Genomföra uppdatering av firmware


Kvalificerad personal

Om ingen automatisk uppdatering för växelriktaren är inställd i kommunikationsprodukten (t.ex. SMA Cluster Controller) eller i Sunny Portal, går det att uppdatera växelriktarens firmware manuellt.

Tillräcklig likströmspänning för firmwareuppdatering krävs

Genomför endast uppdateringen när det finns tillräckligt med strålning/likströmspänning. Under uppdateringen måste växelriktaren vara i matardrift.

Uppdatering av firmwareversionen från ≤ 2.99.99.R till ≥ 3.00.00.R endast med landsdatapost "Other standard"

För att göra en firmwareuppdatering från ≤ 2.99.99.R till ≥ 3.00.00.R måste landsdataposten vara inställd på Other standard. I annat fall är ingen uppdatering av firmware möjligt.

 1. Ställ om växelriktarens landsdatapost innan uppdateringen med vridbrytaren eller en kommunikationsprodukt till Other standard Ställa in landsdatapost).
 2. Säkerställ efter uppdateringen att växelriktarens firmwareversion är ≥ 3.00.00.R och ställ in den önskade landsdataposten med vridbrytaren eller en kommunikationsprodukt Ställa in landsdatapost).

Förutsättningar:

 • SD-kort med maximalt 2 GB minne måste finnas.

 • SD-kortet måste vara FAT32 formaterat.

 • På SD-kortet måste en mapp "uppdatering" ha skapats.

 • Uppdateringsfilen måste finnas och vara sparad i mappen "Uppdatering" på SD-kortet.

Tillvägagångssätt:

 1. FARA

  Livsfara genom elektrisk stöt

  1. Koppla växelriktaren spänningsfri och öppna den nedre huskåpan Koppla växelriktaren spänningsfri).
 2. Lossa skruven till kommunikationskomponentgruppen och fäll upp kommunikationskomponentgruppen något.
 3. Skjut in SD-kortet med det sneddade hörnet nedåt i kortplatsen till det hakar in.
 4. Fäll ner kommunikationskomponentgruppen och dra åt skruven.
 5. Ta växelriktaren i drift Ta växelriktaren i drift).
 6. Uppdateringen av hårdvaran görs under idrifttagningen. När meddelandet "Update completed" kommer är uppdateringen av firmware klar. Meddelandet visas under 30 sekunder. Därefter visar växelriktaren initieringsmeddelandena.
 7. Om uppdateringen av firmware misslyckas, genomför uppdateringen igen.
 8. Kontrollera firmwareversionen. Öppna då användargränssnittet på kommunikationsprodukten eller Sunny Portal.
 9. Om uppdateringen har genomförts riktigt, ta bort SD-kortet igen från växelriktaren. Gör då såsom beskrivs nedan.
 10. FARA

  Livsfara genom elektrisk stöt

  1. Koppla växelriktaren spänningsfri och öppna den nedre huskåpan Koppla växelriktaren spänningsfri).
 11. Lossa skruven till kommunikationskomponentgruppen och fäll upp kommunikationskomponentgruppen något.
 12. Tryck lätt in SD-kortet och släpp.
 13. SD-kortet hoppar ut från insticksplatsen.
 14. Ta ut SD-kortet.
 15. Fäll ner kommunikationskomponentgruppen och dra åt skruven.
 16. Ta växelriktaren i drift Ta växelriktaren i drift).
 17. Registrera växelriktaren på nytt i kommunikationsprodukten (se anvisningen för kommunikationsprodukten) om det behövs.