Ta växelriktaren ur drift


Kvalificerad personal

För att ta växelriktaren helt ur drift när den har tjänat ut, gör såsom beskrivs i det här kapitlet. Om växelriktaren är defekt och du har fått en utbytesenhet, observera informationen om tillvägagångssättet när man får en utbytesenhet Tillvägagångssätt när man får en utbytesenhet).

FÖRSIKTIGHET

Skaderisk då växelriktaren lyfts eller om den faller

Växelriktaren väger 61 kg. Om den lyfts på fel sätt eller om den faller ned under transport eller upphängning eller nedtagning föreligger risk för personskada.

 1. Transportera alltid växelriktaren såsom beskrivs nedan.

Tillvägagångssätt:

 1. FARA

  Livsfara på grund av höga spänningar

  1. Koppla växelriktaren spänningsfri Koppla växelriktaren spänningsfri).
 2. Lossa växelströmskabeln från växelriktaren. För att göra det, tryck säkringsspaken uppåt till anslaget och dra ut trådarna ur kopplingsplinten för växelströmskabeln.
 3. Tryck ned säkringsspaken till växelströmskabelns kopplingsplint.
 4. Lossa anslutningskabeln från växelriktaren om multifunktionsreläet eller SMA Power Control Module används.
 5. Om andra kablar (t.ex. datakabel eller nätverkskabel) är anslutna, ta bort kablarna från växelriktaren.
 6. 866915980
 7. Sätt in det nedre huslocket uppifrån och fäll ner. Skruvarna måste sticka ut ur det nedre huslocket.
 8. 866916364
 9. Skruva fast alla 6 skruvar med en insexnyckel (NV3) i ordningsföljden 1 till 6 (vridmoment: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Genom att följa ordningsföljden undviker du att locket skruvas på snett och att huset inte tätar korrekt. Tips: Om skruvarna ramlar ur från det nedre huslocket, sätt in den långa skruven i skruvhålet nere i mitten och sätt in de 5 korta skruvarna i de skruvhål som är kvar.
 10. FÖRSIKTIGHET

  Risk för brännskador från heta delar av huset

  1. Vänta 30 minuter tills huset har svalnat.
 11. När växelriktaren är fixerad, skruva ut skruvarna från de nedre hålen på växelriktarens baksida.
 12. Ta av växelriktaren uppåt från vägghållaren.
 13. Om växelriktaren ska förvaras i en förpackning eller skickas, förpacka växelriktaren, vägghållaren och eventuellt lastfrånskiljare för likström. Använd originalförpackningen eller en förpackning som är lämplig för växelriktarens vikt och storlek.
 14. Växelriktaren ska alltid avfallshanteras enligt gällande regler för elektriskt och elektroniskt avfall.