Kontrollera om PV-anläggningen har jordfel


Kvalificerad personal

Om den röda lysdioden lyser och händelsenumren 3501, 3601 eller 3701 visas på växelriktarens användargränssnitt i menyn Händelser, kan det vara ett jordfel. Den elektriska isoleringen i PV-anläggningen mot jord är defekt eller för låg.

FARA

Livsfara genom elektrisk stöt om spänningssatta anläggningsdelar berörs vid ett jordfel

Vid ett jordfel kan anläggningsdelar vara spänningssatta. Att beröra spänningsförande delar eller kablar leder till döden eller till livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

 1. Frånskilj spänningen från produkten innan arbeten och säkra mot återinkoppling.
 2. Vidrör endast PV-generatorns kablar på isoleringen.
 3. Vidrör inte delar av PV-generatorns ram och ställ.
 4. Anslut aldrig PV-strängar med jordfel till växelriktaren.
 5. Vänta 5 minuter efter frånskiljningen innan du berör delar på solcellsystemet eller produkten.

VARNING

Livsfara genom elektrisk stöt om ett mätinstrument förstörs genom överspänning.

Överspänning kan skada ett mätinstrument och leda till att spänning ligger an på mätinstrumentets hölje. Att beröra det spänningssatta höljet på mätinstrumentet leder till döden eller till livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

 1. Använd endast mätutrustning med likströmsdriftspänning upp till minst 1000 V eller högre.

Tillvägagångssätt:

För att kontrollera om PV-anläggningen har jordfel, utför nedanstående arbeten i den angivna ordningsföljden. Den exakta ordningsföljden visas i avsnitten som följer.

 • Kontrollera om PV-anläggningen har jordfel med en spänningsmätning.

 • Kontrollera om PV-systemet har jordfel med en mätning av isoleringsmotståndet om spänningsmätningen inte lyckades.

Kontrollera med spänningsmätning

Kontrollera alla strängar i PV-anläggningen med avseende på jordfel på följande sätt.

Tillvägagångssätt:

 1. FARA

  Livsfara på grund av höga spänningar

  1. Koppla växelriktaren spänningsfri Koppla växelriktaren spänningsfri).
 2. Mät spänningarna:
  • Mät spänningarna mellan pluspolen och jordpotentialen (PE).

  • Mät spänningarna mellan minuspolen och jordpotentialen (PE).

  • Mät spänningarna mellan plus- och minuspolen.
   Om följande resultat föreligger samtidigt finns det ett jordfel i PV-anläggningen:

   Alla uppmätta spänningar är stabila.

   Summan av de båda spänningarna mot jordpotentialen motsvarar i princip spänningen mellan plus- och minuspolen.

 3. Om det finns ett jordfel, bestäm platsen för jordfelet med hjälp av förhållandet mellan de båda uppmätta spänningarna. Åtgärda sedan jordfelet.
 4. Mät isoleringsmotståndet om mätningen av jordfelet inte är entydig och meddelandet fortsätter att visas.
 5. Anslut på nytt strängar, som inte har jordfel, till växelriktaren och ta växelriktaren i drift igen (se installationsanvisningen för växelriktaren).
 6. Jordfelets plats

  Exemplet visar ett jordfel mellan den andra och tredje PV-modulen.

  5451103500

Kontrollera med motståndsmätning av isoleringen

Om spänningsmätningen inte ger tillräcklig information om jordfelet, kan en mätning av isoleringsmotståndet ge mer exakta resultat.

559183116

Schematisk vy av mätningen

Beräkning av isoleringsmotståndet

Det förväntade totala motståndet för PV-anläggningen eller en enstaka sträng kan beräknas med hjälp av följande formel:

Uppgifter om det exakta isoleringsmotståndet för en PV-modul kan fås från modultillverkaren eller databladet.

Ett genomsnittsvärde för motståndet för en PV-modul kan emellertid för varje PV-modul antas vara ca 40 MOhm för tunnfilmsmoduler och ca 50 MOhm för poly- och monokristallina PV-moduler (mer information om beräkningen av isoleringsmotståndet, se teknisk information ”Insulation Resistance (Riso) of Non-Galvanically Isolated PV Systems” på www.SMA-Solar.com).

Erforderlig utrustning:

 • Lämplig anordning för att säkert frånkoppla och kortsluta

 • Mätinstrument för isoleringsmotstånd

Anordning för att säkert frånkoppla och kortsluta PV-generatorn krävs

Mätningen av isoleringsmotståndet kan endast göras med en lämplig anordning för att säkert frånkoppla och kortsluta PV-generatorn. Om en lämplig anordning saknas får mätningen av isoleringsmotståndet inte genomföras.

Tillvägagångssätt:

 1. Beräkna det förväntade isoleringsmotståndet per sträng.
 2. FARA

  Livsfara på grund av höga spänningar

  1. Koppla växelriktaren spänningsfri Koppla växelriktaren spänningsfri).
 3. Installera kortslutningsanordningen.
 4. Anslut mätinstrumentet för isoleringsmotstånd.
 5. Kortslut den första strängen.
 6. Ställ in provspänningen. Provspänningen ska ligga så nära max. systemspänning för PV-modulen som möjligt utan att överskrida den (se databladet för PV-modulen).
 7. Mät isoleringsmotståndet.
 8. Ta bort kortslutningen.
 9. Mät övriga strängar på samma sätt.
 10. När isoleringsmotståndet för en sträng avviker betydligt från det teoretiskt beräknade värdet finns det ett jordfel i den aktuella strängen.
 11. Anslut inte strängarna med jordfel förrän jordfelet har åtgärdats.
 12. Anslut alla andra strängar till växelriktaren.
 13. Ta växelriktaren i drift igen.
 14. Om växelriktaren fortfarande visar ett isoleringsfel, kontakta Service Kontakt). I vissa fall kan antalet PV-moduler kan vara olämpligt för växelriktaren.