Koppla växelriktaren spänningsfri


Kvalificerad personal

Före alla arbeten på växelriktaren ska den alltid kopplas spänningsfri så som beskrivs i detta kapitel. Iaktta alltid den angivna ordningsföljden.

VARNING

Livsfara genom elektrisk stöt om ett mätinstrument förstörs genom överspänning.

Överspänning kan skada ett mätinstrument och leda till att spänning ligger an på mätinstrumentets hölje. Att beröra det spänningssatta höljet på mätinstrumentet leder till döden eller till livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

 1. Använd endast mätutrustning med likströmsdriftspänning upp till minst 1000 V eller högre.

Tillvägagångssätt:

 1. Koppla bort växelströmsdvärgbrytaren och säkra den mot återinkoppling.
 2. 3188648716
 3. Sätt lastfrånskiljaren för likström för växelriktaren på O.
 4. Vänta tills alla lysdioder har slocknat.
 5. 3188649100
 6. Konstatera strömlöshet i alla likströmskablar med hjälp av en strömtång.
 7. FARA

  Livsfara genom elektrisk stöt om frilagda likströmsledare eller likströmskontakter berörs om likströmskontakter är skadade eller har lossat.

  Genom felaktig upplåsning eller borttagning av likströmskontakterna kan likströmskontakterna gå av eller skadas, lossa från likströmskablarna eller inte längre vara korrekt anslutna. Därigenom kan likströmsledarna eller likströmskontakterna ligga fria. Att beröra spänningsförande likströmsledare eller likströmskontakter leder till döden eller allvarliga skador genom elektrisk stöt.

  1. Använd isolerade handskar och isolerade verktyg vid arbeten med likströmskontakterna.
  2. Se till att likströmskontakterna är i felfritt skick och att inga likströmsledare eller likströmskontakter ligger fria.
  3. Lås försiktigt upp likströmskontakterna och dra bort dem såsom beskrivs nedan.
  2047722252
 8. Lossa och dra ur likströmskontakterna. För att göra detta kan du sticka in en spårskruvmejsel eller en vinklad saxsprint (bladbredd: 3,5 mm) i en av sidoslitsarna och dra bort likströmskontakterna. Bänd inte bort likströmskontakterna utan sätt endast in verktyget för att lossa låsningen i någon av sidoslitsarna och dra inte i kabeln.
 9. 2371718924
 10. Fastställ spänningsfrihet på likströmsingångarna mellan pluspolen och minuspolen med lämplig mätare.
 11. Fastställ spänningsfrihet på likströmsingångarna mellan pluspolen och jord och minuspolen och jord med lämplig mätare.
 12. 2371719308
 13. Vrid bort växelströmkontakten och dra ut från uttaget för växelströmanslutning.