Προϋποθέσεις για τη σύνδεση AC


Απαιτήσεις για τα καλώδια:

 • Οι αγωγοί πρέπει να αποτελούνται από χαλκό.

 • Εξωτερική διάμετρος: 14 mm έως 25 mm

 • Διατομή αγωγού: 6 mm² έως 16 mm²

 • Μέγιστη διατομή αγωγού με σωληνωτό ακροδέκτη: 10 mm²

 • Μήκος απογύμνωσης: 12 mm

 • Το καλώδιο πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές οδηγίες για τη διαστασιολόγηση των αγωγών, από τις οποίες μπορούν να προκύψουν απαιτήσεις για την ελάχιστη διατομή αγωγού. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαστασιολόγηση του καλωδίου είναι, π.χ., το ονομαστικό ρεύμα AC, το είδος του καλωδίου, ο τρόπος τοποθέτησης, το πλήθος των καλωδίων, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και οι μέγιστες επιθυμητές απώλειες αγωγού (για τον υπολογισμό των απωλειών αγωγού βλ. λογισμικό σχεδιασμού «Sunny Design» από την έκδοση λογισμικού 2.0 και μεταγενέστερη στην ιστοσελίδα ).Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαστασιολόγηση του καλωδίου είναι, π.χ., το ονομαστικό ρεύμα AC, το είδος του καλωδίου, ο τρόπος τοποθέτησης, το πλήθος των καλωδίων, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και οι μέγιστες επιθυμητές απώλειες αγωγού (για τον υπολογισμό των απωλειών αγωγού βλ. λογισμικό σχεδιασμού «Sunny Design» από την έκδοση λογισμικού 2.0 και μεταγενέστερη στην ιστοσελίδα www.SMA-Solar.com).

Αποζεύκτης φορτίου και προστασία αγωγών:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πρόκληση ζημιών στο μετατροπέα από τη χρήση βιδωτών ασφαλειών ως διάταξη αποζεύκτη φορτίου

Οι βιδωτές ασφάλειες (π.χ., ασφάλεια DIAZED ή ασφάλεια NEOZED) δεν αποτελούν αποζεύκτες φορτίου.

 1. Μην χρησιμοποιείτε βιδωτές ασφάλειες ως διάταξη αποζεύκτη φορτίου.
 2. Χρησιμοποιήστε έναν αποζεύκτη φορτίου ή διακόπτη προστασίας αγωγών ως διάταξη αποζεύκτη φορτίου (για πληροφορίες και παραδείγματα για τον σχεδιασμό βλ. Τεχνικές πληροφορίες «Διακόπτης προστασίας αγωγών» στην ιστοσελίδα www.SMA-Solar.com).
 • Σε εγκαταστάσεις με πολλούς μετατροπείς, κάθε μετατροπέας πρέπει να ασφαλίζεται με ανεξάρτητο τριφασικό διακόπτη προστασίας αγωγών. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να τηρείται η μέγιστη επιτρεπτή ασφάλεια Τεχνικά χαρακτηριστικά). Έτσι αποφεύγετε να επικρατεί υπολειμματική τάση στο σχετικό καλώδιο μετά την αποσύνδεση.

 • Οι ηλεκτρικοί καταναλωτές που εγκαθίστανται μεταξύ μετατροπέα και διακόπτη προστασίας αγωγών, πρέπει να ασφαλίζονται ξεχωριστά.

Μονάδα επιτήρησης ρευμάτων διαρροής:

 • Εάν είναι υποχρεωτική η χρήση ενός εξωτερικού διακόπτη προστασίας από ρεύματα διαρροής, πρέπει να εγκατασταθεί ένας διακόπτης προστασίας από ρεύματα διαρροής, ο οποίος ενεργοποιείται με ρεύμα διαρροής 100 mA και άνω (για πληροφορίες σχετικές με την επιλογή ενός διακόπτη προστασίας από ρεύματα διαρροής βλ. Τεχνικές πληροφορίες «Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής» στην ιστοσελίδα www.SMA-Solar.com).

Κατηγορία υπέρτασης:

Ο μετατροπέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα της κατηγορίας υπέρτασης ΙΙΙ ή χαμηλότερης κατά IEC 60664-1. Αυτό συνεπάγεται ότι ο μετατροπέας μπορεί να συνδεθεί μόνιμα στο σημείο σύνδεσης δικτύου ενός κτιρίου. Σε εγκαταστάσεις με μεγάλες διαδρομές καλωδίωσης σε υπαίθριους χώρους απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την υποβάθμιση της κατηγορίας υπέρτασης IV στην κατηγορία υπέρτασης III (βλ. Τεχνικές πληροφορίες «Προστασία από υπέρταση» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).

Πρόσθετη γείωση:

Ασφάλεια κατά IEC 62109

Ο μετατροπέας δεν είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα επιτήρησης αγωγού προστασίας. Για να διασφαλίζεται η ασφάλεια κατά IEC 62109, πρέπει να διεξάγετε ένα από τα ακόλουθα μέτρα:

 1. Συνδέστε έναν αγωγό προστασίας από χάλκινο σύρμα με ελάχιστη διατομή 10 mm² στη λωρίδα ακροδεκτών για το καλώδιο AC.
 2. Συνδέστε μια πρόσθετη γείωση με διατομή ίδια με εκείνη του συνδεδεμένου αγωγού προστασίας στη λωρίδα ακροδεκτών για το καλώδιο AC Σύνδεση πρόσθετης γείωσης). Έτσι αποφεύγεται το ρεύμα επαφής σε περίπτωση αστοχίας του αγωγού προστασίας στη λωρίδα ακροδεκτών για το καλώδιο AC.

Σύνδεση πρόσθετης γείωσης

Σε ορισμένες χώρες απαιτείται γενικά μια πρόσθετη γείωση. Τηρείτε τους κανονισμούς που ισχύουν επιτόπου σε κάθε περίπτωση.

 1. Εάν απαιτείται πρόσθετη γείωση, συνδέστε μια πρόσθετη γείωση με διατομή τουλάχιστον ίδια με εκείνη του συνδεδεμένου αγωγού προστασίας στη λωρίδα ακροδεκτών για το καλώδιο AC Σύνδεση πρόσθετης γείωσης). Έτσι αποφεύγεται το ρεύμα επαφής σε περίπτωση αστοχίας του αγωγού προστασίας στη λωρίδα ακροδεκτών για το καλώδιο AC.