Σήματα LED


Τα LED σηματοδοτούν την κατάσταση λειτουργίας του μετατροπέα.

LED

Κατάσταση

Επεξήγηση

Πράσινο LED

ανάβει

Λειτουργία τροφοδοσίας

Όταν προκύπτει κάποιο συμβάν κατά τη λειτουργία τροφοδοσίας, προβάλλεται στο προϊόν επικοινωνίας ένα συγκεκριμένο μήνυμα συμβάντος Μηνύματα συμβάντων).

αναβοσβήνει

Δεν πληρούνται ακόμη οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία τροφοδοσίας. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο μετατροπέας ξεκινάει με τη λειτουργία τροφοδοσίας.

Κόκκινο LED

ανάβει

Σφάλματα

Υπάρχει κάποιο σφάλμα. Το σφάλμα πρέπει να αποκατασταθεί από ειδικευμένο προσωπικό Μηνύματα συμβάντων).

Μπλε LED

-

Χωρίς λειτουργία