Διαδικασία της θέσης σε λειτουργία


ειδικευμένο προσωπικό

Πριν μπορέσετε να θέσετε σε λειτουργία τον μετατροπέα, πρέπει να ελέγξετε τις διάφορες ρυθμίσεις και ενδεχομένως να προβείτε σε αλλαγές. Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τη διαδικασία της θέσης σε λειτουργία για πρώτη φορά και παρέχει μια επισκόπηση των εργασιών, τις οποίες πρέπει να εκτελείτε σε κάθε περίπτωση με την προκαθορισμένη σειρά.

Διαδικασία

Βλέπε

Σύνδεση με τη μονάδα δεδομένων SMA Speedwire/Webconnect

Οδηγίες εγκατάστασης της μονάδας δεδομένων SMA Speedwire/Webconnect

Ελέγξτε ποιο σύνολο δεδομένων χώρας είναι επιλεγμένο στο μετατροπέα.

Δελτίο εργοστασιακών ρυθμίσεων, πινακίδα τύπου ή οθόνη

Εάν το σύνολο δεδομένων χώρας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά για τη χώρα ή τον σκοπό χρήσης σας, επιλέξτε το επιθυμητό σύνολο δεδομένων χώρας.

Ρύθμιση συνόλου δεδομένων χώρας

Ενεργοποιήστε τον μετατροπέα.

Θέση σε λειτουργία του μετατροπέα