions not met

Förutsättningarna för inmatning till det allmänna elnätet är ännu inte uppfyllda.

Åtgärd:

 1. Vänta på högre instrålning om instrålningen är för låg.
 2. Höj gränsspänningen för att starta inmatningen om detta meddelande ofta visas under morgontimmarna. Ändra då parametern Minimum voltage input eller A.VStr, B.VStr.
 3. Kontrollera att PV-generatorn är korrekt dimensionerad om detta meddelande ofta visas vid medelhög instrålning.

6001-6438

Self diagnosis > Interference of device

Orsaken måste fastställas av service.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

6501-6511

Self diagnosis > Interference of device

Växelriktaren har frånkopplats på grund av för hög temperatur.

Åtgärd:

 1. Rengör fläktarna.
 2. Kontrollera att växelriktaren är tillräckligt ventilerad.

6512

Minimum operating temperature not reached

Växelriktaren matar till det allmänna elnätet igen först från en temperatur på -25 °C.

6603

6604

Self diagnosis > Overload

Orsaken måste fastställas av service.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

6606

Utrustningsfel

Orsaken måste fastställas av service.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

6701

6702

Kommunikation störd

Orsaken måste fastställas av service.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

6801

6802

Self diagnosis > Input A defective

Orsaken måste fastställas av service.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

6901

6902

Self diagnosis > Input B defective

Orsaken måste fastställas av service.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

7001

7002

Sensor fault fan permanently on

Orsaken måste fastställas av service.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

7101

SD memory card defective

SD-kortet är inte formaterat.

Åtgärd:

 • Formatera om SD-kortet.

 • Spara filerna igen på SD-kortet.

7102

Parameterfil hittades inte eller defekt

Parameterfilen hittades inte eller är defekt. Uppdateringen misslyckades. Växelriktaren fortsätter att mata.

Åtgärd:

 • Kopiera parameterfilen till den korrekta mappen en gång till.

7105

Ställa in parametrar har inte utförts

Parametrar kunde inte ställas in via minneskortet. Växelriktaren fortsätter att mata.

Åtgärd:

 • Se till att parametrarna är korrekt inställda.

 • Se till att SMA Grid Guard-koden finns.

7106

Uppdateringsfil defekt

Uppdateringsfilen på minneskortet är felaktig.

Åtgärd:

 • Formatera om minneskortet.

 • Spara filerna igen på minneskortet.

7110

No update file

Ingen uppdateringsfil hittades.

Åtgärd:

 • Kopiera uppdateringsfilen till mappen på minneskortet. Välj då mappen \UPDATE.

7201

7202

Data storage not possible

Internt fel. Växelriktaren fortsätter att mata till det allmänna elnätet.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

7303

Uppdatering huvuddator har inte utförts

Orsaken måste fastställas av service.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

7305

Update RS485i module failed

Uppdateringen av RS485i-modulen kunde inte genomföras.

Åtgärd:

 • Försök att uppdatera igen.

 • Om felet inträffar igen, kontakta kundtjänst.

7311

Update language table failed

Uppdateringen av språktabellen kunde inte genomföras.

Åtgärd:

 • Försök att uppdatera igen.

 • Om felet inträffar igen, kontakta kundtjänst.

7316

Update Speedwire module failed

Uppdateringen av Speedwire-modulen kunde inte genomföras.

Åtgärd:

 • Försök att uppdatera igen.

 • Om felet inträffar igen, kontakta kundtjänst.

7326

Webconnect update failed

Uppdateringen av Webconnect-modulen kunde inte genomföras.

Åtgärd:

 • Försök att uppdatera igen.

 • Om felet inträffar igen, kontakta kundtjänst.

7701

7702

7703

Self diagnosis > Interference of device

Orsaken måste fastställas av service.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

8001

Derating occurred

Växelriktaren har reducerat effekten på grund av för hög temperatur under mer än 10 minuter.

Åtgärd:

 • Rengör kylflänsarna på husets baksida och ventilationskanalerna på ovansidan med en mjuk borste.

 • Kontrollera att växelriktaren är tillräckligt ventilerad.

8101

8102

8103

8104

Kommunikation störd

Orsaken måste fastställas av service.

Åtgärd:

 • Kontakta Service.

9002

Installer code invalid

Den angivna SMA Grid Guard-koden är felaktig. Parametrarna är fortfarande låsta och kan inte ändras.

Åtgärd:

 • Ange rätt SMA Grid Guard-kod.

9003

Grid parameter locked

Parametrarna är nu spärrade. Parametrarna kan inte ändras.

Åtgärd:

 • Lås upp parametrarna med SMA Grid Guard-koden.

9005

Ändringar av nätparametrarna ej möjligt > Säkerställ likströmsförsörjning

PV-effekten är för låg för att ställa in landsdataposten. När det finns tillräckligt med instrålning övertar växelriktaren inställningen automatiskt.