Viktiga säkerhetsanvisningar


Spara bruksanvisningen.

Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation som alltid måste beaktas vid alla arbeten.

Produkten har utvecklats och testats i enlighet med internationella säkerhetskrav. Trots noggrann konstruktion kvarstår risker, precis som hos alla elektriska eller elektroniska apparater. För att undvika person- och sakskador och säkerställa en varaktig drift av produkten ska du läsa detta kapitel uppmärksamt och alltid följa alla säkerhetsanvisningar.

FARA

Livsfara på grund av elektrisk stöt om du nuddar spänningsförande likströmskablar

PV-modulerna genererar vid ljusinsläpp hög likspänning som ligger an på likströmskablarna. Att beröra spänningsförande likströmskablar leder till döden eller till livsfarliga skador på grund av elektrisk stöt.

 1. Berör inga friliggande spänningsförande delar eller kablar.
 2. Frånskilj spänningen från produkten innan arbeten och säkra mot återinkoppling.
 3. Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid alla arbeten på produkten.

FARA

Livsfara pga. elstötar vid kontakt med ojordad PV-modul eller ojordat generatorstativ

Att beröra ojordad PV-modul eller ojordat generatorstativ leder till döden eller till livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

 1. Anslut PV-modulernas ram, generatorstativet och de elektriskt ledande ytorna med genomgående ledande förbindelse och jorda. Lokalt gällande bestämmelser måste beaktas.

FARA

Livsfara genom elektrisk stöt om spänningssatta anläggningsdelar berörs vid ett jordfel

Vid ett jordfel kan anläggningsdelar vara spänningssatta. Att beröra spänningsförande delar eller kablar leder till döden eller till livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

 1. Frånskilj spänningen från produkten innan arbeten och säkra mot återinkoppling.
 2. Vidrör endast PV-generatorns kablar på isoleringen.
 3. Vidrör inte delar av PV-generatorns ram och ställ.
 4. Anslut aldrig PV-strängar med jordfel till växelriktaren.
 5. Vänta 5 minuter efter frånskiljningen innan du berör delar på solcellsystemet eller produkten.

VARNING

Livsfara genom brand och explosion

I sällsynta fall kan vid fel en antändlig gasblandning uppstå inuti produkten. Genom kopplingar med den här statusen kan en brand uppstå inuti produkten eller en explosion utlösas. Följden kan bli dödsfall eller livsfarliga skador genom heta delar eller delar som flyger iväg.

 1. Genomför inga direkt handlingar på produkten vid fel.
 2. Se till att obehöriga inte har tillträde till produkten.
 3. Koppla från växelströmsdvärgbrytaren, om den redan har löst ut, låt den vara frånkopplad och säkra den mot återinkoppling.
 4. Genomför endast arbeten på produkten (t.ex. felsökning, reparationsarbeten) med personlig skyddsutrustning för hanteringen av farliga ämnen (t.ex. skyddshandskar, ögon- och ansiktsskydd och andningsskydd).

VARNING

Personskaderisk genom giftiga substanser, gaser och damm

I sällsynta enstaka fall kan giftiga substanser, gaser och damm uppstå inuti produkten genom skador på elektroniska komponenter. Att beröra giftiga substanser och andas in giftiga gaser och damm kan leda till hudirritationer, frätskador, andningsbesvär och illamående.

 1. Genomför endast arbeten på produkten (t.ex. felsökning, reparationsarbeten) med personlig skyddsutrustning för hanteringen av farliga ämnen (t.ex. skyddshandskar, ögon- och ansiktsskydd och andningsskydd).
 2. Se till att obehöriga inte har tillträde till produkten.

VARNING

Livsfara genom elektrisk stöt om ett mätinstrument förstörs genom överspänning.

Överspänning kan skada ett mätinstrument och leda till att spänning ligger an på mätinstrumentets hölje. Att beröra det spänningssatta höljet på mätinstrumentet leder till döden eller till livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

 1. Använd endast mätutrustning med likströmsdriftspänning upp till minst 1000 V eller högre.

FÖRSIKTIGHET

Risk för brännskador från heta delar av huset

Delar av huset kan bli heta under drift.

 1. Vidrör under drift endast den nedre kåpan till växelriktarens hölje.

OBSERVERA

Frost leder till skador på husets tätning

Om du öppnar produkten vid frost, kan husets tätning skadas. På så sätt kan fukt tränga in i produkten och skada den.

 1. Öppna endast produkten när omgivningstemperaturen inte underskrider -5 °C.
 2. Om produkten måste öppnas när det är frost, avlägsna en eventuellt isbildning på husets tätning innan produkten öppnas (t.ex. genom att smälta med varmluft).

OBSERVERA

Skador på produkten genom sand, damm och fukt

Sand, damm och fukt som tränger in kan skada produkten och påverka funktionen negativt.

 1. Öppna endast produkten när luftfuktigheten ligger inom gränsvärdena och omgivningen är sand- och dammfri.
 2. Öppna inte produkten om det är sandstorm eller nederbörd.
 3. Förslut alla öppningar i huset tätt.

OBSERVERA

Skada på växelriktaren på grund av elektrisk urladdning

Genom att vidröra elektroniska komponenter kan du skada eller förstöra växelriktaren genom elektrisk urladdning.

 1. Jorda dig innan du vidrör en komponent.

OBSERVERA

Skador på produkten genom rengöringsmedel

Produkten och produktkomponenter kan skadas vid användning av rengöringsmedel.

 1. Produkten och alla produktkomponenter får endast rengöras med en trasa som är fuktad med rent vatten.

Växelriktaren stödjer olika firmware-versioner för att uppfylla olika nätanslutningsbestämmelser inom EU

Växelriktaren uppfyller med en firmware-version ≤ 2.99.99.R nätanslutningsbestämmelserna som är giltiga inom EU fram till 2019-04-26. För nätanslutningsbestämmelser utanför EU gäller inte det angivna datumet och de är därmed fortsatt giltiga. Växelriktaren uppfyller med en firmware-version ≥ 3.00.00.R de europeiska nätanslutningsbestämmelserna enligt förordningen (EU) 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter (även kallad RfG). Förordningen gäller fr.o.m. 2019-04-26 inom EU. Växelriktaren kan beställas att redan av tillverkaren vara utrustad med en firmware-version ≥ 3.00.00.R. Detta ser man genom texten "SMA Grid Guard 10.0" och "RfG Firmware for EU countries" på kartongetiketten. Finns inte den här texten är växelriktaren utrustad med en firmware-version ≤ 2.99.99.R.

 1. Se till att växelriktaren är utrustad med en firmware-version som är giltig för de gällande nätanslutningsbestämmelserna på platsen.

Ändring av namn och enheter på nätparametrar för att uppfylla nätanslutningsbestämmelserna enligt förordning (EU) 2016/631 (gäller fr.o.m. 2019-04-27)

För att uppfylla EU:s nätanslutningsbestämmelser (gäller fr.o.m. 2019-04-27) har namn och enheter för nätparametrar ändrats. Ändringarna gäller från och med firmware-version ≥ 3.00.00.R. Namn och enheter för nätparametrar för växelriktare med en firmwareversion ≤ 2.99.99.R omfattas inte av ändringen och gäller därmed fortfarande.