Koppla växelriktaren spänningsfri


Kvalificerad personal

Före alla arbeten på växelriktaren ska den alltid kopplas spänningsfri så som beskrivs i detta kapitel. Iaktta alltid den angivna ordningsföljden.

VARNING

Livsfara genom elektrisk stöt om ett mätinstrument förstörs genom överspänning.

Överspänning kan skada ett mätinstrument och leda till att spänning ligger an på mätinstrumentets hölje. Att beröra det spänningssatta höljet på mätinstrumentet leder till döden eller till livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

 1. Använd endast mätutrustning med likströmsdriftspänning upp till minst 1000 V eller högre.

Tillvägagångssätt:

 1. Koppla bort dvärgbrytaren från alla 3 faserna och säkra den mot återinkoppling.
 2. Om multifunktionsreläet används ska vid behov förbrukarens försörjningsspänning stängas av.
 3. 853888524
 4. Sätt lastfrånskiljaren för likström i läge O.
 5. Vänta tills lysdioderna har slocknat och i förkommande fall den förbrukare som är ansluten på multifunktionsreläet är frånkopplad.
 6. Konstatera strömlöshet i alla likströmskablar med hjälp av en strömtång.
 7. 933136140
 8. Skruva ut de 2 skruvarna på lastfrånskiljaren för likström med en insexnyckel (NV 3).
 9. 933136524
 10. Dra ut lastfrånskiljaren för likström nedåt från anordningen.
 11. 853888908
 12. Skruva ut alla sex skruvarna på nedre huslocket med en insexnyckel (NV 3).
 13. 853889292
 14. Lyft upp det nedre huslocket och ta bort.
 15. FÖRSIKTIGHET

  Risk för brännskador om skyddsövertäckningen för likström berörs.

  Under driften kan skyddsövertäckningen för likström bli varm.

  1. Berör inte skyddsövertäckningen för likström.
  853889676
 16. Lossa och dra ur alla likströmskontakter. För att göra detta kan du sticka in en skruvmejsel eller en vinklad saxsprint (bladbredd 3,5 mm) i en av sidoslitsarna och dra av likströmskontakterna rakt nedåt. Dra inte i själva kabeln.
 17. Konstatera spänningsfrihet vid växelriktarens likströmsingångar.
 18. 853890060
 19. Om en neutralledare är ansluten, kontrollera spänningsfriheten på växelströmsplinten eftervarandra mellan L1 och N, L2 och N och L3 och N med lämpligt mätinstrument. Stick varje gång in mätspetsen på mätinstrumentet i kopplingsplintens runda öppning.
 20. Konstatera i tur och ordning spänningsfrihet på växelströmsplinten mellan L1 och PE, L2 och PE samt L3 och PE med ett lämpligt mätinstrument. Stick varje gång in mätspetsen i kabelskons runda öppning.
 21. Konstatera spänningsfrihet mellan multifunktionsreläets alla kabelskor och likströmsplintens PE.
 22. FARA

  Livsfara på grund av höga spänningar i växelriktaren

  Kondensatorerna i växelriktaren behöver 20 minuter för att urladdas.

  1. Vänta i 20 minuter innan du öppnar locket på huset.
  2. Öppna inte skyddsövertäckningen för likström.
 23. OBSERVERA

  Skada på växelriktaren på grund av elektrisk urladdning

  Genom att vidröra elektroniska komponenter kan du skada eller förstöra växelriktaren genom elektrisk urladdning.

  1. Jorda dig innan du vidrör en komponent.