Προϋποθέσεις για τη σύνδεση AC


Απαιτήσεις για καλώδια AC:

  • Τύπος αγωγού: χάλκινο σύρμα

  • Εξωτερική διάμετρος: 14 mm έως 25 mm

  • Διατομή αγωγού: 6 mm² έως 16 mm²

  • Μέγιστη διατομή αγωγού με σωληνωτό ακροδέκτη: 10 mm²

  • Μήκος απογύμνωσης: 12 mm

  • Το καλώδιο πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές οδηγίες για τη διαστασιολόγηση των αγωγών, από τις οποίες μπορούν να προκύψουν απαιτήσεις για την ελάχιστη διατομή αγωγού. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαστασιολόγηση του καλωδίου είναι, π.χ., το ονομαστικό ρεύμα AC, το είδος του καλωδίου, ο τρόπος τοποθέτησης, το πλήθος των καλωδίων, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και οι μέγιστες επιθυμητές απώλειες αγωγού (για τον υπολογισμό των απωλειών αγωγού βλ. λογισμικό σχεδιασμού «Sunny Design» από την έκδοση λογισμικού 2.0 και μεταγενέστερη στην ιστοσελίδα ).Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαστασιολόγηση του καλωδίου είναι, π.χ., το ονομαστικό ρεύμα AC, το είδος του καλωδίου, ο τρόπος τοποθέτησης, το πλήθος των καλωδίων, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και οι μέγιστες επιθυμητές απώλειες αγωγού (για τον υπολογισμό των απωλειών αγωγού βλ. λογισμικό σχεδιασμού «Sunny Design» από την έκδοση λογισμικού 2.0 και μεταγενέστερη στην ιστοσελίδα www.SMA-Solar.com).

Μονάδα επιτήρησης ρευμάτων διαρροής:

Ο μετατροπέας δεν χρειάζεται για τη λειτουργία εξωτερική διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής. Εάν οι τοπικές διατάξεις απαιτούν διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τα εξής:

  • Ο μετατροπέας είναι συμβατός με διατάξεις προστασίας από ρεύματα διαρροής τύπου A και B, οι οποίες έχουν ένα ονομαστικό ρεύμα διαρροής 100 mA ή υψηλότερο (πληροφορίες για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαρροής βλέπε Τεχνικές πληροφορίες «Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com). Κάθε μετατροπέας στην εγκατάσταση πρέπει να συνδέεται με δική του διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Κατηγορία υπέρτασης:

Ο μετατροπέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα της κατηγορίας υπέρτασης ΙΙΙ ή χαμηλότερης κατά IEC 60664-1. Αυτό συνεπάγεται ότι ο μετατροπέας μπορεί να συνδεθεί μόνιμα στο σημείο σύνδεσης δικτύου ενός κτιρίου. Σε εγκαταστάσεις με μεγάλες διαδρομές καλωδίωσης σε υπαίθριους χώρους απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την υποβάθμιση της κατηγορίας υπέρτασης IV στην κατηγορία υπέρτασης III (βλ. Τεχνικές πληροφορίες «Προστασία από υπέρταση» στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com).

Πρόσθετη γείωση:

Ασφάλεια κατά IEC 62109

Ο μετατροπέας δεν είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα επιτήρησης αγωγού προστασίας. Για να διασφαλίζεται η ασφάλεια κατά IEC 62109, πρέπει να διεξάγετε ένα από τα ακόλουθα μέτρα:

  1. Συνδέστε έναν αγωγό προστασίας από χάλκινο σύρμα με ελάχιστη διατομή 10 mm² στη λωρίδα ακροδεκτών για το καλώδιο AC.
  2. Συνδέστε μια πρόσθετη γείωση με διατομή ίδια με εκείνη του συνδεδεμένου αγωγού προστασίας στη λωρίδα ακροδεκτών για το καλώδιο AC Σύνδεση πρόσθετης γείωσης). Έτσι αποφεύγεται το ρεύμα επαφής σε περίπτωση αστοχίας του αγωγού προστασίας στη λωρίδα ακροδεκτών για το καλώδιο AC.

Σύνδεση πρόσθετης γείωσης

Σε ορισμένες χώρες απαιτείται γενικά μια πρόσθετη γείωση. Τηρείτε τους κανονισμούς που ισχύουν επιτόπου σε κάθε περίπτωση.

  1. Εάν απαιτείται πρόσθετη γείωση, συνδέστε μια πρόσθετη γείωση με διατομή τουλάχιστον ίδια με εκείνη του συνδεδεμένου αγωγού προστασίας στη λωρίδα ακροδεκτών για το καλώδιο AC Σύνδεση πρόσθετης γείωσης). Έτσι αποφεύγεται το ρεύμα επαφής σε περίπτωση αστοχίας του αγωγού προστασίας στη λωρίδα ακροδεκτών για το καλώδιο AC.