Σε ποιους απευθύνεται


Το έγγραφο αυτό απευθύνεται σε ειδικευμένο προσωπικό και τελικούς χρήστες. Οι εργασίες που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο με ένα σύμβολο προειδοποίησης και την ονομασία «Ειδικευμένο προσωπικό», επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό. Εργασίες που δεν απαιτούν ιδιαίτερα προσόντα, δεν επισημαίνονται και επιτρέπεται να εκτελούνται και από τελικούς χρήστες. Το ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

  • Γνώση του τρόπου λειτουργίας και της λειτουργίας ενός μετατροπέα

  • Κατάρτιση στην αντιμετώπιση κινδύνων κατά την εγκατάσταση, την επισκευή και τον χειρισμό ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων

  • Εκπαίδευση για την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων

  • Γνώση των σχετικών νόμων, προτύπων και οδηγιών

  • Γνώση και τήρηση του παρόντος εγγράφου με όλες τις υποδείξεις ασφαλείας