Hämta displaymeddelanden från startfasen


I startfasen visas diverse information om växelriktaren som du sedan kan hämta när som helst under drift.

Tillvägagångssätt:

  • Knacka två gånger efter varandra på huskåpan.

    Displayen visar alla meddelanden under startfasen efter varandra.