Målgrupp


Detta dokument är avsett för specialister och slutanvändare. De verksamheter som i detta dokument har kännetecknats genom en varningssymbol och beteckningen ”specialist” får endast utföras av specialister. Verksamheter som inte kräver någon särskild kompetens har inte märkts och får även utföras av slutanvändare. Specialister måste besitta följande kvalifikationer:

  • Kunskap om en växelriktares funktion och arbetssätt

  • Skolning i hantering av faror och risker vid installation, reparation och manövrering av elektriska apparater och anläggningar

  • Utbildning för installation och idrifttagande av elektriska apparater och anläggningar

  • Kunskap om gällande lager, standarder och direktiv

  • Kunskap om och beaktande av detta dokument med alla säkerhetsanvisningar