Förutsättningar för montering


Krav på monteringsplatsen:

VARNING

Livsfara på grund av brand eller explosion

Trots noggrann konstruktion kan brand uppstå i elektriska apparater. Dödsfall eller allvarliga skador kan bli följden.

 1. Montera inte produktin inom områden där lättantändliga tyger eller brännbara gaser befinner sig.
 2. Montera inte produkten i områden med explosionsrisk.
 • Montering på en stolpe är inte tillåten.

 • Det måste finnas ett fast underlag (t.ex. betong eller murverk). Vid montering på gipsskiva eller liknande utvecklar produkten under drift hörbara vibrationer som kan verka störande.

 • Monteringsplatsen måste vara oåtkomlig för barn.

 • Monteringsplatsen måste lämpa sig för produktens vikt och dimensioner Tekniska data).

 • Monteringsplatsen får inte vara utsatt för direkt solljus. Direkt solljus på produkten kan orsaka för tidigt åldrande av de yttre plastdelarna och kan värma upp växelriktaren alltför mycket. Vid alltför stark uppvärmning reduceras produktens effekt för att förhindra överhettning.

 • Monteringsplatsen ska hela tiden vara fri och säkert åtkomlig, utan att extra hjälpmedel (t.ex. ställningar eller arbetsplattformar) ska behövas. I annat fall kan eventuella servicearbeten bara utföras i begränsad utsträckning.

 • Klimatförutsättningarna måste vara uppfyllda Tekniska data).

 • För att optimal drift ska kunna garanteras ska omgivningstemperaturen ligga mellan -25 °C och 40 °C.

Tillåtna och otillåtna monteringslägen:

 • Produkten får endast monteras i en position som är tillåten. Därigenom säkerställs att fuktighet inte kan tränga in i produkten.

 • Produkten ska installeras så att du kan se lysdiodsignalerna utan problem.

436392588

Tillåtna och otillåtna monteringslägen

Monteringsmått:

4285119756

Position för fästpunkter (Mått i mm)

Rekommenderade avstånd:

Genom att iaktta det rekommenderade avståndet säkerställer du en tillräcklig värmeavledning. Därigenom förhindras effektreduktion på grund av alltför hög temperatur.

 • Rekommenderade avstånd till väggar, andra växelriktare eller föremål ska iakttas.

 • Om flera produkter ska monteras i områden med höga omgivningstemperaturer, måste avstånden mellan produkterna göras större och det måste sörjas för tillräcklig tillförsel av frisk luft.

498136972

Rekommenderade avstånd (Mått i mm)