Förutsättningar för växelströmsanslutning


Kabelkrav:

 • Ledarna måste bestå av koppar.

 • Ytterdiameter: 14 mm till 25 mm

 • Tvärsnitt av ledare: 6 mm² till 16 mm²

 • Maximalt ledartvärsnitt med ändhylsa: 10 mm²

 • Avisoleringslängd: 12 mm

 • Kabeln måste utformas i enlighet med lokala och nationella riktlinjer för dimensionering av ledningar, ur vilka det kan uppkomma krav på minimimalt tvärsnitt för ledare Faktorer för kabeldimensionering är t. ex. nominell växelström, typ av kabel, typ av installation, ackumulering, den omgivande temperaturen och den maximalt önskade ledningsförlusten (beräkning av ledningsförluster designprogrammet "Sunny design" programversion 2.0 under www.SMA-Solar.com).

Lastfrånskiljare och ledningsskydd:

OBSERVERA

Skada på växelriktaren genom användning av skruv som lastskiljande enhet

Skruvsäkringar (t. ex. DIAZED-säkring eller NEOZED-säkring) är inte lastfrånskiljare.

 1. Använd inte skruvsäkringar som lastfrånskiljare.
 2. Använd lastfrånskiljare eller ledningsskyddsskiljare lastfrånskiljare (för information om och exempel på tolkning hänvisas till Teknisk information ”Dvärgbrytare” på www.SMA-Solar.com).
 • I anläggningar med flera växelriktare måste varje växelriktare vara skyddad av en egen trefasig dvärgbrytare. Därvid måste det maximalt tillåtna säkringsskyddet iakttas Tekniska data). Därigenom undviks att det ligger en restspänning på kabeln i fråga efter en frånskiljning.

 • Förbrukare som installeras mellan växelriktare och dvärgbrytare måste skyddas för sig.

Övervakningsenhet för läckström:

 • Om en extern jordfelsbrytare är föreskriven måste en jordfelsbrytare som utlöser vid en läckström på 100 mA eller högre installeras (information om val av jordfelsbrytare finns i teknisk information ”Criteria for Selecting a Residual-Current Device” under www.SMA-Solar.com).

Överspänningskategori:

Växelriktaren kan användas på nät i överspänningskategori III eller lägre enligt IEC 60664-1. Det betyder att växelriktaren kan anslutas permanent till nätanslutningspunkten i en byggnad. Vid anläggningar med längre ledningar i det fria är det nödvändigt med ytterligare åtgärder för reducering av överspänningskategori IV till överspänningskategori III (se Teknisk information ”Overvoltage Protection” under www.SMA-Solar.com).

Extra jordning:

Säkerhet enligt IEC 62109

Växelriktaren är inte försedd med en jordfelsövervakning. För att garantera säkerheten enligt IEC 62109, måste en av följande åtgärder genomföras:

 1. Anslut en skyddsledare av koppartråd med ett tvärsnitt på minst 10 mm² till kopplingsplinten för växelströmkabeln.
 2. Anslut en extra jordning som uppvisar samma tvärsnitt som anslutna skyddsledaren till kopplingsplinten för växelströmskabeln Ansluta extra jordning). Därigenom undviks en beröringsström vid fel på skyddsledaren på kopplingsplinten för växelströmskabeln.

Anslutning av en extra jordning

I vissa länder krävs av princip en extra jordning. Iaktta i varje enskilt fall gällande lokala bestämmelser.

 1. Om en extra jordning krävs, ska en extra jordning anslutas som minst uppvisar samma tvärsnitt som den skyddsledare som är ansluten till kopplingsplinten för växelströmskabeln Ansluta extra jordning). Därigenom undviks en beröringsström vid fel på skyddsledaren på kopplingsplinten för växelströmskabeln.