Symboler på produkten


Symbol

Förklaring

Varning för fara

Denna symbol indikerar att produkten måste jordas ytterligare, om det lokalt fordras en ytterligare jordning eller potentialutjämning.

Varning för elektrisk spänning

Produkten arbetar med höga spänningar.

Varning för het yta

Produkten kan bli het under drift.

Livsfara på grund av höga spänningar i växelriktaren, iaktta en väntetid på 5 minuter

Det ligger höga spänningar på växelriktarens spänningsförande komponenter, och de kan orsaka livsfarliga elektriska stötar.

Före alla arbeten på växelriktaren ska den alltid kopplas spänningsfri så som beskrivs i detta dokument.

Beakta dokumentationen

Beakta all dokumentation som medföljer produkten.

Växelriktare

Symbolen indikerar tillsammans med den gröna lysdioden drifttillståndet för växelriktaren.

Beakta dokumentationen

Tillsammans med den röda lysdioden signalerar symbolen ett fel.

Ingen funktion

3-fas växelström med neutralledare

Likström

Produkten har ingen galvanisk isolering.

WEEE-märkning

Släng inte produkten tillsammans med hushållssopor, utan enligt de regler som gäller för elektroniskt avfall på installationsplatsen.

Produkten är lämpad för montering utomhus.

Kapslingsklass IP65

Produkten är skyddad mot att damm tränger in och mot vatten som riktas mot huset som stråle i alla riktningar.

CE-märkning

Produkten motsvarar kraven i relevanta EU-direktiv.

RoHS-märkning

Produkten motsvarar kraven i relevanta EU-direktiv.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Produkten motsvarar kraven i relevanta australiska standarder.

Produkten uppfyller marockanska säkerhets- och elektromagnetiska kompatibilitetskrav för elektriska produkter.