Tillvägagångssätt när man får en utbytesenhet


Kvalificerad personal

Vid fel kan det hända att växelriktaren måste bytas ut. I det här fallet får du en utbytesenhet av SMA Solar Technology AG. När du har fått en utbytesenhet byter du ut den defekta växelriktaren mot utbytesenheten såsom beskrivs i det här kapitlet.

Tillvägagångssätt:

 • Ta den defekta växelriktaren ut drift.

 • Ta utbytesenheten i drift.

 • Skicka iväg den defekta växelriktaren.

Ta den defekta växelriktaren ur drift

FÖRSIKTIGHET

Skaderisk då växelriktaren lyfts eller om den faller

Växelriktaren väger 61 kg. Om den lyfts på fel sätt eller om den faller ned under transport eller upphängning eller nedtagning föreligger risk för personskada.

 1. Transportera alltid växelriktaren såsom beskrivs nedan.
 1. FARA

  Livsfara genom elektrisk stöt

  1. Koppla växelriktaren spänningsfri Koppla växelriktaren spänningsfri).
 2. Lossa växelströmskabeln från växelriktaren. För att göra det, tryck säkringsspaken uppåt till anslaget och dra ut trådarna ur kopplingsplinten för växelströmskabeln.
 3. Tryck ned säkringsspaken till växelströmskabelns kopplingsplint.
 4. Lossa i förekommande fall kabeln för den extra jordningen på jordningsklämman.
 5. Lossa anslutningskabeln från växelriktaren om multifunktionsreläet eller SMA Power Control Module används.
 6. Om andra kablar (t.ex. datakabel eller nätverkskabel) är anslutna, ta bort kablarna från växelriktaren.
 7. Demontera eventuellt monterade gränssnitt från växelriktaren (se anvisningen till kommunikationsgränssnittet).
 8. Om överspänningsavledare finns, demontera överspänningsavledarna från växelriktaren Byta överspänningsavledare).
 9. Förslut alla öppningar i huset.
 10. Förvara lastfrånskiljaren för likström säkert eftersom utbytesenheten levereras utan lastfrånskiljare för likström.
 11. FÖRSIKTIGHET

  Risk för brännskador från heta delar av huset

  1. Vänta 30 minuter innan växelriktaren demonteras. Därigenom kan huset svalna och du undviker brännskador på kroppen.
 12. Ta av växelriktaren lodrätt uppåt från vägghållaren.

Ta utbytesenhet i drift

OBSERVERA

Frost leder till skador på husets tätning

Om du öppnar produkten vid frost, kan husets tätning skadas. På så sätt kan fukt tränga in i produkten och skada den.

 1. Öppna endast produkten när omgivningstemperaturen inte underskrider -5 °C.
 2. Om produkten måste öppnas när det är frost, avlägsna en eventuellt isbildning på husets tätning innan produkten öppnas (t.ex. genom att smälta med varmluft).

OBSERVERA

Skada på växelriktaren på grund av elektrisk urladdning

Genom att vidröra elektroniska komponenter kan du skada eller förstöra växelriktaren genom elektrisk urladdning.

 1. Jorda dig innan du vidrör en komponent.
 1. Montera utbytesenheten och genomför den elektriska anslutningen (se bruksanvisningen till växelriktaren).
 2. Montera eventuella gränssnitt i utbytesenheten och utför anslutningen till gränssnitten (se anvisningen för gränssnittet).
 3. Montera eventuella överspänningsavledare i utbytesenheten Montera överspänningsavledare typ II i efterhand).
 4. Om det finns en dekal med "Transportlock" på utbytesenhetens övre lock, byt ut utbytesenhetens övre huslock mot det övre huslocket på den defekta växelriktaren:
  • FARA

   Livsfara på grund av höga spänningar

   Vänta 20 minuter innan du öppnar det övre huslocket så att restspänning kan laddas ur.

  • Lossa skruvarna på övre huslocket med en insexnyckel (NV4) och ta bort huslocket.

  • 857448716
  • Sätt det övre huslocket med de 6 skruvarna och räfflade brickor på huset och skruva fast med en insexnyckel (NV4) i ordningsföljden 1 till 6 (vridmoment: 6 Nm ± 0,3 Nm)

 5. Sätt in det nedre huslocket uppifrån och fäll ner. Använd då huslocket från den defekta växelriktaren om det finns en dekal med "Transportlock" på utbytesenhetens huslock. Skruvarna måste sticka ut ur det nedre huslocket.
 6. 857449868
 7. Skruva fast alla 6 skruvar på det nedre huslocket med en insexnyckel (NV3) i ordningsföljden 1 till 6 (vridmoment: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Genom att följa ordningsföljden undviker du att locket skruvas på snett och att huset inte tätar korrekt. Tips: Om skruvarna ramlar ur från det nedre huslocket, sätt in den långa skruven i skruvhålet nere i mitten och sätt in de 5 korta skruvarna i de skruvhål som är kvar.
 8. Ta utbytesenhet i drift igen Ta växelriktaren i drift). Montera lastfrånskiljaren för likström från den defekta växelriktaren på utbytesenheten igen.
 9. Konfigurera utbytesenheten (se bruksanvisningen till växelriktaren).
 10. Byt ut utbytesenheten i kommunikationsprodukten.

Skicka in den defekta växelriktaren

  857448716
 1. Sätt i förekommande fall det övre huslocket med de 6 skruvarna och räfflade brickor på huset och skruva fast med en insexnyckel (NV4) i ordningsföljden 1 till 6 (vridmoment: 6 Nm ± 0,3 Nm)
 2. Sätt in det nedre huslocket uppifrån och fäll ner. Skruvarna måste sticka ut ur det nedre huslocket.
 3. 857449868
 4. Skruva fast alla 6 skruvar på det nedre huslocket med en insexnyckel (NV3) i ordningsföljden 1 till 6 (vridmoment: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Genom att följa ordningsföljden undviker du att locket skruvas på snett och att huset inte tätar korrekt. Tips: Om skruvarna ramlar ur från det nedre huslocket, sätt in den långa skruven i skruvhålet nere i mitten och sätt in de 5 korta skruvarna i de skruvhål som är kvar.
 5. Packa den defekta växelriktaren i kartongen för utbytesenheten och organisera att den hämtas hos SMA Solar Technology AG.