'Έλεγχος λειτουργίας των ανεμιστήρων


ειδικευμένο προσωπικό

Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία των ανεμιστήρων με τη ρύθμιση μιας παραμέτρου.

Η βασική διαδικασία για την τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας περιγράφεται στις οδηγίες του μετατροπέα ή του προϊόντος επικοινωνίας (βλέπε τις οδηγίες χρήσης του μετατροπέα ή τις οδηγίες του προϊόντος επικοινωνίας).

Διαδικασία:

  1. Επιλέξτε την παράμετρο Δοκιμή ανεμιστήρα ή FanTst και ρυθμίστε την στην επιλογή Ενεργοποίηση ή On.
  2. Αποθηκεύστε τη ρύθμιση.
  3. Ελέγξτε αν εισέρχεται αέρας από κάτω, ο οποίος βγαίνει από τα πάνω πλέγματα εξαερισμού και βεβαιωθείτε ότι οι ανεμιστήρες δεν προκαλούν ασυνήθιστους θορύβους.
  4. Εάν δεν εισέρχεται αέρας από κάτω, δεν εξέρχεται αέρας από τα πλέγματα εξαερισμού ή οι ανεμιστήρες προκαλούν ασυνήθιστους θορύβους, ενδέχεται να μην έχουν τοποθετηθεί σωστά οι ανεμιστήρες. Ελέγξτε εάν έχουν εγκατασταθεί σωστά οι ανεμιστήρες.

    Εάν έχουν εγκατασταθεί σωστά οι ανεμιστήρες, επικοινωνήστε με το σέρβις Επικοινωνία).

  5. Επιλέξτε την παράμετρο Δοκιμή ανεμιστήρα ή FanTst και ρυθμίστε την στην επιλογή Απενεργοποίηση ή Off.
  6. Αποθηκεύστε τη ρύθμιση.