Τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας


Σε αυτό το κεφάλαιο επεξηγείται η βασική διαδικασία για την τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας. Τροποποιείτε τις παραμέτρους λειτουργίας πάντοτε όπως περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο. Ορισμένες παράμετροι που επηρεάζουν τη λειτουργία, προβάλλονται μόνο για ειδικευμένο προσωπικό και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο από ειδικευμένο προσωπικό (για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την τροποποίηση παραμέτρων βλ. οδηγίες του προϊόντος επικοινωνίας).

Οι παράμετροι λειτουργίας του μετατροπέα ρυθμίζονται από το εργοστάσιο σε συγκεκριμένες τιμές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις παραμέτρους λειτουργίας με ένα προϊόν επικοινωνίας για να βελτιστοποιήσετε τη συμπεριφορά λειτουργίας του μετατροπέα.

Προϋποθέσεις:

  • Ανάλογα με τον τύπο επικοινωνίας πρέπει να είναι διαθέσιμος ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με διεπαφή Ethernet.

  • Πρέπει να υπάρχει κατάλληλο για το χρησιμοποιούμενο τύπο επικοινωνίας προϊόν επικοινωνίας.

  • Ο μετατροπέας πρέπει να έχει καταχωρισθεί στο προϊόν επικοινωνίας.

  • Οι τροποποιήσεις των σχετικών με το δίκτυο παραμέτρων πρέπει να εγκρίνονται από τον αρμόδιο πάροχο δικτύου.

  • Για την τροποποίηση σχετικών με το δίκτυο παραμέτρων πρέπει να είναι διαθέσιμος ο κωδικός SMA Grid Guard (βλ. «Έντυπο παραγγελίας για την έκδοση κωδικού SMA Grid Guard» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).

Διαδικασία:

  1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας του προϊόντος επικοινωνίας ή του λογισμικού και συνδεθείτε ως εγκαταστάτης ή χρήστης.
  2. Εάν χρειάζεται, καταχωρίστε τον κωδικό SMA Grid Guard.
  3. Επιλέξτε και ρυθμίστε την επιθυμητή παράμετρο.
  4. Αποθηκεύστε τη ρύθμιση.