Ansluta PV-generator


Kvalificerad personal

OBSERVERA

Skada på växelriktaren på grund jordfel i likströmmen vid driften.

På grund av produktens transformatorfria topologi kan jordfel i likströmmen leda till permanenta skador vid driften. Skador på produkten genom en felaktig eller skadad likströmsinstallation täcks inte av garantin. Produkten har en skyddsanordning, vilken endast kontrollerar om det finns ett jordfel under starten. Under driften skyddas inte produkten.

 1. Se till att likströmsinstallationen har utförts korrekt och att inget jordfel inträffar under driften.

OBSERVERA

Förstöring av växelriktaren genom överspänning

Om PV-modulens tomgångsspänning överskrider växelriktarens maximala ingångsspänning kan växelriktaren förstöras på grund av överspänning.

 1. Om PV-modulens tomgångsspänning överstiger växelriktarens maximala ingångsspänning ska inga PV-strängar anslutas till växelriktaren och PV-anläggningens konfigurering kontrolleras.

VARNING

Livsfara genom elektrisk stöt om ett mätinstrument förstörs genom överspänning.

Överspänning kan skada ett mätinstrument och leda till att spänning ligger an på mätinstrumentets hölje. Att beröra det spänningssatta höljet på mätinstrumentet leder till döden eller till livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

 1. Använd endast mätutrustning med likströmsdriftspänning upp till minst 1000 V eller högre.

OBSERVERA

Skador på likströmskontakten vid användning av kontaktrengöringsmedel eller andra rengöringsmedel

I vissa kontaktrengöringsmedel eller andra rengöringsmedel kan det finnas ämnen som bryter ner plasten i likströmskontakten.

 1. Behandla inte likströmskontakterna med kontaktrengöringsmedel eller andra rengöringsmedel.

Tillvägagångssätt:

 1. Se till att dvärgbrytaren är avstängd från alla 3 faser och säkra mot återinkoppling.
 2. Kontrollera att det inte finns någon jordslutning i PV-generatorn.
 3. Kontrollera att likströmskontakterna uppvisar rätt polaritet.
 4. Om likströmskontakten är försedd med en likströmskabel med fel polaritet ska likströmskontakten konfigureras på nytt. Då ska likströmskabeln alltid uppvisa samma polaritet som likströmskontakten.

 5. FÖRSIKTIGHET

  Brandrisk om DC-kablar med integrerad strängsäkring ansluts med omvänd polaritet.

  Det kan börja brinna om DC-kablar med integrerad strängsäkring ansluts med omvänd polaritet till en anslutningsplint. Följden kan bli personskador genom brännskador och att växelriktaren skadas.

  1. Kontrollera att alla DC-kablar med integrerad strängsäkring har korrekt polaritet.
 6. Kontrollera att PV-generatorns tomgångsspänning inte överstiger den maximala ingångsspänningen för likströmsgeneratorn.
 7. Anslut de konfektionerade likströmskontakterna till växelriktaren.
 8. Likströmskontakterna hakar i så att det hörs.
 9. Tryck ned klämbygeln för likströmskontakten som inte behövs och skjut huvmuttern till gängan.
 10. 853440396
 11. Sätt in pluggen i likströmskontakten.
 12. 853441164
 13. Stick in likströmskontakterna med tätningsproppar i tillhörande likströmsingångar på växelriktaren.
 14. Likströmskontakterna hakar i så att det hörs.
 15. Se till att likströmskontakterna med tätningspropparna sitter fast.