Förutsättningar för likströmsanslutning


Krav på PV-modulerna per ingång:

  • Alla PV-moduler bör vara av samma typ.

  • Alla solcellsmoduler bör vara identiskt riktade och lutade.

  • Under den statistiskt sett kallaste dagen får PV-generatorns tomgångsspänning aldrig överskrida växelriktarens maximala ingångsspänning.

  • Den maximala ingångsströmmen per sträng måste iakttas och får inte överstiga likströmskontaktens genomgångsström Tekniska data).

  • Gränsvärdena för växelriktarens ingångsspänning och ingångsström måste iakttas Tekniska data).

  • PV-modulernas positiva anslutningskablar måste vara försedda med de positiva likströmskontakterna (information om konfektionering av likströmskontakter finns i installationsanvisningen till likströmskontakterna).

  • PV-modulernas negativa anslutningskablar måste vara försedda med de negativa likströmskontakterna (information om konfektionering av likströmskontakter finns i installationsanvisningen till likströmskontakterna).

Användning av Y-adaptrar för parallellkoppling av strängar

Y-adaptrarna får inte användas till att bryta likströmskretsen.

  1. Y-adaptrarna ska inte användas synligt eller fritt åtkomligt i växelriktarens omedelbara närhet.
  2. För att bryta likströmskretsen ska växelriktaren alltid kopplas spänningsfri så som beskrivs i detta dokument Koppla växelriktaren spänningsfri).